m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 12:47:13
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Mycko
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal25
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmmycko@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBratek Bratek
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22)2774256
- emailbbratek@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal25
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal25
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Postępowanie 59/PN/2019
Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.
Opis zamówienia
Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.14.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje przez okres min. kolejnych 5 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013, poz.627 z późn zm.) za łączną kwotę nie mniejszą niż: 100 000, 00 zł.
Zakres prac może być wykonywany w ramach wielu umów i obejmować minimum:
• pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, rośliny cebulowe),
• pielęgnację zieleni wysokiej ( pielęgnacja i wycinka drzew),
• utrzymanie czystości na terenie
• utrzymanie alejek mineralnych HanseGrand
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-24
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-24 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-24, 12:00, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa p. 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |