m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 14:48:49
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Poliszkiewicz
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443 76 17
- emailppoliszkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGabriela Krzyżowska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal320
- telefon(0-22) 53-37-738
- emailg.krzyzowska@bemowo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług letniego oczyszczania dróg gminnych
i wewnętrznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.30.2019.PPO
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług letniego oczyszczania dróg gminnych i wewnętrznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Bemowo
Główny przedmiot (CPV)90.61.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://aukcje.um.warszawa.pl/
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
2) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
A. SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Formularz „Oferty” wraz z formularzem cenowym sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.
3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
B. SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na ww. stronie przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia ofert.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w formie wskazanej w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XIII pkt. 1 SIWZ.
FORMA SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Oferta, o której mowa w powyżej w lit. A, ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo inny podmiot albo wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3. Dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożony w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu.
4. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas przystąpienia do prac interwencyjnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-24, 10:30, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pok. 421
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |