m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-16 , 15:33:48
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Gawlik
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal312A
- telefon(0-22) 443 71 44
- emailjgawlik@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarek Konarzewski
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal,
- telefon(0-22)443-72-28
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal312A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalWOM, parter - stanowiska 1 do 5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów.KZP-XII-WZP.271.51.2019
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. I. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:  Naprawy - roboty związane z usuwaniem awarii, a w szczególności likwidacją uszkodzeń  Utrzymanie i konserwacja - roboty związane z wykonywaniem napraw bieżących  Remonty - roboty związane z wykonywaniem prac przywracających pierwotny stan, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.  Budowę – oświetlenia ulic związanych ze zgłoszeniami radnych i mieszkańców o niedoświetlonych miejscach II. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności robót w następujących zakresach: 1) Roboty ziemne :  kopanie rowu kablowego  kopanie dołków pod fundamenty prefabrykowane  wykonanie przepustu pod jezdnią  wykonanie przepustów przy drzewach  nasypanie warstwy piasku  zasypanie rowu kablowego 2) Roboty demontażowe :  demontaż słupów oświetleniowych  demontaż opraw oświetleniowych  demontaż urządzenia rozdzielczego szafy oświetleniowej  demontaż linii zasilającej 3) Roboty montażowe :  montaż w rowie kablowym rur ochronnych dla kabla oświetleniowego  montaż w dołach fundamentów prefabrykowanych  montaż na fundamentach słupów oświetleniowych  montaż słupów ŻN  montaż słupów wirowanych  montaż słupów aluminiowych z elastomerem  montaż konstrukcji i osprzętu linii napowietrznej  montaż przewodów AsXSn linii napowietrznej  wciągnięcie w rury ochronne i fundamenty kabla oświetleniowego  montaż na słupach wysięgników  montaż na słupach opraw oświetleniowych  montaż na słupach naświetlaczy metalohlogenkowych  montaż we wnękach słupowych tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych  montaż w słupach przewodu do zasilenia opraw oświetleniowych  montaż uziomów  montaż muf kablowych  montaż urządzenia rozdzielczego SOK-4 4) Prace kontrolno-pomiarowe  pomiar oporności kabla  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  pomiar natężenia oświetlenia 5) Prace projektowe  opracowanie projektów na budowę lub modernizację oświetlenia III. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Do robót Wykonawca będzie przystępował po sporządzeniu i przekazaniu przez Zamawiającego protokołu wprowadzenia.  W protokole będzie określony zakres robót i termin wykonania. Po sporządzeniu protokołu wprowadzenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację zdjęciową danego obiektu.  Teren robót należy zabezpieczyć i oznakować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Roboty należy prowadzić w sposób, który nie powoduje znacznych utrudnień w ruchu.  Zamawiający przystąpi do odbioru prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru. 2) Prowadzenie prac w sąsiedztwie drzew: Zaleca się kopanie rowu kablowego metodą odkrywkową, podkopu i zastosowanie rur ochronnych dla kabli giętkich by można je było przepleść pomiędzy korzeniami. W miejscach zbliżeń robót ziemnych z drzewami kable układać na głębokości minimum 1,2 metodą przecisku sterowanego, by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzewa. Roboty ziemne (kopanie rowu kablowego, kopanie dołów pod fundamenty słupów ) w okolicy drzew należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Drzewa rosnące w pasie frontu robót należy zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich systemów korzeniowych. Prace te powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia ogrodnicze. W zasięgu koron drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, przy minimalnej ingerencji w ich systemy korzeniowe. Prace związane z montażem słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych wykonywane w pobliżu koron drzew należy wykonywać bez uszkadzania gałęzi i konarów. Wykonanie ewentualnych cięć technicznych koron należy zlecić specjalistycznej firmie ogrodniczej, zapewniając jednocześnie fachowy nadzór. Cięcia te powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum tak, aby zachować dotychczasowy pokrój koron drzew i powinny być uzgodnione z jednostką opiekującą się drzewami z ramienia zarządcy ulicy. Zabrania się jeżdżenia ciężkim sprzętem w zasięgu koron drzew oraz ich niszczenia. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 3) Stosowane materiały : Muszą spełniać normy i posiadać certyfikaty lub świadectwa zgodności oraz być zgodne z opiniami Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 4) Rozliczenie prac zgłoszonych do odbioru nastąpi na podstawie:  bezusterkowego protokołu odbioru,  zaakceptowanych przez zamawiającego obmiarów i kosztorysów powykonawczych wraz ze szkicem sytuacyjnym. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na budowę, modernizację, przebudowę oświetlenia ulicznego nastąpi na podstawie projektu lub ustaleń przeprowadzonych w dniu wprowadzenia. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, modernizację, przebudowę oświetlenia ulicznego nastąpi na podstawie materiałów i ustaleń przekazanych w dniu wprowadzenia. Projekty muszą być uzgodnione w Zarządzie Dróg Miejskich. IV. Klauzule społeczne: 1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych. 2) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3) Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących roboty remontu, konserwacji i naprawy oświetlenia w trakcie realizacji zamówienia. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. zwanej dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8) i 9) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz:  wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8a do SIWZ, stanowiąca równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy;  Przedmiar robót – załącznik nr 8b do SIWZ,  Wykaz dróg gminnych – załącznik nr 4 do wzoru umowy;  Wykaz dróg wewnętrznych – załącznik nr 5 do wzoru umowy;

Całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT: 157723,58
Waluta: PLN
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do kwoty 78 861,79 zł netto i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obejmujących remont, konserwację i naprawę oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.: „§ 1 wzoru umowy – 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w dokumentach wskazanych w ust. 4 pkt 4) i 5), w przypadku zmiany w spisie dróg gminnych i wewnętrznych, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy. § 15 wzoru umowy 1. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie określonym w protokole wprowadzenia – Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. Okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 3. Zmiany terminu, o których mowa w niniejszym paragrafie nie będą skutkowały zmianą wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy z tytułu przedłużenia terminu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób o których mowa w § 6, w szczególności zmianę osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy z przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ i posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wykazano przy ocenie ofert. Zmiana osób o których mowa w § 6 odbywać się będzie wg następujących zasad: 1) Wykonawca niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany na stanowisku Kierownika budowy; 2) Najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia w/w przesłanki, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających ocenę spełnienia przez osobę, która ma objąć funkcję Kierownika budowy wymagań zawartych w SIWZ i potwierdzających jej doświadczenie, nie mniejszych niż wykazano przy ocenie ofert; 3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni oceni dostarczone dokumenty i w przypadku spełnienia wymagań zaakceptuje propozycję, bądź odmówi akceptacji na piśmie wskazując zastrzeżenia i zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni lub wskazania innej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy spełniającej niezbędne wymagania; 4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów termin o którym mowa w ust. 4 pkt 3) liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawnych dokumentów lub wskazania innej (nowej) osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy. Zmiana osoby o której mowa w § 6 ust. 2 umowy stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu. 5) W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, wskazując dane nowego Inspektora nadzoru. Zmiana Inspektora nadzoru jest skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.31.61.10-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.00.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował min. remont², konserwację³, naprawę4, budowę5 lub przebudowę6 oświetlenia ulicznego o wartości remontu, konserwacji, naprawy, budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego nie mniejszej niż 100 000,00 zł. UWAGA! ¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. 2 Pod pojęciem „remont” należy rozumieć wykonywanie robót przywracających stan pierwotny oświetlenia, a niestanowiących bieżącej konserwacji przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 3 Pod pojęciem „konserwacja” należy rozumieć naprawy bieżące oświetlenia bez zmiany konstrukcji latarni; (mycie, czyszczenie, malowanie, wymiana źródeł światła): 4 Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usuwanie awarii: wymiana elementów oświetlenia (tabliczki bezpiecznikowej, układu zapłonowego, statecznika) oraz pojedynczych słupów i opraw uszkodzonych w kolizji drogowej zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego), 5 Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć wykonywanie nowego oświetlenia w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, oświetlenia; 6 Pod pojęciem „przebudowy” należy rozumieć zmianę w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych oświetlenia, przy czym dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z póżn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.2 SIWZ: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE POWYŻEJ
1.Oferta powinna składać się z: a)wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w formie papierowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 17.3 SIWZ.b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 13.2 lit. od b) do e) SIWZ, c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1) lit. f) SIWZ Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. c) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Zarządzenie Nr 1367/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-31
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-31 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-31, 12:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 31 sala 136 piętro I
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |