m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-15 , 14:58:57
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Bartosiak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-39
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń zamawiającego, a także usług dodatkowych w tym opłat drogowych i innych usług i artykułów eksploatacyjnych dostępnych na stacjach Wykonawcy
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciągła paliw płynnych, w szczególności: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, do samochodów służbowych i urządzeń Zamawiającego, oraz innych artykułów eksploatacyjnych dostępnych, na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę, a także świadczenie usług dodatkowych, w tym rozliczania opłat drogowych i mycia samochodów.

2) Oferowane produkty paliwowe muszą spełniać normy: PN-EN228: 2013-04, PN-EN 590:2013-12.

3) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na stałym poziomie dostępności stacji przez cały okres obowiązywania umowy – min. 8 stacji paliw na terenie m.st. Warszawy czynnymi 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, objętych systemem rozliczania bezgotówkowego z użyciem kart identyfikacyjnych, czynnych całodobowo, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, z których każda oferuje pełen asortyment paliw określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Dostawy realizowane będą przez stacje działające w systemie bezgotówkowym, z wykorzystaniem firmowych identyfikacyjnych kart paliwowych.

5) Karty identyfikacyjne będą umożliwiały również bezgotówkowe rozliczenie opłat za drogi płatne krajowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (autostrady), z wyłączeniem opłat za autostrady dokonywane w systemie viaTOLL, oraz za inne produkty i usługi oferowane na stacjach Wykonawcy.

6) Szacunkowa ilość paliw: ok. 103 932 litrów/rok, w tym: – około 76 296 litrów benzyna bezołowiowa 95, – około 27 636 litrów olej napędowy.

7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

8) Wartość szacunkowa zamówienia: 650 406,50 zł netto, 800 000,00 zł brutto.

9)Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

10) Oferty należy składać w języku polskim.

11) Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.

12) We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer postępowania: ZP/MB/271/II-79/19.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)09.10.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 755 ze zm.).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga przedkładania dokumentów potwierdzających. Wykonawca w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ podaje informacje o posiadanej koncesji, wskazując: organ wydający koncesję, nr decyzji/koncesji, okres ważności koncesji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
2) wypełnionego wykazu stacji paliw na terenie m.st. Warszawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ,
3) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
4) w przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nią dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt 17.10. lit. c) SIWZ.
5) w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63924
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-23 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-23, 11:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, III piętro, sala nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |