m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 11:12:57
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza I
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy w tym:
a)Realizacja badania zachowań i opinii odwiedzających Wisłę w Warszawie;
b)Realizacja badania dotyczącego jakości obsługi w Urzędzie m.st. Warszawy;
c)Realizacja badania dotyczącego jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic;
d)Realizacja badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie
e)Realizacja ilościowego badania dotyczącego zachowań proekologicznych
w warszawskich gospodarstwach domowych

2. Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie 1 099 497,00 zł brutto w tym:
Część 1 – 138 990,00 zł brutto
Część 2 – 100 860,00 zł brutto
Część 3 – 590 400,00 zł brutto
Część 4 – 220 047,00 zł brutto
Część 5 – 49 200,00 zł brutto

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w procedurze odpowiedniej dla wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), gdyż łączna wartość szacunkowa dla zamówień tego samego rodzaju w roku 2019 przekracza równowartość kwoty 221 000 euro.

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zmiany umowy określone zostały w SIWZ wraz z załącznikami
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.32.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1a) Realizacja badania zachowań i opinii odwiedzających Wisłę w Warszawie2500,0006.12.2019cena: 60%Liczba spacerów etnograficznych: 20%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.A. lit. a) SIWZ: 10%Doświadczenie badacza kierownika zespołu etnograficznego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.A. lit. b) SIWZ: 10%
2b) Realizacja badania dotyczącego jakości obsługi w Urzędzie m.st. Warszawy2000,0029.11.2019cena: 70%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.B. SIWZ: 20%Przygotowanie raportu tabelarycznego: 10%
3c) Realizacja badania dotyczącego jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic10000,0030.06.2020cena: 60%Liczba dodatkowych wywiadów: 30%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 10%
4d) Realizacja badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie 4500,0006.12.2019cena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Odsetek zrealizowanej próby zasadniczej: 20%
5e) Realizacja ilościowego badania dotyczącego zachowań proekologicznych w warszawskich gospodarstwach domowych1000,0015.11.2019cena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 30%Przygotowanie raportu tabelarycznego: 10%
Razem 20000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Część 1

1.A. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 9 badań dla przynajmniej 3 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 3 badania zrealizowane na losowych próbach osób, techniką ankieterskich wywiadów osobistych PAPI, TAPI lub CAPI. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1 000.

b)co najmniej 3 badania zrealizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych PAPI, TAPI lub CAPI realizowane w miejscu publicznym/ na ulicy. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1 000.

c)co najmniej 3 badania zrealizowane technikami etnograficznymi (w całości lub częściowo). Koszt każdego z tych badań (lub jego części zrealizowanej technikami etnograficznymi w przypadku badania realizowanego mieszanymi technikami) nie może być mniejszy niż 20 tys. zł brutto.

Badania wskazane w lit. a), b) oraz lit. c) nie mogą się powtarzać w ramach Części 1.

2.A. wykażą, że dysponują dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia następującymi osobami:

a) badaczem ilościowym, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:

– w okresie ostatnich co najmniej 4 lat pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką ankieterskich wywiadów osobistych PAPI, TAPI lub CAPI,
zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

b) badaczem kierownikiem zespołu etnograficznego, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii, psychologii, antropologii, etnografii lub etnologii i nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
–w okresie ostatnich co najmniej 4 lat pracował jako badacz etnograf, który w tym czasie:
opracowywał scenariusze obserwacji badań etnograficznych,
brał udział w realizacji terenowej badań etnograficznych,
opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

c) co najmniej dwoma badaczami etnografami, którzy posiadają tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii, psychologii, antropologii, etnografii lub etnologii i w okresie ostatnich 2 lat pracowali jako badacze etnografowie podczas realizacji terenowej co najmniej 4 badań etnograficznych.

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.
W przypadku zwiększenia zespołu badaczy etnografów dodatkowe osoby muszą spełniać wyżej określone warunki.

3.A. wykażą, że posiadają aktualne Certyfikaty Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich wywiadów osobistych CAPI oraz badań realizowanych technikami jakościowymi przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inne równoważne dokumenty regulujące jakość usług badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.

Część 2

1.B. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 8 badań dla co najmniej 3 różnych Zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 4 badania zrealizowane techniką Mystery Shopping (z wyłączeniem Mystery Calling). Liczba przeprowadzonych audytów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 200.

b)co najmniej 1 badanie zrealizowane techniką Mystery Shopping (z wyłączeniem Mystery Calling). Liczba przeprowadzonych audytów w ramach badania musi być nie mniejsza niż 500.

c)co najmniej 3 badania zrealizowane techniką Mystery Calling (z wyłączeniem Mystery Shopping), w którym liczba przeprowadzonych audytów była nie mniejsza niż 100.

Badania wskazane w lit. a), lit. b) i lit. c) nie mogą się powtarzać w ramach Części 2.

2.B. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
-w okresie ostatnich co najmniej 4 lat pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
opracowywał lub konsultował kwestionariusze/ karty oceny do audytów;
zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS;
przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS;
opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

3.B. wykażą, że posiadają aktualny Certyfikat Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką Mystery Shopping przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.

Część 3

1.C. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej
4 badania dla przynajmniej 4 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 2 badania ilościowe zrealizowane techniką CAPI. Wartość realizacji każdego z badań musi być nie mniejsza niż 300 tys. zł brutto. W przypadku zamówienia przeprowadzonego mieszanymi technikami, należy podać koszt modułu realizowanego techniką CAPI.

b)co najmniej 2 badania realizowane techniką CAPI przy wykorzystaniu metody random route (w celu wytypowania gospodarstwa domowego) oraz przy pomocy siatki Kisha (w celu wyboru respondenta w gospodarstwie domowym).

Badania wskazane w lit. a) oraz lit. b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 3.

2.C. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
– w okresie ostatnich 6 lat pracował jako badacz ilościowy;
– w okresie ostatnich 6 lat jako badacz ilościowy:
opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CAPI,
zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osób dedykowanych do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.C. wykażą, że posiadają aktualny Certyfikat Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym CAPI przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.


Część 4

1.D. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 3 badania dla 3 różnych zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 1 badanie zrealizowane techniką CAPI na próbie losowej. Wartość realizacji badania musi być nie mniejsza niż 200 tys. zł brutto. W przypadku zamówienia przeprowadzonego mieszanymi technikami, należy podać koszt modułu realizowanego techniką CAPI.

b)co najmniej 2 badania realizowane techniką CAPI na próbie przedsiębiorstw. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 800.
Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 4.

2.D. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
– w okresie ostatnich 5 lat pracował jako badacz ilościowy;
– w okresie ostatnich 5 lat jako badacz ilościowy:
opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CAPI,
zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osób dedykowanych do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.D. wykażą, że posiadają aktualny Certyfikat Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym CAPI przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.

Część 5

1.E. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 5 badań, dla przynajmniej 3 różnych zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 2 badania społeczne zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie gospodarstw domowych. Liczba wywiadów efektywnych przeprowadzonych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1000;

b)co najmniej 3 badania społeczne zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej próbie osób. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1000;

Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 5.

2.E. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada minimalne kwalifikacje:
– w okresie ostatnich co najmniej 7 lat pracował jako badacz ilościowy lub kierownik ilościowych projektów badawczych;
– w okresie ostatnich 7 lat:
opracowywał kwestionariusze wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI),
zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

3.E. wykażą, że posiadają aktualny Certyfikat Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI) przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.


III.2) Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ.W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;

e) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) aktualne certyfikaty, o których mowa w pkt. 12.2.3.A, 12.2.3.B, 12.2.3.C, 12.2.3.D, 12.2.3.E SIWZ w zależności od wybranej przez Wykonawcę części zamówienia


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63929
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-24, 12:15, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, p. III, pok. 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |