m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-15 , 13:30:16
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Magiera
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal314
- telefon(0-22)443-73-34
- emailpmagiera@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSylwia Szczęśniak
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22) 443 72 64
- emailsszczesniak@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal314
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalWOM, parter - stanowiska 1 do 5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie.
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie:
1. na terenie rekreacyjnym „Olkówek” przy ul. Puszczyka;
2. przy ul. Bacewiczówny dla dzieci starszych;
3. przy ul. Bacewiczówny dla dzieci młodszych;
4. przy ul. Cybisa;
5. w Parku im. Jana Pawła II przy ul. Romera;
6. w Parku im. Romana Kozłowskiego;
7. w Parku „Lasek Brzozowy” mały;
8. w Parku „Lasek Brzozowy” duży;
9. w Parku Przy Bażantarni dla dzieci młodszych;
10. w Parku Przy Bażantarni dla dzieci starszych;
11. linarium w Parku Przy Bażantarni;
12. trampolina w Parku Przy Bażantarni;
13. w Parku Moczydełko;
14. przy ul. Pala Telekiego;
15. trampolina przy Szolc-Rogozińskiego
16. przy ul. Kajakowej;
17. przy ul. Gandhi;
18. przy ul. Kórnickiej (przy jeziorze Zgorzała)
19. przy ul. Kazury (nadzór techniczny);
20. przy ul. Wasilkowskiego 1a/Warchałowskiego 2(nadzór techniczny);

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
 opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,
 formularz cenowy – załącznik nr 8 do SIWZ,
 wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90%.

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na utrzymaniu i konserwacji placów zabaw
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na pracami utrzymania i konserwacji placów zabaw.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

2) ZAMÓWIENIA PODOBNE:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o łącznej wartości do
424 840 ,76 zł netto, polegających na: utrzymaniu placów zabaw. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)50.87.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.15.00-7
77.21.14.00-6
45.23.31.61-5
90.62.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej:

— jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej zamiatanie nawierzchni syntetycznej/syntetycznych.

Oraz

— jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej przeglądy techniczne oraz konserwacje/serwisowanie – łącznie co najmniej 20 sztuk urządzeń zabawowych na placu/placach zabaw.

UWAGA!

— W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż okres 6 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 11.3) lit. a) SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

— Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej 6 miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie,

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się usługą/usługami, których zakres obejmował zarówno zamiatanie nawierzchni syntetycznej/syntetycznych jak i przeglądy techniczne oraz konserwacje/serwisowanie – łącznie co najmniej 20 sztuk urządzeń zabawowych na placu/placach zabaw przez okres co najmniej 6 miesięcy dla jednego Zamawiającego.

2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:

co najmniej jedną osobą:

— wyznaczoną do kierowania pracami posiadającą wykształcenie wyższe (budownictwo lub architektura krajobrazu lub ogrodnicze) oraz min. 3 lata doświadczenia w pracy polegającej na koordynowaniu prac dot. utrzymania i konserwacji placów zabaw LUB wykształcenie średnie (techniczne, architektura krajobrazu lub ogrodnicze) oraz min. 5 lat doświadczenia w pracy polegającej na koordynowaniu prac dot. utrzymania i konserwacji placów zabaw.

Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000.00 PLN.

2) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

UWAGA!

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gotowość do podjęcia działań interwencyjnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-19 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-19, 12:00, siedziba Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 136 - I piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |