m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 11:56:45
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 9
- lokal3
- telefon(0-22) 532-60-74
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRadosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 9
- lokal3
- telefon(0-22) 532-60-74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal3
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal3
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy północnej i wschodniej części Zakładu Naprawy Tramwajów w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:
1) Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej (w tym modeli 3D budynków) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowanych na podstawie przekazanego projektu budowlanego;
2) Etap II – pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakresu inwestycji zlokalizowanej na działce nr 20 z obrębu 6-04-02oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych na potrzeby budowy przyłącza w ul. Karolkowej;
3) Etap III – wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji i opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz złożenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
4) Etap IV – zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych; zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w rozdziale II SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Zakład Naprawy Tramwajów, ul. Młynarska 2a, Warszawa, POLSKA
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.20.00.00-9
45.11.12.00-0
45.11.13.00-1
45.26.26.90-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium180000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją przyjętą w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 093-225691

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy (z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
4.1. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy);
4.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 4.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy);
2) pkt 4.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
4.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
4.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.5ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i pkt 21 ustawy (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4ustawy);
4.8. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - terminy stosuje się odpowiednio.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
W zakresie projektowania
1. wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) 1 usługę (umowę) polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy(modernizacji) torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, wraz z siecią trakcyjną, w warunkach miejskich, na odcinku o długości co najmniej 500 mtp, na podstawie której uzyskano: ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do których nie wniesiono sprzeciwu;
2) 2 usługi (umowy) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu budynku technicznego lub przemysłowego o powierzchni każdego z nich co najmniej 500 m2 netto, przy czym w przypadku przebudowy lub remontu zakres projektu musi obejmować ingerencję w konstrukcję nośną obiektów, na podstawie których uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę;
2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
1) osobami do pełnienia funkcji projektantów, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach:
a) inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 os., która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane) co najmniej1 dokumentację projektową budowy, przebudowy (modernizacji) lub remontu torowiska tramwajowego, obejmującą projekt pełnej konstrukcji torowiska o długości co najmniej 500 mtp, na podstawie której uzyskano: ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do których nie wniesiono sprzeciwu;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1os., która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (w rozumieniu przepisów ustawy PB) co najmniej 1 dokumentację projektową budowy, przebudowy (modernizacji)lub remontu sieci trakcyjnej górnej tramwajowej, kolejowej lub metra, na odcinku o dł. co najmniej 500 m, obejmującą wykonanie nowych konstrukcji wsporczych, drutu jezdnego, lin nośnych i elementów zasilania sieci trakcyjnej;
c) architektonicznej – co najmniej 1 os.;
d) konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 os., która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane) co najmniej 2dokumentacje projektowe budowy, przebudowy lub remontu budynku o powierzchni każdego z nich co najmniej500 m2 netto (przy czym jeden z budynków musi być budynkiem technicznym lub przemysłowym), na podstawie których uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; w przypadku przebudowy lub remontu zakres projektu musi obejmować ingerencję w konstrukcję nośną obiektu;
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 os., która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant (w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane) co najmniej 1 dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci ciepłowniczej o średnicy min. DN 200 na długości min. 50 m w warunkach miejskich;
f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – co najmniej 1 os.;
2) osobą do pełnienia funkcji koordynatora projektu – co najmniej 1 os. posiadającą doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała pracę zespołu projektowego, który opracował co najmniej 1 wielobranżową dokumentację projektową obejmującą minimum 3 branże, z których jedną stanowi branża torowa, konstrukcyjna lub architektoniczna, dla realizacji inwestycji o wartości min. 5 mln zł netto, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do których nie wniesiono sprzeciwu;
3) osobą do pełnienia funkcji technologa – co najmniej 1 os., która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała co najmniej 1 projekt technologii lakierni kabinowej dla malowania pojazdu szynowego (tramwaj, metro, kolej) lub kołowego (autobus, trolejbus) o dł. pojazdu min. 9,5 m;
4) osobą do pełnienia funkcji projektanta zieleni – co najmniej 1 os., która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała co najmniej 1 dokumentację obejmującą co najmniej: inwentaryzację zieleni, projekt gospodarki zielenią i projekt nasadzeń;
W zakresie realizacji robót budowlanych:
3. wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku technicznego lub przemysłowego w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy co najmniej 900,00 m2 oraz o wartości co najmniej 1 000 000 PLN netto;
2) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lakierni całowagonowej taboru tramwajowego, metra lub kolejowego;
3) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie torowiska (tramwajowego, kolejowego lub metra) w konstrukcji bezpodsypkowej wraz z siecią trakcyjną o dł. co najmniej 500 mtp i wartości co najmniej 1 000 000 PLN netto;
4) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej o Ø rur co najmniej DN200mm i dł. co najmniej 30 m;
4. wykażą, że dysponują następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 os., która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót w realizacji 1 roboty budowlanej (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania potwierdzonego protokołem odbioru) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego w konstrukcji żelbetowej lub murowanej lub stalowej, o wartości co najmniej 5 000 000 PLN netto;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 os., która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektroenergetycznych, posiadającą nieprzerwanie co najmniej6-cio miesięczne doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót w realizacji 1 roboty budowlanej, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznych trakcyjnych, obejmującej wykonanie co najmniej nowych konstrukcji wsporczych, drutu jezdnego, lin nośnych i elementów zasilania sieci trakcyjnej;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 os., która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych;
4) inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 os., która będzie pełniła funkcję kierownika robót torowo-drogowych, posiadającą doświadczenie jako kierownik budowy/ kierownik robót w realizacji 1 roboty budowlanej(od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania potwierdzonego protokołem odbioru) polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie torowiska tramwajowego o długości co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej;
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – co najmniej 1 os., która będzie pełniła funkcję kierownika robót teletechnicznych; Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. uprawnieniami obejmującymi telekomunikację przewodową – bez telekomunikacji radiowej.
VI.3)
Informacje dodatkowe:
2. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanym dalej „rozporządzeniem o dokumentach”), przy czym:
2.1. w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć dokumenty zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia o dokumentach (w zakresie § 7 ust. 1 pkt 1- odpowiednio do zakresu wskazanego w sekcji III.1.1) pkt 4.5,
2.2. w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP należy złożyć dokumenty zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia o dokumentach(odpowiednio do zakresu wskazanego w sekcji III.1.1) pkt 4.5.
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu o dokumentach.
5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych w rozdziale I SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
6.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml)zamieszczony na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”.
6.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa, także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
6.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia o ile dotyczy.
6.3. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze.
6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy(poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania.
7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
8.1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
8.1.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
8.1.2 Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
8.1.3. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.2. W zakresie braku podstaw wykluczenia - dokumenty wskazane w sekcji III 1.1) pkt 4.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Okres gwarancji jakości10 %
Doświadczenie kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/pn/tw/demand/notice/public/5530/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-18 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-18, 12:00, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA, budynek nr 2, pokój nr 203.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |