m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 11:14:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Magiera
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal314
- telefon(0-22)443-73-34
- emailpmagiera@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Brutkowski
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al.KEN 61
- lokal337
- telefon(0-22) 545 72 82
- emailjbrutkowski@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal314
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalWOM, parter - stanowiska 1 do 5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Barwnej 8, ul. Kłobuckiej 1, 3, 14, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B, 18C oraz 18D, wraz z jego przesłaniem do węzłów cieplnych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Barwnej 8, ul. Kłobuckiej 1, 3, 14, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B, 18C oraz 18D, wraz z jego przesłaniem do węzłów cieplnych.
Wymienione budynki są zaopatrywane w ciepło za pośrednictwem sześciu węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach wymienionych poniżej, o mocach:
1) przy ul. Barwnej 8 – 0,0950 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy,
2) przy ul. Kłobuckiej 1 – 0,1470 MW, własność węzła Veolia Energia Warszawa SA.,
3) przy ul. Kłobuckiej 3 – 0,1470 MW, własność węzła Veolia Energia warszawa SA.,
4) przy ul. Kłobuckiej 14 – 0,3332 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy,
5) przy ul. Kłobuckiej 16 – 0,2479 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy,
6) przy ul. Kłobuckiej 16B – 0,4258 MW, własność węzła Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.
Ogółem zamawiana moc cieplna wynosi 1,3959 MW.
Ciepło będzie dostarczane na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną w okresie od dnia 1.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zostało oszacowane przez odbiorcę na 2 443 GJ, w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na 10 110 GJ, natomiast w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. na 6 352 GJ, co stanowi razem 20 220 GJ w okresie realizacji całego zamówienia.
Prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych węzłach w kolejnych miesiącach zostało przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ.
Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne i zasady rozliczania za dostawy ciepła, zawarte są we wzorze umowy.
Odbiorca dołożył wszelkich starań, aby skalkulować wysokość planowanych dostaw ciepła w sposób właściwy, jednak biorąc pod uwagę że faktyczna wysokość dostaw jest uzależniona głównie od warunków pogodowych i związanych z tym temperatur zewnętrznych, nie ma możliwości przewidzenia wszelkich możliwych przypadków i warunków atmosferycznych w planowanym okresie, na który ma być zawarta umowa.
Odbiorca (Zamawiający) przewiduje wobec tego możliwość zmiany umowy na dostawę ciepła do ww. wymienionych budynków zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 w związku z pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku konieczności dostarczenia większej ilości ciepła od przewidywanego w przypadku wystąpienia niższych niż temperatur, pod warunkiem, że wartość zmiany. W okresie, który będzie podlegał korekcie, nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej na podstawie złożonej oferty Sprzedawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również:
 Prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych węzłach - załącznik nr 7 do SIWZ;
 Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;
 Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w następujących przypadkach:

ust. 3. pkt. 3) wzoru umowy - w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę, wynagrodzenie może ulec zmianie.

ust. 3 pkt. 4) wzoru umowy - zmiana wynagrodzenia w wyniku okoliczności opisanych w punkcie 3) wymaga zmiany umowy w formie aneksu,

ust. 3 pkt. 5) wzoru umowy - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w ust. 3 pkt 1 przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Sprzedawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia umowy, zostanie sporządzony aneks do umowy w którym wynagrodzenie Sprzedawcy w ujęciu brutto ulegnie zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Sprzedawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku,

ust. 12 wzoru umowy - Zmiany umowy
1) wszelkie zmiany Umowy kompleksowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji określonych w umowie i Ogólnych warunkach umowy,
2) zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, poza przypadkami określonymi poniżej,
3) Strony są obowiązane kontrolować ilość dostarczonego ciepła i wynikających stąd opłat za jego dostawę w stosunku do ilości zaplanowanych, aby nie dopuścić do przekroczenia kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy, o którym mowa w ustępie 3.1) umowy, przed upływem terminu obowiązywania umowy,
4) w przypadku, gdy faktyczne wykonanie umowy, przed upływem końcowej daty, do której umowa została zawarta, będzie większe od zaplanowanego, każda ze Stron może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie aneksu, który podwyższy wynagrodzenie Sprzedawcy, w oparciu o zwiększone wykonanie w okresach minionych w oparciu o przepisy art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) zmiana wysokości wynagrodzenia Sprzedawcy może być dokonana pod warunkiem, że zmiana wysokości dostaw ciepła w dotychczasowym okresie obowiązywania umowy wynika z przyczyn obiektywnych, na które Strony nie miały wpływu, w szczególności ze względu na warunki atmosferyczne, które miały wpływ na zwiększoną wysokość dostaw ciepła do przewidzianych w umowie,
6) zwiększone wynagrodzenie Sprzedawcy będzie wyliczone na podstawie przewidywanego planu dostaw ciepła do poszczególnych obiektów skorygowanego o faktyczne wykonanie w porównywalnych okresach minionych i stawek Sprzedawcy wynikających ze złożonej oferty, która stanowiła podstawę do zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem że wysokość zmiany nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia określonego w obowiązującej umowie w okresie, który będzie podlegał korekcie,
7) w przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty, umowa wygasa, zgodnie z postanowieniem ustępu 2 umowy,
8) Odbiorca dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia, przede wszystkim ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy, o ile będą one powodowały konieczność dostosowania łączącego strony stosunku zobowiązaniowego, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny możliwa jest jedynie w sytuacji określonej w ustępie 3.4) umowy.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Zarządzenie Nr 1367/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
(wskazać przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresów wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji)
tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że posiadają: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza ofertowego - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu o którym mowa w pkt 10.1) lit. f) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. c) i d) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione przez każdego Wykonawcę (musi je spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. c), 10.1. lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 wzoru umowy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-31 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-31, 11:00, siedziba Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 444- IV piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |