m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-14 , 14:26:37
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
- telefon(22) 4435685
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Masiarz
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, WIR, ul Żelazna 99, 01-017 Warszawa
- lokal115
- telefon(0-22) 443 57 26
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola (numer postępowania: 30/ZP/19).
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług określa:
a) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
b) formularz cenowy – wraz z obmiarem, stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ,
c) wykazy ulic, dróg, przejść dla pieszych, chodników, miejsc parkingowych, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.
3) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności dotyczące letniego i zimowego oczyszczania, podczas realizacji niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 917 ze zm.). Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 2 690 267,17 PLN.
5) Podwykonawcy:
a) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oświadczeniu - Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca wskaże, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył oświadczenie w którym wskaże zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę/y Podwykonawcy/ów (o ile będą mu znane).
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
7) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8) Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w sekcji III.1) niniejszego ogłoszenia; b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp - wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania wskazane są w sekcji VI.3) niniejszego ogłoszenia
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)90.61.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.63.00.00-2
90.62.00.00-9
90.53.30.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl/
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-10-01, data zakończenia: 2021-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium26000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
1) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, odnośnie odpadów następujących rodzajów:
— kod 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
— kod 20 03 02 - odpady z targowisk,
— kod 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów.
Tzn. jest wpisany do rejestru o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
2) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów, odnośnie odpadów:
— kod 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
— kod 20 03 02 - odpady z targowisk,
— kod 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów.
Tzn. posiada wpis do rejestru prowadzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
— co najmniej 1 usługę polegającą na zimowym oczyszczaniu dróg publicznych o wartości brutto minimum 300 000,00 PLN*
Oraz
— co najmniej 1 usługę polegającą na letnim oczyszczaniu dróg publicznych o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN*
W przypadku zamówień (usług) wykonywanych uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który musi potwierdzać spełnienie ww. warunku.
* W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, w szczególności:
— pługoposypywarkami montowanymi na samochodach o ładowności min. 5 ton, z możliwością regulowania szerokości posypywania z kabiny pojazdu – min. 2 szt.,
— pługoposypywarką o szerokości pojazdu nie większej niż 2 m, umożliwiającą wykonanie prac zimowego mechanicznego oczyszczania m.in. na ulicach zastawionych przez parkujące samochody oraz na drogach wewnętrznych – min. 1 szt.,
— zamiatarką mechaniczną, z systemem zraszania szczotek, montowaną na samochodzie o ładowności min. 5 ton – min. 1 szt.,
— samochodem do wywozu zebranych nieczystości i śniegu o ładowności min. 5 ton – min. 1 szt.,
— ładowarką o pojemności łyżki powyżej 0,5 m3 – min. 1 szt.
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu (wskazanych powyżej w pkt III.1.3), Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu usług wykonanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
b) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ – druk „potencjał techniczny (wykaz sprzętu)”.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określa:
a) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
b) formularz cenowy – wraz z obmiarem, stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ,
c) wykazy ulic, dróg, przejść dla pieszych, chodników, miejsc parkingowych, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ - dostępnymi na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl 2. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty (wraz z podatkiem VAT).
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Adres strony: http://aukcje.um.warszawa.pl 3. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji zawarte są w części XII SIWZ - dostępnej na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu jest określony w SIWZ dostępnej na stronie - https://umw.ezamawiajacy.pl
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym powyżej, w terminie wskazanym w części X SIWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
1) Wypełnienie zdefiniowanych przez Zamawiającego w systemie:
a) Formularza oferty – zakres danych wypełnionych przez Wykonawcę w systemie został określony w części IX i XI SIWZ,
b) Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
2) Złożenie wraz z ofertą w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w postaci plików:
a) wypełnionego „formularza ofertowego uzupełniającego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, będącego integralną częścią formularza ofertowego,
b) dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
c) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dot. spełniania warunków o których mowa w Sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
3. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, na podstawie ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.), odnośnie odpadów wskazanych w pkt. 1 ppkt 1) lit. a-1) części IV SIWZ,
b) dokument potwierdzający wpis Wykonawcy do rejestru, prowadzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), odnośnie transportu odpadów wskazanych w pkt. 1 ppkt 1) lit. a-2) części IV SIWZ, wskazujący numer rejestrowy Wykonawcy,
c) wykaz usług wykonanych, o którym mowa w Sekcji III. 1. 3) niniejszego ogłoszenia,
d) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, o którym mowa w Sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia,
e) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych znajdują się w części V pkt 3 SIWZ - zamieszczonej na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl
5. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt 1 lit b), pkt 2, pkt 3 lit. e), f), g) - składa każdy z wykonawców oddzielnie.
6. Dokumenty podmiotu udostępniającego zasób – zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. e), f), g).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas zakończenia zleconej akcji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-18
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-18, 09:30, Warszawa al. "Solidarności" 90 w pokoju nr 219
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |