m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-15 , 13:32:01
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJustyna Kolendowicz
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal526
- telefon(0-22)5457257
- emailjkolendowicz@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, .
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania :
Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego
Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II
Zadanie 3. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem
Opis zamówienia
1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów w Parku im. Romana Kozłowskiego, Parku im. Jana Pawła II oraz Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem.

Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu przewidział trzy niżej wymienione części zwane dalej częściami lub zadaniami:
Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego
Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II
Zadanie 3. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Zadanie 1: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7a do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 8a do SIWZ, wzór umowy – załącznik nr 9a do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90%.

Zadanie 2: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7b do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 8b do SIWZ, wzór umowy – załącznik nr 9b do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

Zadanie 3: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7c do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 8c do SIWZ, wzór umowy – załącznik nr 9c do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

2) Klauzule społeczne

Zadanie 1:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9a do SIWZ.

Zadanie 2:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9b do SIWZ.


Zadanie 3:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9c do SIWZ.

3) ZAMÓWIENIA PODOBNE:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 788.562,47 zł netto, w tym:
Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego: do 339.081,86 zł netto
Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II: do 220.797,49 netto
Zadanie 3. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem: do 228.683,12 zł netto,
polegających na: pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

4) PODWYKONAWSTWO
a) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu „A” części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ZMIANY UMOWY:
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 9a do SIWZ dla Zadania 1, załącznik nr 9b do SIWZ dla Zadania 2 oraz załącznik nr 9c do SIWZ dla Zadania 3:
Wykonawca może zmienić osobę odpowiedzialną za kierowanie pracami ogrodniczymi i jednocześnie odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub np. z powodu rozwiązania stosunku pracy z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osoby, o której mowa w § 6 ust. 12 umowy stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert odpowiednio w zakresie Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3 a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzałprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.50.00.00-2
77.30.00.00-3
90.51.13.00-5
77.21.14.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)1577124,93 złotych netto

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 110000,00
2Zadanie 28000,00
3Zadanie 37000,00
Razem 25000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-07-01, data zakończenia: 2020-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali 1 (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej:
a) Dotyczy wykonawców składających ofertę na zad 1: jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
b) Dotyczy wykonawców składających ofertę na zad 2: jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
c) Dotyczy wykonawców składających ofertę na zad 3: jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi- będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 10.3.1) lit. a)SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż na jedno Zadanie, za wystarczające uzna się jednokrotne wykazanie w powyższym okresie wykonaniem lub wykonywaniem usługi, to znaczy np. że jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie 1 i 3 to może wykazać się jednokrotnie, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne)oraz prace porządkowe. Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej osiem miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:
a) Dotyczy wykonawców składających ofertę na zad 1: co najmniej jedną osobą: - wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min.3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie; oraz - jednym pilarzem.
b) Dotyczy wykonawców składających ofertę na zad 2: co najmniej jedną osobą: 8 / 10 - wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu o raz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min.5 lat praktyki w zawodzie; oraz - jednym pilarzem.
c) Dotyczy wykonawców składających ofertę na zad 3: co najmniej jedną osobą: - wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie; oraz - jednym pilarzem.

UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż na jedno Zadanie:
- za spełnienie warunku uzna się jednokrotne wykazanie dysponowaniem osobą wyznaczoną do kierowania pracami, to znaczy np. że jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie 1 i 3 to może wykazać się jednokrotnie, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie LUB wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
- za spełnienie warunku uzna się, w przypadku składania oferty na jedno zadanie, wykazanie co najmniej jednym pilarzem. W przypadku składania oferty na dwa lub trzy zadania, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej dwoma pilarzami.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas podjęcia działań interwencyjnych 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-18 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-18, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali nr 136-1 piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |