m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 09:37:08
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do inicjalnego zasilenia Systemu ZGiK
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do inicjalnego zasilenia Systemu ZGiK.
INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający przeprowadził dialog techniczny
2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
Przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.
d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
f) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,o których mowa powyżej są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 18 000,00 zł
6) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
7) Oferty należy składać w języku polskim
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
9) Numer postępowania ZP/LK/271/III-80/19
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.99.91.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.31.00.00-1
72.31.20.00-5
72.32.20.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium18000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:
1 wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej trzy
zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł każde, polegające na cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczące cyfryzacji materiałów zasobu wraz z wykonaniem zasilenia systemu informatycznego do prowadzenia
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zeskanowanymi materiałami.
2 dysponują lub będą dysponować w całym okresie realizacji Zamówienia zespołem co najmniej 5 osób,
który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w skład którego wchodzi co najmniej jeden Specjalista ds. geodezji i kartografii, posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu 2 w rozumieniu
przepisów art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 725) oraz co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie obejmujące udział w realizacji co najmniej jednego zamówienia, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający dopuszcza, aby warunek posiadania uprawnień geodezyjnych oraz udziału w realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 spełniała ta sama osoba.
3 oświadczą, że dysponują lub będą dysponować w całym okresie realizacji Zamówienia przynajmniej 2 skanerami wielkoformatowymi A0 oraz 4 skanerami A3.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63911
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-19 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-19, 13:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 309, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |