m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-15 , 11:25:15
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresBurdzińskiego 7, 03-480 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 277 46 00
- faks22 277 46 02
- adres internetowyhttp://www.zptp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Damian Bednarek
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
- telefon22 277 46 06
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Zych
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal43
- telefon22 277 46 30
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal32
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy
ul. Targowej 54 oraz Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochron osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 oraz Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Szczegóły dotyczące zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz załącznikach do umowy nr 1-4.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga Północ m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-07-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust.2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
2.2.1. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2.2.2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował personelem, tj. co najmniej 6 pracownikami ochrony fizycznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Uprawnienia20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zptp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-05-23 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-05-23, 10:00, ZPTP pok. 33
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |