m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 11:33:40
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Konsowska
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal5
- telefon(0-22) 633-91-54
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Klakla
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal18
- telefon(0-22) 633-91-54 w.131
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Zamówienie dotyczy konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie nr 40 gm. Piaseczno.
2.Przedmiotem zamówienia są:
2.1. usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych – CPV 50.51.11.00-1,
2.2. usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów – CPV 50.51.20.00-7,
2.3. usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników - CPV 50.51.41.00-2,
2.4. usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania - CPV 50.72.00.00-8,
2.5. usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych - CPV 50.53.11.00-7
2.6. konserwacja aparatury gazowej - CPV 50.53.12.00-8
2.7. obsługa stacji wody - CPV 65.13.00.00-3
2.8. usługi usuwania szlamu - CPV 76.21.12.00-7
2.9. usługi kładzenia rur - CPV 76.48.00.00-1
3.Warunki realizacji zamówienia określa pkt 10 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Wymagany zakres zamówienia.
4.1. Zakres rzeczowy prac przy konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji
i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarze komunalne m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.50.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.51.11.00-1
50.51.20.00-7
50.51.41.00-2
50.72.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1.1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a.
1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP.
1.3. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust.1b) w zakresie zdolności zawodowej i wykaże, że :
1.3.1. Posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwacji: węzła cieplnego o mocy cieplnej 0,2340 MW, kotłowni składającej się z dwóch pieców co i cw opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 640 kW, kotłowni składającej się z dwóch pieców co z zasobnikiem opalanych olejem opałowym o łącznej mocy 200 kW, czterech studni głębinowych, 2 hydroforni, letniej sieci wodociągowej o łącznej długości 40 km z 550 punktami czerpalnymi, oraz 600 studni chłonnych, stacji uzdatniania wody o łącznej wartości 150.000,00 zł brutto i trwającej co najmniej 1 rok.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kontraktów o mniejszej wartości, z zachowaniem minimum 6 miesięcznego okresu świadczenia pod warunkiem, że są one wykonywane w tym samym czasie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia zawodowego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.4. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 369 ze zmianami), chyba że wykaże, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
1.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
2.1. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 1.1 Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.
2.2. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 1.2 Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ.
2.3. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 1.3 Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć nw. dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień ich złożenia:
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu doświadczenia zawodowego, załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane:
- w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie o braku możliwości uzyskania oświadczenia.
- W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w załączniku nr 6 – doświadczenie zawodowe, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
4. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 1.4 Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ oraz ewentualne dowody,
że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
 Czas na przystąpienie do usuwania awarii10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cmentarzekomunalne.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-28 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-06-26
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-28, 13:00, Siedziba Zamawiającego, pok nr 31 (sala konferencyjna)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |