m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 15:17:17
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Kozik
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223 ; II piętro.
- telefon(0-22) 44 35 036
- emailkkozik@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychNorbert Poniewierski
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal330
- telefon(0-22)4435057
- emailnponiewierski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw,
realizowanego w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Kraina Zabawek”
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na ich wykonaniem
Opis zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, placu zabaw w ramach projektu „Kraina Zabawek” w Dzielnicy Wilanów, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego wykonaniem. Roboty będą wykonane na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego autorstwa Patrycji Zielińskiej.
W ramach realizacji zadania należy:
W części dotyczącej prac projektowych wykonać i/lub uzyskać:
a. wszystkie materiały niezbędne do projektowania;
b. wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
c. dokumentację projektową, w zakresie koniecznym do zgłoszenia robót budowlanych objętych Umową, zawierającą m.in. rysunek planu zagospodarowania terenu wykonany na mapie zasadniczej, podpisany przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane, oraz opis, szkice i rysunki wymagane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
d. Dokumentację projektową oraz zestawienie wyrobów budowlanych, (w tym zabawek i wyposażenia muszą być zgodne z PFU). W przypadku zmian uzgodnić je z Zamawiającym oraz Panią Dyrektor ZSP nr 3
e. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzać zmiany w dokumentacji i rozwiązaniach materiałowych zgodnie z uwagami Zamawiającego. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiającego, lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia określonych modyfikacji do danego dokumentu, będzie wiążące dla Wykonawcy.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
• koncepcję programowo - przestrzenną - 2 egz.
• projekt budowlany, wykonawczy - 4 egz.
• przedmiar robót budowlanych oraz kosztorys - 2 egz.
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz.
• Plan BIOZ - 2 egz.
oraz na nośniku elektronicznym– płyta CD
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszelkimi obowiązującymi atestami certyfikatami deklaracje zgodności.
W części dotyczącej robót budowlanych:
Roboty budowlane oraz zabawki przewidziane do wykonania w ramach projektu „Kraina Zabawek” są określone są w programie funkcjonalno-użytkowym będzie to :
 Huśtawka podwójna siedziska koszyk zapinane na łańcuszek
 Duży zestaw sprawnościowy
 Trampolina okrągła w otulinie EPDM
 Duży sprężynowiec auto na 4 sprężynach
 Stolik z dwiema ławkami
 Piaskownica w kształcie łodzi (bez pokrowca)
 Piasek z Atestem PZH do piaskownicy
 Tablica regulaminowa w kształcie sowy
 Nawierzchnia amortyzująca elastyczna kratownica SBR 30 m2
 Donice drewniane – 4 sztuki
 Odtworzenie trawnika i nasadzenia donic
 Transport, montaż wywóz urobku, sprzątanie placu zabaw

Należy je wykonać zgodnie z uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym m. in:
a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.),
b. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.),
c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 r. Nr 144 poz. 1182),
d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),
f. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
g. pozostałymi, nie wymienionymi wyżej a obowiązującymi, aktami prawa.
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:
• PN - EN 1176-1:2017, IDT
Wyposażenie placów zabaw -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
• PN-EN 1177: 2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

2. Dodatkowe wymagania które musi spełnić wykonawca
a. Wykonanie i montaż znaku systemu oznaczania inwestycji wykonanych w ramach budżetu partycypacyjnego (trybików); dokładne informacje o trybikach podane są w załącznikach do SIWZ.
b. Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
c. Wyjątkowo staranne zabezpieczenie placu budowy przed dostępem dzieci i młodzieży, ponieważ roboty będą prowadzone na terenie placówki szkolno-przedszkolnej.
d. Przeprowadzenie szkolenia pracowników, którzy będą użytkowali zbudowane naniesienia.
e. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

3 W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego:
a. stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową;
b. uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli;
c. udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, oraz stawiać się na każde żądanie Zamawiającego;
d. udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego;
e. dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany dokumentacji projektowej wymagającej nowych decyzji administracyjnych;
f. brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych;
g. doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy.
h. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy, jako Projektanta lub w niniejszej Umowie, na koszt Wykonawcy.

4. Klauzule społeczne
a. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty będą wykonywane, przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy.
b. Roboty których dotyczy wymóg zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę to wszystkie czynności wykonywane bezpośrednio na terenie przedszkola, polegające na montażu zabawek.
c. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie imię i nazwisko oraz liczbę osób, które wykonywały te czynności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
d. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.
e. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.
f. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, Zamawiający wezwie co najwyżej dwukrotnie Wykonawcę do złożenia przedmiotowych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4. Każdorazowe uchylenie się Wykonawcy od złożenia przedmiotowych oświadczeń o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4 podlega karze umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6.
g. W przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie wezwany w trybie ust. 6 uchyli się od złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
B. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się do dnia 19.08.2019r., przy czym:
1) przekazanie materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych, w tym m.in. opisu, szkiców, projektu planu zagospodarowania terenu wykonanego na mapie zasadniczej, i rysunków do zgłoszenia - w terminie 3 tygodni od daty podpisania Umowy, a dokumentacji projektowej, co kończy Etap I realizacji umowy w terminie do dnia 19.07.2019r.
2) zakończenie robót budowlanych – do dnia 19.08.2019 r. Przez termin ten rozumie się zakończenie realizacji wszystkich robót budowlanych i zakończenie realizacji przedmiotu tj. Etapu I i Etapu II.
H. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w związku z udziałem tej osoby w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, uzyskanych bezpośrednio od tej osoby.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 16/WIR/2019 – Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw, realizowanego w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Kraina Zabawek” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na ich wykonaniem, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
1) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
2) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
- Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6
71.32.00.00-7
36.53.52.00-2
45.23.30.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-08-19
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

A. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:

c.1) Wykonawcy:
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 2 roboty budowlane o wartości wynoszącej co najmniej 50 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu placu zabaw.

Pod pojęciem „wykonanie placu zabaw” Zamawiający rozumie roboty polegające na kompleksowym wykonaniu robót budowlano-montażowych zapoczątkowanych robotami ziemnymi, a zakończonych wykonaniem bezpiecznych nawierzchni, oraz dostawą i montażem zestawów zabawowych, urządzeń, pojedynczych zabawek lub siłowni plenerowych.
W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – wówczas wartość tego zamówienia ustala się jako równowartość tej kwoty w zł przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12 – 23 ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. III.B.4 SIWZ.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
Uwaga - Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale lub oryginał zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty,
f) w przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ
UWAGA
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć
ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej
w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2.c SIWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.1) SIWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt III.C.3.3.1.a) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.).

Uwaga
W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał
na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VIIC SIWZ.


D. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z III.D.9 SIWZ.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.D.1 SIWZ.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.2.b. SIWZ.
8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
v. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
vi. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
vii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
viii. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.

E. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.
Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w III.C.2.b SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, w którym zamieszcza informację o tych podwykonawcach.

F. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/konsorcjum)

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;

c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
e) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.A.1 SIWZ;
g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.C.2. i b SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.C.4 SIWZ składa każdy z Wykonawców.
i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
j) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C.7 SIWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.C.3.3.1. SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.A.1.2)c)c.1.SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Rozszerzony okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-31
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-31 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-31, 12:15, Sala konferencyjna nr 233 na II piętrze Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |