m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 10:53:18
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Czesław Rogala
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500-62-41
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychCzesław Rogala
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500-62-41
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja budowlana
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- roboty betonowe,
- roboty malarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty dekarskie,
- roboty stolarskie,
- roboty posadzkowe,
- roboty tynkarskie,
- roboty szklarskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Ilości robót i materiałów, podane w kosztorysach ofertowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie będzie przysługiwało prawo do roszczenia o wynagrodzenie do wysokości określonej w formularzu ofertowym Wykonawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5100,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), wchodzącego w skład oferty lub dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.1.2. Dysponują osobą lub osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający w celu weryfikacji posiadanych uprawnień może wezwać na podstawie art. 26 ust 1 pkt 4 Wykonawcę do przedstawienia oryginałów posiadanych uprawnień przez osoby, które będą wykonywać zamówienie.
6.1.3. Wykonali lub nadal wykonują (przedstawić wykaz głównych wykonanych robót) w ostatnich 5 latach przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne roboty stanowiące przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca w tym minimum 2 roboty polegające na usuwaniu awarii i wykonywaniu napraw ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych i użytkowych przez co najmniej 1 rok dla jednego Zamawiającego o zakresie, technologii, złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 150 tys. złotych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt. 9.1.5 SIWZ, opracowanego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji oraz dokumentów (zaświadczenia lub poświadczenia) potwierdzających, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością oraz z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6.1.4. Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w załączniku nr 6, że posiada dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub inny sposób) do środka transportu przystosowanego do przewozu materiałów i urządzeń budowlanych, wykaz podstawowego sprzętu, (wiertarki; spawarki; betoniarkę), przyjętego przy wycenie usług konserwacyjnych. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie wykazu sprzętu.
6.1.5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii (pęknięcie belki stropowej, pęknięcie nadproży okiennych, drzwiowych, zerwanie części pokrycia dachu, obróbek blacharskich itp.) i wykonania zgłoszonych robót w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.
6.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ.
6.3. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.3.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
6.3.2. Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji na okres minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i użyte do wykonania robót materiały i urządzenia;
Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6.3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
6.3.4. Przedstawią polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 tys. złotych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
6.4. Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.4. w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 – 22
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. Informacje dodatkowe
6.5.1. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.5.2. Ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne oraz wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców wymienionych w art. 22 ust. 2 Ustawy.
6.5.3. Wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych przez cały okres obowiązywania umowy osoby, które będą wykonywały bezpośrednio prace wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy:
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio czynności minimum trzy osoby, które należy wymienić w załączniku nr 7 do SIWZ, który należy złożyć wraz z ofertą:
1) robotnik ogólnobudowlany – minimum 3 osoby.
6.5.4.Rodzaj (zakres ) czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania określone w pkt 6.5.3. SIWZ:
- pomoc przy wymianie stolarki drzwiowej,
- pomoc przy remoncie podłóg,
- pomoc przy wykonywaniu robót renowacyjnych i remontowych,
- pomoc przy wykonywaniu robót wykończeniowych.
6.5.5. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt 6.5.3. SIWZ oraz nakładania sankcji z tytułu jego niespełnienia. Rodzaj sankcji oraz warunki w jakich mogą one być nakładane, określone zostały przez zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
6.5.6. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert)
Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – załącznik Nr 10 do SIWZ.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Ubruttowiona stawka roboczogodziny30 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zgn-wawer.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-30, 10:30, Siedziba zamawiajacego lok 25
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |