m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 14:01:46
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Szajkowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- email) a.szajkowska@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług z zakresu kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie
Opis zamówienia
CPV: 63712000-3 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonywaniu zadań z zakresu kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Kontrola biletów przeprowadzana będzie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z art. 33a Prawa przewozowego oraz na zasadach określonych w Umowie.
3. Kontrole w środkach lokalnego transportu zbiorowego będą przeprowadzane całodobowo w piątki, soboty i niedziele, za wyjątkiem 22 września, na liniach komunikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, na obszarze 1. i 2. strefy biletowej, w godzinach funkcjonowania linii lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, przy pomocy pracowników Wykonawcy wyznaczonych do świadczenia usługi w zmianach 8-godzinnych lub 12-godzinnych:
1) tylko przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zaakceptowane przez Zamawiającego do wykonywania usługi,
2) zgodnie z miesięcznym nominałem roboczogodzin obliczonym według dziennego zapotrzebowania obejmującego realizację zdań co do zasady w:
- piątki – 48 roboczogodzin
- soboty – 48 roboczogodzin
- niedziele – 48 roboczogodzin
4. Zamawiający zastrzega, że dzienne zapotrzebowanie godzinowe może być zmniejszane lub zwiększane w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach miesięcznego nominału roboczogodzin.
5. Zamawiający przewiduje:
a) miesięczny okres szkoleń teoretycznych i praktycznych dla zgłoszonych przez Wykonawcę kandydatów, w którym liczba roboczogodzin wypracowanych w ramach szkolenia praktycznego nie przekroczy 288 godzin (co do zasady 24 godziny dla każdego kandydata), do wskazanego nominału nie wlicza się godzin przeznaczonych na szkolenia teoretyczne i egzaminy,
b) 30 - dniowy okres wdrażania przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego po zakończeniu okresu szkoleń teoretycznych i praktycznych wskazanych w punkcie powyżej, w którym miesięczny nominał roboczogodzin zostanie obliczony w zależności od miesiąca, w którym rozpocznie się wdrażanie przedmiotu umowy, według dziennego zapotrzebowania obejmującego realizację zadań w:
- piątki – 24 roboczogodziny
- soboty – 24 roboczogodziny
- niedziele – 24 roboczogodziny
c) jeśli okres wdrażania przedmiotu umowy zostanie zgodnie z ofertą skrócony do minimum, nominał roboczogodzin zostanie obliczony w zależności od miesiąca, w którym rozpocznie się realizacja przedmiotu umowy, według dziennego zapotrzebowania obejmującego realizację zadań co do zasady w:
- piątki – 48 roboczogodzin
- soboty – 48 roboczogodzin
- niedziele – 48 roboczogodzin
d) dodatkowe godziny szkoleń praktycznych dla nowozatrudnianych kandydatów w przypadku rotacji pracowników, w całym okresie trwania umowy w ilości nie większej niż 432 godziny.
6. Miesięczny minimalny limit kontroli dokumentów przewozu odnotowanych w Systemie Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP), jaki Wykonawca będzie zobowiązany Wykonać w trakcie trwania Umowy został określony w Załączniku nr 2 do Umowy.
7. Maksymalna liczba godzin, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia wyniesie 5136.
8. Za roboczogodzinę przepracowaną przy realizacji przedmiotu zamówienia uważa się czas pracy zgodnie z zapotrzebowaniem od momentu pobrania urządzenia kontrolerskiego do momentu zdania go. Urządzenie powinno być włączone w chwili odebrania go przez kontrolera biletów od Zamawiającego oraz wyłączone w momencie jego zdawania po zakończonym dniu pracy.
9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę kontrolerów biletów w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, z których każdy musi spełniać łącznie poniższe kryteria:
1) włada językiem polskim w mowie i piśmie,
2) ma ukończony 18 rok życia,
3) nie był karany za przestępstwo przeciwko zdrowiu, życiu, mieniu oraz przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
4) nie był zwolniony dyscyplinarnie bądź nie był zwolniony za naruszenie postanowień regulaminu kontroli biletowej z pracy, w której był zatrudniony jako kontroler biletów,
5) posiada wykształcenie minimum średnie, potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły średniej,
6) posiada znajomość języków obcych (angielski lub rosyjski) - potwierdzoną certyfikatem poświadczającym znajomość języka na poziomie co najmniej A2 lub świadectwem ukończenia szkoły średniej,
7) posiada dopuszczenie przez psychologa do wykonywania pracy kontrolera biletów, potwierdzone wydanym przez niego zaświadczeniem – okazanie wymagane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów regulujących korzystanie ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
10. Wykonawca wskaże kandydatów do pracy wybranych zgodnie ze wskazanymi powyżej wymaganiami. Zamawiający dokona ostatecznego zatwierdzenia wyboru Wykonawcy.
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeszkolenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia z zakresu aktualnych przepisów regulujących korzystanie ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, ujętych w Załączniku nr 5 do Umowy oraz ogólnych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.
12. Uprawnienia do prowadzenia kontroli biletowej będą nadawane kontrolerowi biletów po:
a) zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów regulujących korzystanie ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, przeprowadzonego w miejscu, terminie i na zasadach określonych przez Zamawiającego,
b) odbyciu szkolenia stanowiskowego w zakresie obsługi urządzeń kontrolerskich, ochrony danych osobowych oraz zasad bezpieczeństwa na stanowisku kontrolera biletów przeprowadzonego przez Zamawiającego w jego siedzibie,
c) odbyciu 24-godzinnego praktycznego szkolenia z zasad przeprowadzania kontroli biletów, przeprowadzonego przez Zamawiającego.
13. Przed skierowaniem każdego nowego kontrolera biletów do wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego Wykonawca będzie zgłaszać Zamawiającemu konieczność poddania go egzaminom oraz szkoleniom wskazanym powyżej.
14. Wykonawca odpowiadać będzie za realizację obsługi administracyjno – kadrowej osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca zapewni pełną obsadę osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia, według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu godzin kontroli, także w przypadku urlopów i absencji chorobowych pracowników oraz konieczności wymiany obsady wynikającej z niespełnienia wymogów Zamawiającego.
16. Zamawiający wyposaży Wykonawcę w szczególności w:
1) identyfikatory uprawniające do przeprowadzania kontroli zgodnie z art. 33a Prawa przewozowego,
2) karty zbliżeniowe do przenoszenia danych z Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP),
3) pieczątki kontrolerskie zawierające indywidualny numer kontrolera,
4) druki ścisłego zarachowania tj. wezwanie do zapłaty / potwierdzenie wpłaty,
5) druki niezbędne do wykonywania pracy kontrolerów biletów, w szczególności pokwitowanie za zatrzymany bilet/dokument, raport kontrolera.
17. Zamawiający wyposaży Wykonawcę w urządzenia kontrolerskie oraz terminale płatnicze (mPOS) wraz z oprogramowaniem oraz przeszkoli w zakresie ich obsługi.
18. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 16 pkt 1 - 2 oraz w ust. 17 będzie pobierane przez pracowników Wykonawcy każdorazowo przed przystąpieniem do pracy oraz zdawane na koniec dnia roboczego w siedzibie Zamawiającego.
19. Wykonawca wyposaży osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia w telefony komórkowe umożliwiające m.in. wezwanie Policji lub innych służb porządkowych w celu ustalenia danych personalnych pasażera, a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego bądź pasażerów oraz przekaże Zamawiającemu listę przydzielonych pracownikom numerów telefonów, aktualizowaną po każdej zmianie kadrowej.
20. Wykonawca zapewni realizację usług będących przedmiotem umowy przez kontrolerów biletów ubranych w stroje zgodne z poniższymi wytycznymi:
a) spodnie uprasowane w kant, w kolorze grafitowym, czarnym, granatowym z wyjątkiem typu i rodzaju wojskowego, sportowego oraz dżinsowego,
b) marynarka w kolorze grafitowym, czarnym, granatowym z wyjątkiem typu i rodzaju wojskowego, sportowego oraz dżinsowego,
c) kurtka z materiału bawełna, ortalion lub zbliżone, w kolorze czarnym z wyłączeniem typu i rodzaju wojskowego, sportowego oraz dżinsowego, bez emblematów i logotypów,
d) koszula krótki lub długi rękaw w kolorze białym jednolitym,
e) obuwie - półbuty, trzewiki, kozaki, pantofle o wzorze i kolorze jednolitym: czarny,
f) nakrycie głowy stosowne do pory roku z materiału bawełna lub zbliżone w kolorze czarnym jednolitym, za wyjątkiem typu „bejsbolówka” bez emblematów i logotypów,
g) polar, sweter lub kamizelkę z dzianiny w kolorze czarnym lub granatowym jednolitym dopuszcza się jako docieplenie, noszone jedynie pod kurtką,
h) torba podręczna w kolorze jednolitym czarnym bez emblematów i logotypów,
i) całość ubioru utrzymana w sposób schludny, czysty, guziki i suwaki pozapinane, kieszenie płaskie (niepowypychane),
j) włosy oraz zarost niezależnie od długości utrzymane w sposób schludny i czysty, wizerunek zgodny z zamieszczonym na identyfikatorze zdjęciem, dodatki do włosów stonowane w kolorystyce,
k) interpretacja spełniania wymagań określonych w ppkt a) – j) należy do Zamawiającego
21. Wystawione przez Wykonawcę wezwania do zapłaty / potwierdzenia wpłaty oraz pozostawione przez pasażerów bilety i dokumenty zdawane będą na koniec dnia roboczego w siedzibie Zamawiającego wraz ze stosownym wykazem uwzględniającym zniszczone oraz błędnie wystawione druki.
22. Wpłaty uzyskane przez Wykonawcę z tytułu opłat dodatkowych wraz z należnością przewozową uiszczonych w momencie kontroli, będą zwracane do kasy Działu Kontroli Biletów lub innej kasy ZTM wskazanej przez Zamawiającego, w dniu pobrania opłaty dodatkowej wraz z należnością przewozową, według Zasad działania w sprawie obsługi i rozliczania w Dziale Kontroli Biletów płatności dokonywanych przez pasażerów w postaci gotówki i przy użyciu mPOS stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy.
23. Za zapewnienie kontrolerom biletów odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania obowiązków służbowych odpowiada Wykonawca.
24. Wszelkie skargi, reklamacje i odwołania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, będą wyjaśniane przez Zamawiającego.
25. W uzasadnionych przypadkach np. przy wystąpieniu ewentualnych sporów dotyczących wystawionych opłat dodatkowych, Wykonawca zapewni stawiennictwo kontrolera biletów we wskazanym przez Zamawiającego terminie w celu złożenia raportu służbowego lub wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia bądź wzięcia udziału w spotkaniu wyjaśniającym z udziałem pasażera (na spotkaniu może być obecny przedstawiciel Wykonawcy).
26. Wpływające do Wykonawcy ewentualne uwagi, skargi i wnioski dotyczące jakości usług stanowiących przedmiot zamówienia, a także reklamacje i odwołania z tytułu opłat dodatkowych wystawionych przez Wykonawcę, winny być przekazane Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu oraz żądania kopii każdego rodzaju materiałów i dokumentacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
28. Kontrolerzy biletów Wykonawcy wyznaczeni do realizacji przedmiotu zamówienia są zobowiązani do przestrzegania w czasie kontroli aktualnie obowiązujących przepisów
i uregulowań, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.
29. Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie.
30. Załączniki do umowy nr 2 i 3 stanowią wyłącznie wzór naliczania limitów kontroli oraz nominału roboczogodzin. Dokumenty te zostaną dostosowane według kalendarza do rzeczywistego zapotrzebowania z chwilą podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)63.71.20.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni te warunki jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, usługi o łącznej wartości brutto co najmniej 1.500.000,00 PLN dla co najmniej 3 podmiotów w obszarze obsługi klienta, sprzedaży bądź kontroli uprawnień pasażerów do korzystania z środków transportu zbiorowego.
2. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale X SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 23, art. 25a ust. 6 oraz art. 141 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej w pkt. 5.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział X. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ.

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
2) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ);

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty.
4. Wykonawca wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. b) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 2) - 4) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
10. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
11. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12. Dokumenty są składane w formie określonej w § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego kontrolerowi biletów (P)25 %
Skrócenie terminu (T)15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-24, 10:30, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |