m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-14 , 10:39:54
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Sarnecka
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
- telefon(0-22) 16 27 224
- emailasarnecka@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Bronowski
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22)1627341
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie kompleksowej obsługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z pływalni zlokalizowanych w obiekcie Ośrodek Moczydło w Warszawie” (nr postępowania ZP/PN/U/10/2019)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z pływalni zlokalizowanych w obiekcie Ośrodek Moczydło w Warszawie.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), w tym z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodek Moczydło ul. Górczewska 69/73 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)75.25.20.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.31.72.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. Wykonawca wykaże, że posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1482) oraz posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie zawodowe osób na stanowisku ratowniczym 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-22 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-22, 09:15, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2016-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |