m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 11:43:55
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Czarnecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 670 53 02
- emailJoanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont klatki schodowej w budynku przy:
Część 1: ul. Wrzeciono 30 w Warszawie;
Część 2: ul. Pęcickiej 23 w Warszawie;
Część 3: ul. Kleczewskiej 54 w Warszawie;
Opis zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest
Remont klatki schodowej w budynku przy:
Część 1: ul. Wrzeciono 30 w Warszawie;
Część 2: ul. Pęcickiej 23 w Warszawie;
Część 3: ul. Kleczewskiej 54 w Warszawie;
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
3.1.1. załączniku nr 1a do SIWZ Wymagania Zamawiającego
3.1.2. załączniku nr 1b do SIWZ Inwentaryzacja architektoniczna budynku przy ul. Wrzeciono 30
3.1.3. załączniku nr 1c do SIWZ Inwentaryzacja architektoniczna budynku przy ul. Pęcicka 23
3.1.4. załączniku nr 1c do SIWZ Inwentaryzacja architektoniczna budynku przy ul. Kleczewska 54
3.1.5. załączniku nr 1d do SIWZ Przedmiar Część 1
3.1.6. załączniku nr 1e do SIWZ Przedmiar Część 2
3.1.7. załączniku nr 1e do SIWZ Przedmiar Część 3
3.1.8. załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1
45.41.00.00-0
45.44.21.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)442 636,40 brutto

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1: ul. Wrzeciono 30 w Warszawie;0,00
2Część 2: ul. Pęcickiej 23 w Warszawie;0,00
3Część 3: ul. Kleczewskiej 54 w Warszawie;0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
6.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
6.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
6.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej:

6.2.1.1. w zakresie części 1: dwie roboty budowlane polegające na w wykonywaniu robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych na kwotę dla każdego zadania nie mniejszą niż 200 000 zł każda
6.2.1.2. w zakresie części 2: dwie roboty budowlane polegające na w wykonywaniu robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych na kwotę dla każdego zadania nie mniejszą niż 25 000 zł każda
6.2.1.3. w zakresie części 3: dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu części wspólnych (korytarzy, klatek schodowych) w dwóch budynkach mieszkalnych o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł każda
6.2.2 do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
6.2.2.1 W odniesieniu do Części 1 Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej min. 4 pracowników ogólnobudowlanych, na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do obsługi przedmiotu zamówienia.
6.2.2.2 W odniesieniu do Części 2 Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej min. 1 pracownika ogólnobudowlanego, na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do obsługi przedmiotu zamówienia.
6.2.2.3 W odniesieniu do Części 3 Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej min. 1 pracownika ogólnobudowlanego, na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do obsługi przedmiotu zamówienia.

6.3. W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej”
6.3.1. w zakresie części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00-zł
6.3.2. w zakresie części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 25 000,00-zł
6.3.3. w zakresie części 3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 15 000,00-zł
6.4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
6.4.1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
6.5. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki określone w pkt 6.2 i 6.3. SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
6.7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia — nie spełnia”.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-03
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgn-bielany.bip.gov.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-03 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-03, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, pokój nr 100
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |