m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 10:45:10
I Zamawiający
ZamawiającyLXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej
- adresAnieli Krzywoń 3 , 01-391 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 664-40-49
- faks(0-22) 664-40-49
- e-mailkierownik@pawlikowska.edu.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Reszczyńska
- adresLXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Anieli Krzywoń 3 , 01-391 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 664-40-49
- emailkierownik@pawlikowska.edu.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Reszczyńska
- adresLXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Anieli Krzywoń 3 , 01-391 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 664-40-49
- emailkierownik@pawlikowska.edu.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaLXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Anieli Krzywoń 3 , 01-391 Warszawa
- lokal215
Adres, na który należy przesyłać ofertyLXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Anieli Krzywoń 3 , 01-391 Warszawa
- lokal215
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont wybranych pomieszczeń w budynku LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wielobranżowych związanych z pracami remontowymi w budynku LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego w zakresie remontu łazienek z przebieralniami, sal lekcyjnych nr 209 i 79, korytarza oraz wydzielonych 3 sal dydaktycznych 004, 005 i 007
Ponad to do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:
- organizacja i zagospodarowanie terenu wykonywania prac,
- zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz.628 z późn. zm.),
- wykonanie niezbędnych prób, badań i odbiorów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SIWZ (przedmiary) oraz w załączniku 1B do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Całość prac należy wykonać na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej (przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.11.11.00-9
45.11.12.20-6
45.42.11.52-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj:
polegającą na wykonaniu robót remontowo-budowlanych o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy),

2) dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, która będzie odpowiadać za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w ograniczonym zakresie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, pełniącego funkcję kierownika robót budowlanych;
W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji w budownictwie, Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia, co najmniej w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust 2 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja20 %
termin wykonania20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pawlikowska.edu.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-31 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-31, 10:00, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |