m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-15 , 13:30:41
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Bacińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 71 47
- emailabacinska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZdzisława Jarosz
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22)545-72-59
- emailzjarosz@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Przy Bażantarni, Zadanie 2. Park Moczydełko, Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy.
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Park Przy Bażantarni ,
Zadanie 2. Park Moczydełko ,
Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Zadanie 1:
 szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7a do SIWZ,
 formularz cenowy – załącznik nr 8a do SIWZ,
 wzór umowy – załącznik nr 9a do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

Zadanie 2:
 szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7b do SIWZ,
 formularz cenowy – załącznik nr 8b do SIWZ,
 wzór umowy – załącznik nr 9b do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

Zadanie 3:
 szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7c do SIWZ,
 formularz cenowy – załącznik nr 8c do SIWZ,
 wzór umowy – załącznik nr 9c do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.


2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

Zadanie 1:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9a do SIWZ.

Zadanie 2
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9b do SIWZ.

Zadanie 3
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9c do SIWZ.


3) ZAMÓWIENIA PODOBNE:

Zadanie 1:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 420 000,00 zł netto.

Zadanie 2:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 110 000,00 zł netto.

Zadanie 3:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 150 000,00 zł netto.

Warunki realizacji umowy:
- Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 9a do SIWZ dla Zadania 1, 9b do SIWZ dla Zadania 2, 9c do SIWZ dla Zadania 3. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.50.00.00-2
77.30.00.00-3
90.51.13.00-5
77.21.14.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Przy Bażantarni15000,00
2Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Park Moczydełko, 4000,00
3Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy. 5000,00
Razem 24000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-07-01, data zakończenia: 2020-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium24000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga! Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej:
a) Dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
Jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
b) Dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 2:
Jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
c) Dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 3:
Jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 11.3) lit. a) SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż na jedno zadanie, za wystarczające uzna się jednokrotne wykazanie w powyższym okresie wykonaniem lub wykonywaniem usługi, to znaczy, że np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie 1, 2 i 3 to może wykazać się jednokrotnie, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej osiem miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie.
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:
a) Dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
Co najmniej jedną osobą:
— wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
— jednym pilarzem.
b) Dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 2:
Co najmniej jedną osobą:
— wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
— jednym pilarzem.
c) Dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 3:
Co najmniej jedną osobą:
— wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
— jednym pilarzem.
Szczegóły dotyczące tego warunku zostały określone w pkt. 10.2) SIWZ.

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 9a do SIWZ dla Zadania 1, 9b do SIWZ dla Zadania 2, 9c do SIWZ dla Zadania 3. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl.

VI.3)
Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Zadanie 1: 15 000,00 PLN
Zadanie 2: 4 000,00 PLN
Zadanie 3: 5 000,00 PLN
Szczegół dot. wadium zostały opisane w pkt. 12 SIWZ.
2) Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas podjęcia działań interwencyjnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-18 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-18, 11:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. Nr 136.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |