m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 10:53:01
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sylwia Rumińska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443-76-12
- emailsruminska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMichał Malarowski
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal316a
- telefon(0-22) 44-37-670
- emailmmalarowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalwww.bemowo.waw.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalstanowisko podawcze 1 lub 2, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa
ścieżek z nawierzchni mineralnej na terenie przy ul. Obrońców
Tobruku 23 - Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
UD-I-WZP.271.29.2019.SRU
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa ścieżek (o powierzchni 575,5 metrów kwadratowych) z nawierzchni
mineralnej na terenie przy ul. Obrońców Tobruku 23 - Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
(przy przedszkolu publicznym ul. Obrońców Tobruku 23 na działce ewidencyjnej 44/5 z
obrębu 6-15-01 będącej własnością m.st. Warszawy). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Bemowo
Główny przedmiot (CPV)45.11.12.91-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.32.00-1
45.23.32.57-7
71.32.00.00-7
14.21.20.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania150 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Całkowita wartość zamówienia (Wartość bez VAT) 63008,56 PLN
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawca
wykona Dokumentację projektową w terminie do 120 dni od zawarcia
umowy. 2.
Wykonanie
Robót budowlanych wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia
robót nastąpi w
terminie do
150 dni od dnia zawarcia Umowy.
III .WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A. SKŁADANYCH WRAZ Z
OFERTĄ. 1.
Formularz „Oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do
SIWZ
(zawierający m.in. oświadczenie o długości udzielonej gwarancji). 2.
Oświadczenie,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
potwierdzające
brak
podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy. 3. W
przypadku,
gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż
ujawniona(e) w
dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub
dokumenty, z
którego
(ych) będzie wynikać zakres umocowania. B. SKŁADANYCH
SAMODZIELNIE PRZEZ
WYKONAWCĘ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji
(zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego
www.bemowo.waw.pl), o
której
mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o
przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24
ust. 1 pkt
23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany przez
Zamawiającego wraz z
informacją z sesji otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawcy
mogą
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do
zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku
Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie
składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie). Oświadczenie, należy złożyć
w formie
wskazanej
w rozdziale VII lit. C ust. 2 SIWZ, w miejscu wskazanym w Rozdziale
XII pkt 1
SIWZ.
IV. ZMIANY UMOWY
1.Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 2.
Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w
stosunku do treści
oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) co do zmiany
zakresu
Przedmiotu umowy
oraz wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, na
zasadach
określonych w §
22 ust. 2 Umowy; 2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy w
związku z wprowadzoną zmianą Umowy dokonaną na podstawie art.
144 ust. 1 pkt .2, 5 i 6
Prawa
zamówień publicznych; 3) przedłużenia terminu wykonania
Przedmiotu umowy z
przyczyn nie
wynikających z winy Wykonawcy: a) w razie zaistnienia zdarzeń o
charakterze
działania siły
wyższej, przez którą strony rozumieją w szczególności klęski
żywiołowe, stan
wyjątkowy,
działania terrorystyczne, śmierć osób związanych z realizacją umowy,
strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a
także działania lub
zaniechania działania
organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich
uniemożliwiających
terminową
realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania
przeszkody w
wykonaniu
Przedmiotu umowy, b) w przypadku określonym w § 22 ust. 3
Umowy, o okres
wykonania
rozwiązań zamiennych. c) wstrzymania wykonywania Przedmiotu
umowy na
żądanie
Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych
osób albo
organów
administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn
niezależnych od
Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: znaleziska archeologiczne
skutkujące
wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych
nie ujętych w
przedmiocie zamówienia; znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie,
niewypały,
niewybuchy,
pojedyncze lub masowe groby; wystąpienie w trakcie realizacji
Umowy nie
zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego; warunki
atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót. Termin będzie
liczony od dnia
zaistnienia którejkolwiek z w/w okoliczności do dnia jej ustąpienia. 4) W innych
przypadkach
dopuszczonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności
ustawy
Prawo zamówień publicznych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji na roboty budowlane40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-31 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-31, 11:00, Urząd Dzielnicy Bemowo, pok. 421
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |