m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-14 , 14:27:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Urbanik
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20, 00-478 Warszawa
- lokallok. 6
- telefon(0-22) 4439395
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarek Świątecki
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Mokotowska 17
- lokal35
- telefon(22) 443 94 79
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont boiska sportowego, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej (znak sprawy ZP- 15/19)
Opis zamówienia
Zamówienie podzielone jest na dwie części: CZĘŚĆ 1 - Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap . CZĘŚĆ 2 - Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie.
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. dot. CZĘŚCI 1 - Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap. Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zakończenie do dnia 10 października 2019r. dot. CZĘŚCI 2 - Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie. Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie od dnia 1lipca 2019 r. Zakończenie do dnia 19 sierpnia 2019r.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem : Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w trwale zamkniętym opakowaniu. Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Kancelaria Ogólna
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 - Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap w oparciu o dokumentację określoną w §1 ust. 2 Projektu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót, które są jedynie elementem pomocniczym i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 1) Przedmiar robót budowy boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - branża sanitarna, 2) Przedmiar robót budowy boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - roboty budowlane sanitarne, 3) Przedmiar robót budowy boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - roboty elektryczne. Wskazane opracowania tj. dokumentacja określona w §1 ust. 2 projektu umowy i przedmiary robót stanowią załącznik nr 5 / część 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dane ogólne: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drugiego etapu boiska sportowego, kanalizacji odwadniającej, instalację oświetleniową oraz remont wejść, schodów i zadaszenia wiatrołapu. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie, w razie konieczności Projektu zabezpieczenia kabli w miejscach krzyżowania się z budowaną kanalizacją i po uzgodnieniu z INNOGY na jego podstawie dokonania zabezpieczenia kabli. Zakres robót wykonanych w I etapie obrazuje inwentaryzacja geodezyjna załączona do projektu budowlanego. Objętość robót ziemnych ok. 2000 m3. Długość sieci ok. 100 mb. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m. in.: Roboty budowlane: - roboty ziemne; - roboty rozbiórkowe; - roboty w zakresie budowy boisk sportowych. Roboty instalacyjne: - instalacja sanitarna – kanalizacja deszczowa; - instalacja elektryczna oświetleniowa i monitoringu. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z wykonaniem: - robót ogólnobudowlanych (roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, układanie nawierzchni), - robót elektrycznych (instalacja oświetleniowa i monitoringu), - robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczeń pracodawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. 5. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 i 3. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3 posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 8. Za opóźnienie w przedłożeniu oświadczeń pracodawcy o osobach zatrudnionych na umowę o pracę w terminach określonych w §4 ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 / część 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212221-1, 45332300-6, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1465565,40 Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-10-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zakończenie do dnia 10 października 2019r.

Część nr: 2 Nazwa: Część II - Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie w oparciu o dokumentację określoną w §1 ust. 2 Projektu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny oferty. 1) Przedmiar robót dla wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie. Wskazane opracowania tj. dokumentacja określona w §1 ust. 2 projektu umowy i przedmiar robót stanowią załącznik nr 5 / część 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dane ogólne: Budynek przy ul. Sempołowskiej 2a to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny (piwnice, parter i piętro), o powierzchni zabudowy ok. 420 m2 i kubaturze ok. 3640 m3, wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe są murowane ceglane. placówka posiada cztery oddziały, a wiec cztery sale dydaktyczne, salę ćwiczeń ruchowych, pomieszczenia kuchenne, szatnię oraz trzy wejścia i dwie klatki schodowe. W zakres zamówienia wchodzi: a) roboty demontażowe; b) wykonanie nowego pomiaru zużycia energii (nowe warunki przyłączenia) – uzgodnienia do zaplombowania; c) wykonanie instalacji wewnętrznych linii zasilających (wlz) wraz z projektowanymi tablicami rozdzielczymi; d) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego – oświetlenie zasadnicze, zewnętrzne oraz ewakuacyjne – oprawy ledowe; e) wykonanie instalacji siłowej oraz gniazd wtyczkowych; f) wykonanie instalacji komputerowej – montaż sieci strukturalnej; g) wykonanie instalacji telefonicznej wraz z nową centralą telefoniczną; h) wykonanie instalacji alarmowej – antywłamaniowej – wymiana okablowania i aparatów – konieczne uzgodnienia z ochroną obiektu; i) wykonanie instalacji telewizyjnej – monitoring wewnętrzny i zewnętrzny wraz z aparaturą; j) wykonania instalacji wideodomofonów – wymiana okablowania i montaż aparatury; k) wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej, l) wykonanie robót poinstalacyjnych – tynkowanie (gładzie gipsowe) i malowanie; m) wykonanie robót tymczasowych: przygotowanie (przesunięcie lub wyniesienie mebli oraz zabezpieczenie pomieszczeń i podłóg). Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - prace związane z wymianą instalacji: 1) do wykonywania robót elektrycznych (wymiana instalacji, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego oraz rozdzielnic); 2) do wykonywania robót teletechnicznych (wymiana instalacji wraz z urządzeniami: monitoringu, telefoniczna, dzwonkowa, komputerowa, osprzęt, montaż nagłośnienia); 3) do wykonywania robót ogólnobudowlanych (roboty tynkarskie i malarskie). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczeń pracodawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. 5. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 i 3. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3 posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 8. Za opóźnienie w przedłożeniu oświadczeń pracodawcy o osobach zatrudnionych na umowę o pracę w terminach określonych w §4 ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 / część 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4, 45442100-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 419809,46 Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia: 2019-08-19
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena- 60,00
Okres rękojmi- 40,00

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Zmiana umowy dla CZĘŚCI 1 - Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap . 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zmniejszenia wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 10) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych występujących w godzinach 06:00 – 22:00, polegających na ciągłych opadach atmosferycznych deszczu co najmniej przez cztery godziny dziennie lub wiatru wiejącego nieprzerwanie, co najmniej przez cztery godziny dziennie o sile powyżej 70 km/h o liczbę dni, w których wymienione zjawiska atmosferyczne wystąpiły, 11) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Zmiana umowy dla CZĘŚCI 2 - Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zmniejszenia wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 10) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.


UWAGA:
Zamawiający w dniu 27.05.2019 r. zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu. Treść ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1cca2e06-ec22-4827-b1ba-4dfda4e74636

w dniu 31.05.2019 nastąpiła druga zmiana treści ogłoszenia pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4c1dbed9-02ad-4fc2-ab6b-d7784b5e472c

Zamawiający
w dniu 04.06.2019 r. zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanym w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się pod adresem Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8285f976-1728-4507-a1a2-18c62c434c2a
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.22.21-1
45.33.23.00-6
45.31.00.00-3
45.41.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap. 0,0010.10.2019r.
2Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie0,00od 01.07.2019r. do 19.08.2019r.
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: dot. CZĘŚCI 1 - Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu lub remoncie boiska sportowego. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 800.000,00 zł (brutto). dot. CZĘŚCI 2 - Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót w branży elektrycznej z wyłączeniem robót w lokalach mieszkalnych. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł (brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3 SIWZ- odpowiednio dla danej części, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ( bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 4 i 8 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia mogą łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego. 4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 5 SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty, które potwierdzą, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zwarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca / podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca / podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie, w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy / podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu jak wyżej.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - Tak
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Śródmieście w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont boiska sportowego, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej (znak sprawy ZP- 15/19), 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), dalej „ustawa Pzp”; oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ − *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-12, 10:30, 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Sala Rady ( I p.)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |