m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 10:52:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal21
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa lokalnej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz wymianą instalacji gazowej oraz wod - kan w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz wymianą instalacji gazowej oraz wod - kan w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie na podstawie projektów wykonawczych:
- kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie” – branża sanitarna, autorstwa mgr inż. Małgorzaty Olesińskiej z listopada 2018r.
- kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie” – branża elektryczna, autorstwa mgr inż. Zbigniewa Winiarka z listopada 2018r.
- instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Irysowej 8, autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z grudnia 2018r.
- wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji cwu i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie”, autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z października 2018 r.
oraz
Projektu budowlanego kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Irysowej 8 w Warszawie” – instalacje elektryczne, autorstwa mgr inż. Zbigniewa Winiarka z listopada 2018 r.
1.1. Zakres robót obejmuje:
1.1.1. Branża sanitarna:
- montaż gazowego kotła wiszącego o mocy 50 kW;
- montaż podgrzewacza pojemnościowego 300 l;
- montaż pompy obiegowej i cyrkulacyjnej;
- montaż naczynia Reflex;
- montaż przewodu dwuściennego Ф113/O163 na elewacji budynku;
- montaż automatyki pogodowej;
- montaż stacji uzdatniania wody;
- demontaż instalacji gazowej w budynku;
- montaż zasilania gazowego kotła w kotłowni;
- montaż instalacji gazowej stalowej łączonej przez spawanie;
- montaż skrzynek gazomierzowych dla 7 lokali;
- montaż lokalowych instalacji gazowych;
- demontaż etażowej instalacji ogrzewania zasilanych z pieców gazowych w 5 lokalach;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym;
- montaż i regulacja przy grzejnikowych zaworów termostatycznych;
- montaż instalacji centralnej ciepłej wody od rozdzielacza w kotłowni do odbiorników;
- wymiana instalacji zimnej wody w budynku;
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku od urządzeń do przykanalika;
1.1.2. Branża budowlana:
- wykonanie posadzki wodoszczelnej i niepylącej;
- wykończenie ścian kotłowni jako niepylące i wodoodporne;
- montaż drzwi wejściowych o odporności ogniowej EI60 z zamkiem panicznym;
- wykonanie przejść instalacji przez przegrody jako gazoszczelne i ognioodporne;
1.1.3. Branża elektryczna:
- instalację sterowania i automatyki kotłowni,
- instalacje zasilania 230/400V odbiorów kotłowni jak pomy, kocioł, oświetlenie,
- instalację awarii gazu w kotłowni ,połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
Uwaga: Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć chodniki oraz wejścia do budynku przed możliwością zabrudzenia lub uszkodzenia.
2. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru branży budowlanej w DOM „Służewiec” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Smoluchowskiego 2.
3. Wszędzie tam gdzie w SIWZ i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm / aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 3.6. SIWZ.
4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: przedmiary robót – stanowiące Rozdział V SIWZ, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące Rozdział IV SIWZ , Projekty wykonawcze i Projekt budowlany – stanowiące Rozdział VI SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ.
5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ , mają być wykonywane z zgodnie z:
5.1. przedmiarami robót, określającym rodzaj, sposób wykonania i ilość planowanych do wykonania robót, które stanowią Rozdział V SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Rozdział IV SIWZ oraz Projektami wykonawczymi i Projektem budowlanym stanowiącymi Rozdział VI SIWZ i Decyzją Pozwolenie na budowę Nr 130/B/2019 z dnia 09.04.2019 r.
5.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami,) i jej przepisów wykonawczych,
5.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności,
5.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ.
5.5.1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie:
a. Dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku:
aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
bb) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót – np. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wydłużenia terminu dokonania uzgodnień, które zgodnie z Umową należą do obowiązków Wykonawcy, wystąpieniu niekorzystnych warunków polegających na przerwach w dostawie wody i energii elektrycznej, co uniemożliwia prowadzenie robót oraz braku możliwości udostępnienia terenu budowy i innych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania - termin realizacji robót. Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, na który zostaną wstrzymane roboty z przyczyn wskazanych w zd. 1. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika budowy. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Dokonanie powyższej zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
cc) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
dd) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców.
ee) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i jeszcze nie wykonanych, nie więcej jednak niż 50 % wartości zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy w tym zakresie spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
ff) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ;
b. Zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia);
bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy,
c. Gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia.
d. Gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a);
bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców
e. Zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
f. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu zamówienia.
5.5.2. Z wyjątkiem zamian określonych w § 4 i § 5, Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ wszelkie inne zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.5.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.5.5.1. lit. a. ppk. ee) lit b. i c. oraz lit. d. ppkt bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.5.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.5.5.1. lit. a., c. i f. zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
5.5.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.5.5.1. b., c., f. obliczone będzie wg zasad przyjętych w kosztorysach ofertowych i według podanych tam stawek i cen. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, jak wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Rozdział IV SIWZ oraz projektach wykonawczych i projekcie budowlanym, kóre stanowią Rozdział VI SIWZ i przedmiarach robót, które stanowią Rozdział V SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót w/w dokumentów dotyczących stosowanych materiałów.
Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na stosowanie materiałów w budownictwie na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
7.1. prowadzenia dziennika budowy dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót,
7.2. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 200.000 złotych polskich lub równowartość tej kwoty, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia.
7.3. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy,
7.4. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz
zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót,
7.5. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego,
7.6. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż.
7.7. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,
7.8. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, które stanowią Rozdział V SIWZ. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika robót budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i ogólnobudowlanej objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje.
7.8.1. a)osoby, które będą kierować robotami budowlanymi w branży sanitarnej, o których mowa w pkt. 3.7.8. SIWZ, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami Prawa budowlanego i muszą się wykazać posiadaniem co najmniej 24-sto miesięcznej praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót budowlanych sanitarnych. Praktyka zawodowa kierownika robót w sprawowaniu samodzielnego kierownictwa nad robotami budowlanymi, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.
b) osoby, które będą kierować robotami budowlanymi w branży elektrycznej, o których mowa w pkt. 3.7.8. SIWZ, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych, określone przepisami Prawa budowlanego i muszą się wykazać posiadaniem co najmniej 24-sto miesięcznej praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót budowlanych elektrycznych. Praktyka zawodowa kierownika robót w sprawowaniu samodzielnego kierownictwa nad robotami budowlanymi, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.
c) osoby, które będą kierować robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, o których mowa w pkt. 3.7.8. SIWZ, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno -budowlanym, określone przepisami Prawa budowlanego i muszą się wykazać posiadaniem co najmniej 24-sto miesięcznej praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót ogólnobudowlanych. Praktyka zawodowa kierownika robót w sprawowaniu samodzielnego kierownictwa nad robotami budowlanymi, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.
7.8.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do oferty kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w branży sanitarnej, ogólnobudowlanej i elektrycznej, potrzebnych do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem zamówienia oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę, właściwych izb samorządu zawodowego osób, które będą kierownikami robót i zostanią wskazane w formularzu oferty.
7.9. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy,
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) na czas minimum 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót, z tym, że dla materiałów wbudowanych okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta, nie mniej jednak niż 60 miesięcy, chyba że producent zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, wówczas Zamawiający uzna gwarancję udzieloną przez producenta materiałów - dokument gwarancyjny (wzór) stanowi załącznik do materiałów przetargowych.
Wydłużenie okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy na roboty budowlane i montowane materiały o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowane będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.
9. Każdy kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót (Rozdział V SIWZ) zachowując kolejność pozycji zgodną z otrzymanym przedmiarem robót. Kalkulacja szczegółowa
polega na obliczeniu ceny kosztorysowej z wyszczególnieniem robocizny, cen materiałów, cen najmu lub pracy sprzętu budowlanego oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nie objętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu materiałów. Zamawiający przyjmie do oceny kosztorys sporządzony metodą uproszczoną o ile dodatkowo będzie on zawierał podaną stawkę roboczogodziny oraz zestawienie cen materiałów i sprzętu.
10. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej:
RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie
Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl,
3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu
wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu
wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie
umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym
do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w
pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania
umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych;
5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty
w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta nie zostanie wybrana.
5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w
niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru
Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa.
6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do
nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie
do przenoszenia danych
7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do
zawarcia i realizacji umowy.
11.1.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób,
których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej
oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym
postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do
uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz
powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji
Zamawiającemu.
11.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawbudynek przy ul. Irysowej 8 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.33.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.11.10-0
45.33.30.00-0
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

1.2. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
1.3.1. wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - to
w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej
2 roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy kotłowni gazowej o mocy minimum 50kW wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody
i centralnego ogrzewania.
1.3.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. osobami
posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje w wykonywaniu robót
budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na
podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 , z późn. zm.), w tym co najmniej:
a) dysponuje co najmniej 2 pracownikami posiadającymi ważne zaświadczenie kwalifikacyjne E w zakresie wykonywania instalacji sanitarnych ( Grupa 2),
b) dysponuje co najmniej 2 pracownikami posiadającymi ważne zaświadczenie kwalifikacyjne E w zakresie wykonywania instalacji gazowych ( Grupa 3),
c) dysponuje co najmniej 2 pracownikami posiadającymi ważne zaświadczenie kwalifikacyjne E w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych( Grupa 1).
1.3.3. a) dysponuje osobą, do kierowania robotami budowlanymi w branży
sanitarnej, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami Prawa budowlanego, dla przedmiotu zamówienia, lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową lub robotami w w/w zakresie budowlanym, oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 24-to miesięczną praktykę zawodową przy nadzorowaniu robót sanitarnych. Praktyka zawodowa kierownika robót sanitarnych, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.
b) dysponuje osobą, do kierowania robotami budowlanymi w branży
elektrycznej, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych, określone, określone przepisami Prawa budowlanego, dla przedmiotu zamówienia, lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową lub robotami w w/w zakresie elektrycznym, oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 24-to miesięczną praktykę zawodową przy nadzorowaniu robót elektrycznych. Praktyka zawodowa kierownika robót elektrycznych, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.
c) dysponuje osobą, do kierowania robotami budowlanymi w branży
ogólnobudowlanej, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, określone przepisami Prawa budowlanego, dla przedmiotu zamówienia, lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową lub robotami w w/w zakresie budowlanym, oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 24-to miesięczną praktykę zawodową przy nadzorowaniu robót ogólnobudowlanych. Praktyka zawodowa kierownika robót ogólnobudowlanych, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.


2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych, zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 1 robotę budowlaną i „Wykonawca B” wykonał 1 robotę budowlaną.
2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2.2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
2.2.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenia, na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty, który stanowi Rozdział II SIWZ.
2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ.
2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.
2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 14.6.4. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5. Podstawy wykluczenia:
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.
1. Oferta powinna się składać z:
1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz kosztorysów ofertowych podpisanych (parafowanych) przez Wykonawcę na każdej stronie.
1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
1.5. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 8 % stawki podatku od towarów i usług,
1.6. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 3 do oferty.
1.7. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
1.8. kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej bez ograniczeń w przedmiocie zamówienia, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ, potrzebnych do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem zamówienia oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą kierownikiem robót i zostały wskazana w formularzu oferty.

2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty,
Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.3. wykaz osób- oświadczenie dotyczące kierowników robót - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i 9.6.. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.);
3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.9. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
3.10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,
3.11. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
3.11.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3.11.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
3.11.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3.12. dokumentu gwarancyjnego zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych,
3.13. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.6.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
6.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
wydłużenie okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy10 %
praktyka zawodowa kierownika robót ogólnobudowlanych10 %
praktyka zawodowa kierownika robót sanitarnych10 %
praktyka zawodowa kierownika robót elektrycznych10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-04
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Kasa w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnmokotow.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-04, 10:10, Pok. nr 34 w siedzibie ZGN Mokotów przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |