m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-15 , 15:43:07
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Dudek-Grzegorzewska
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 2774208
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal25
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal25
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal25
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz na terenach zieleni pasów drogowych na terenie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitorowanie pułapek we wskazanych obszarach na terenie m.st. Warszawy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.67.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1• Część 1 – rejon ogrodniczy: 1,7,8, 9 - Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoring pułapek we wskazanych obiektach (parkach, skwerach, zieleńcach) oraz na terenach zieleni pasów drogowych m.st. Warszawy w dzielnicach: Śródmieście, Białołęka, Praga Północ, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów, Wawer4000,00
2• Część 2 – rejon ogrodniczy: 2, 3, 4, 5, 6 - Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach (parkach, skwerach, zieleńcach) oraz na terenach zieleni pasów drogowych m.st. Warszawy w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Bemowo, Wola, Mokotów, Ochota, Ursus, Włochy, Ursynów, Wilanów3500,00
3• Część 3 – zespół ds. rozwoju wód - Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek wzdłuż kanałów i stawów na terenie m.st. Warszawy.4000,00
Razem 11500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
Część I – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);
Część II – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych);
Część III – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powyższą kwotę wadium należy zsumować, odpowiednio do liczby części na jaką składaną jest oferta oraz wyraźnie oznaczyć postępowanie i część zamówienia, na które wnosi wadium lub wnieść osobne wadia dla poszczególnych części, na które składa ofertę z wyraźnym oznaczeniem postępowania i tych części.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-23 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-23, 11:30, Krucza 5/11d sala 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |