m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 08:47:40
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie
Opis zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie, zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy oraz Zaleceniami konserwatorskimi z dnia 04.04.2018r. – załącznik nr 1 do SIWZ.

3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg założeń projektowo-kosztorysowych,
stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień
umowy:
„ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
1. Dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie.
Podstawowe dane o obiekcie:
- Kubatura muru oporowego - 2,97 m3
- Powierzchnia zabudowana przez mur oporowy – 2,05 m2
Mur oporowy znajduje się na posesji przy ul. Dąbrowskiego 19. Mur zabezpiecza skarpę o wysokości 145cm i stanowi podparcie dla terenu podwórza nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 19 .
Istniejący mur oporowy betonowy : o wymiarach długość l= 20,5m , wysokość h=1,45m i grubość gr=10cm , wykonany jest z bloczków betonowych 52 x 23 x 10cm, spoinowany, posadowiony jest na fundamencie betonowym. Z uwagi na nieodpowiedni jego stan techniczny (miejscowe pęknięcia na całej wysokości , odchylenie od pionu w części górnej muru), istniejący obiekt został zabezpieczony poprzez wykonanie podpór stalowych i drewnianych .
Na części wyższej terenu posesji przy ul. Dąbrowskiego 19 w odległości ok.80cm od muru oporowego zlokalizowane jest ogrodzenie stalowe .
Mur oporowy i ogrodzenie stalowe znajduje się na terenie układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Starego Mokotowa, ujętego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Informacje i wytyczne szczegółowe
• Projektant dokona inwentaryzacji i oceny stanu technicznego muru,
• Projektant wykona projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków,
• Projektant wykona badania geotechniczne i sporządzi projekt zagospodarowania na aktualnej mapie do celów projektowych,
• Projektant określi metody i technologię rozbiórki istniejącego muru oporowego , kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, konieczne prace zabezpieczające, ogrodzenia stalowego, zieleni i zabezpieczenie terenu rozbiórki .
• Projektant zaprojektuje kształt muru oporowego, przekroje, zbrojenie wynikające z obliczeń statycznych, uwzględni w projekcie odwodnienie muru, wykonanie izolacji, uporządkowanie terenu przylegającego do skarpy, odtworzenie terenów zielonych uszkodzonych w trakcie wykonywania robót, miejsca składowania materiałów w na terenie Dąbrowskiego 19 – dojazd na posesje od ulicy Dąbrowskiego,
• Projektant określi sposób zabezpieczenia ludzi i mienia oraz terenu podczas wykonywania robót rozbiórkowych i budowlanych.
Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
a) projekt budowlany i wykonawczy muru oporowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
b) inwentaryzacja stanu istniejącego obejmującą rzut, widoki, przekroje,
c) informacja BIOZ,
d) przedmiar robót i kosztorys inwestorski,
e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
f) projekt organizacji robót i zabezpieczenia terenu.
Forma opracowania dokumentacji projektowych:
• DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 462 z 2012 r.), oraz Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129),
• Przed przystąpieniem do bezpośrednich prac projektowych, w celu wyboru i akceptacji przez Zamawiającego, Projektant przedstawi Zamawiającemu propozycje wykonania prac z uwzględnieniem ekonomiczności rozwiązań ( jak najtańszych z możliwych, spełniających jednocześnie warunki techniczne i gwarantujących trwałość wykonanych robót),
• Projekt budowlano-wykonawczy, powinien zawierać inwentaryzacje stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego i częścią graficzną inwentaryzacji ( rzuty, przekroje, widoki), część opisową projektowanego muru oporowego wraz z obliczeniami statycznymi, opis przyjętych rozwiązań wykonania robót, uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, część graficzna winna obejmować rzuty, przekroje, elewacje, detale .
Projekt budowlano-wykonawczy opracować należy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z pełnymi uzgodnieniami. Rysunki należy wykonać z dokładnością przewidziana dla projektów wykonawczych w skali 1:50, detale w skali 1:20. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem „pdf”.
• Przedmiar robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu ofertowego należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH (NORMA).
• Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej powinien być trwale oprawiony.
• Dokumentacja nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych reklam.
• Projektant zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, koniecznych do wykonania projektu, materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np. mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych itp.
Forma opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem „doc”.

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
Forma opracowania kosztorysów inwestorskich:
• KOSZTORYS INWESTORSKI należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, (za pomocą programu kosztorysowego „NORMA" na płycie CD) z rozszerzeniem ATH. Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r.poz. 1389).

• Kosztorys inwestorski wykonać na podstawie sporządzonego przedmiaru stanowiącego część dokumentacji projektowej, metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz normy zakładowe ZGN, a w przypadku braku w nich odpowiednich nakładów rzeczowych należy zastosować katalogi KNR-W wydane przez WACETOB. W przypadku braku odpowiednich pozycji również w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM,

• W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów:

- stawkę robocizny kosztorysowej R - jako średnią dla miasta Warszawy stawkę za jedną roboczogodzinę w danej branży publikowaną w wydawnictwach „SEKOCENBUD” BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
- ceny jednostkowe materiałów M - jako średnie wraz z kosztami zakupu ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach „SEKOCENBUD" dla każdej branży Informacjach o cenach czynników produkcji RMS (IMB) wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz ceny materiałów budowlanych opracowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD na zamówienie ZGN Mokotów.
- ceny jednostkowe pracy sprzętu S - jako średnie dla miasta Warszawy ceny pracy sprzętu, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR „informacja o cenach czynników produkcji RMS lub IRS wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla każdej branży
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w branży budowlanej, publikowany w wydawnictwach „SEKOCENBUD” BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S),.
- wskaźnik narzutu zysku Wz - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży , publikowany w wydawnictwach „SEKOCENBUD" BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zysk Z należy liczyć od (R+S+Kp).
Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia.
Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z kosztami zakupów, zestawienie wartości cen pracy sprzętu bez narzutów i zestawienie wartości robocizny bez narzutów.

• Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony.”
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawna posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania45 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
8. Warunki udziału w postępowaniu:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

8.1.2. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 30.000,00 zł.

8.1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
8.1.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 usługi odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać, że wykazane, z wykonywanych przez niego usług, 2 dokumentacje projektowe zostały już odebrane.
8.1.3.2. dysponuje osobami które będą wykonywać dokumentację projektową
tj. że dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają co najmniej 12-to miesięczną praktykę zawodową przy projektowaniu. Doświadczenie zawodowe projektanta stanowi jedno z kryterium oceny oferty, opisanego w Rozdziale I pkt. 19 siwz.

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
8.2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
8.2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ
8.2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” i „Wykonawca B” wykonali po jednej usłudze z pkt. 8.1.3.1. SIWZ.

8.2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej), o którym mowa w zdaniu pierwszym pkt. 8.2.1. SIWZ powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
8.2.2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
8.2.2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
8.2.2.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
8.2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
8.2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenie, na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty, który stanowi Rozdział II SIWZ.
8.2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ.
8.2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.
8.2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
8.2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
8.2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 14.4.5. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
8.2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
8.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
8.4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
8.4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

8.5. Podstawy wykluczenia:
8.5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
8.5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8.5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


9. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.

9.1. Oferta powinna się składać z:
9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II SIWZ,
9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej)
9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania
przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług,
9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą.
9.1.7. oświadczenia o doświadczeniu zawodowym projektanta na załączniku nr
3 do wzoru formularza oferty.
9.1.8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta
będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w
art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty),

UWAGA:

9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.

9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
9.3.1. wykaz usług, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy usługi
wymienione w wykazie usług wykonał sam czy potwierdzają wiedzę
i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia
wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego
udziału w wykonaniu części zamówienia.
9.3.2. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych
podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku (wg wzoru stanowiącego załącznik do
materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w
szczególności:
9.3.2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.3.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
9.3.2.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
9.3.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z
nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.);
9.3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
9.3.9. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
9.3.10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,;
9.3.11. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla
prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;

Załączniki do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 9.2. 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.9., 9.3.10. SIWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl.


9.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

9.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
9.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.6.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
9.6.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie zawodowe projektanta40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-24, 10:10, ZGN Mokotów ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa Dział Zamówień Publicznych pok. nr 34
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |