m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-14 , 14:18:10
I Zamawiający
ZamawiającyZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
- adresŚw. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 842-17-22
- faks(0-22)
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zpow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Lewandowska
- adresZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 842-17-22 w. 106
- emailb.lewandowska@centrumadministracyjne.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Lewandowska
- adresZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 842-17-22 w. 106
- emailb.lewandowska@centrumadministracyjne.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy,ul. Nowogrodzkiej 77,
Opis zamówienia
wykonanie przyłącza instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej,
wykonanie instalacji wentylacji,
wykonanie przyłącza robót instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni elektrycznych,
wykonanie prac budowlanych tj. położeniu okładzin ścian wewnętrznych, wykończenie sufitu, ułożeniu paneli oraz terakoty i glazury, ułożenie tarasów, biały montaż, stolarka drzwiowa wewnętrzna, montaż oświetlenia wewnętrznego, montaż grzejników
3.1.5. prace zewnętrzne polegające na ułożeniu chodnika, zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie tarasów, montaż oświetlenia zewnętrznego, wykonanie wiaty śmietnikowej itp.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDom Dziecka Nr 15 ul. Nowogrodzka 77 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.33.11.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.20.00-3
45.31.00.00-3
45.31.57.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.2.2. Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna przedstawienie przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada środki pieniężne lub zdolność kredytową w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz posiada aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250 00,00 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów. Wymóg posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej zostanie spełniony: zarówno, gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał polisę ubezpieczeniową na żądaną przez Zamawiającego lub wyższą sumę gwarancyjną, ale także gdy dwaj (lub więcej) członkowie konsorcjum przedłożą polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż wskazana przez Zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zpow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-28 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-28, 11:00, Warszawa ul. św. Bonifacego 81
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |