m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 12:47:46
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresJózefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 632-32-15
- faks(0-22) 632-72-42
- e-mailprzetarg@zgnwola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jarosław Smoliński
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22)4958120
- emailjsmolinski@zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychArtur Deptuła
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal27
- telefon(0-22) 49-58-129
- emailadeptula@zgnwola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal12
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego remontu muru oporowego oddzielającego posesję przy ul Płockiej 16 od terenu przy ul. Wolskiej 56 w Warszawie, zgodnie z decyzją PINB NR – IOT/45/2019.
Opis zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego remontu muru oporowego oddzielającego posesję przy ul Płockiej 16 od terenu przy ul. Wolskiej 56 w Warszawie, zgodnie z decyzją PINB NR – IOT/45/2019.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z protokołem danych wyjściowych do projektu budowlanego i wytycznymi do opracowania dokumentacji technicznej oraz wzorem umowy załączonymi do s.i.w.z.
Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, stosownymi rozporządzeniami oraz wytycznymi do jej wykonania.
W cenę za wykonanie zamówienia należy wkalkulować prace, których Zamawiający nie przewidział, a są one niezbędne do spełnienia aktualnych warunków technicznych i norm w tym czasie niezbędnych do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, odstępstw i decyzji, w szczególności koszty dojazdów, uzgodnień jeśli wymagają tego odrębne przepisy, materiały, licencje programów komputerowych.

Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy oraz wytyczne do wykonania dokumentacji technicznej, będące integralną częścią s.i.w.z.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZGN WOLA
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania170 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 25 ust. 1 ustawy - Pzp (Dz. U. 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu, obiektów budowlanych na kwotę brutto nie mniejszą niż 20 000 zł.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu, przez co najmniej jednego spośród Wykonawców występujących wspólnie.

b) dysponuje osobą odpowiedzialną za świadczenie usług legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:

 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowanej;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: na nr konta zamawiającego 25 1030 1508 0000 0005 5088 2019 lub za zaliczeniem pocztowym.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnwola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 10:00, ul.Bema 70, pokój nr 03
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |