m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 15:37:24
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jońska-Stępień
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-11
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i organizacja dwudniowej konferencji dotyczącej "Zarządzania ulicami i centrami miast oraz podsumowującej projekt Rewitalizacja - wspólna sprawa" z udziałem międzynarodowych i polskich ekspertów, w tym zorganizowanie spacerów i warsztatów wraz z kolacją dla zaproszonych prelegentów i przedstawicieli z ramienia Zamawiającego.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja dwudniowej konferencji dotyczącej "Zarządzania ulicami i centrami miast oraz podsumowującej projekt Rewitalizacja - wspólna sprawa" z udziałem międzynarodowych i polskich ekspertów, w tym zorganizowanie spacerów i warsztatów wraz z kolacją dla zaproszonych prelegentów i przedstawicieli z ramienia Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy.
3. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi: 104 387,69 zł netto
(128 396,86 zł brutto).
4. Oferty należy składać w języku polskim.
5. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na numer postępowania: ZP/IJ/271/I-85/19.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZgodnie z SIWZ
Główny przedmiot (CPV)79.95.20.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.11.00.00-4
55.30.00.00-3
39.29.41.00-0
60.14.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-09-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej
3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot Zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot Zamówienia uważa się usługę polegającą na organizacji wydarzenia, która spełnia łącznie wymagania:
– była wydarzeniem o charakterze biznesowym lub wydarzeniem organizowanym dla jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek sektora finansów publicznych oraz
– była wydarzeniem zorganizowanym dla minimum 85 uczestników, oraz
– była wydarzeniem trwającym co najmniej 1 dzień (min. 6h), oraz
– była wydarzeniem, którego wartość usługi wynosiła min. 65 000 zł brutto.
2. Dysponują zespołem co najmniej 5 osób zdolnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:
a) jedną osobą, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w koordynacji usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot Zamówienia i w okresie ostatnich 3 lat koordynował co najmniej 3 takie usługi (Koordynator);
b) jedną osobą, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu konferencji lub panelów tematycznych (Konferansjer), która w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję konferansjera lub osoby prowadzącej panel przy co najmniej 3 konferencjach, przy czym konferansjer musi płynnie posługiwać się językiem angielskim, tak aby móc swobodnie prowadzić dyskusję z prelegentami zagranicznymi. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2/FCE/innym tożsamym dokumentem lub innym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego. Konieczność udokumentowania wskazana jest w pkt 32.4 SIWZ.
c) dwiema osobami, posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu i moderowaniu warsztatów, dyskusji lub wydarzeń podobnych (Moderator), które w okresie ostatnich 3 lat pełniły funkcję moderatora przy co najmniej 3 wydarzeniach każda.
d) jedną osobą, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie przewodnika-varsavianisty, która w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła minimum 2 spacery po warszawskiej Pradze dla obcokrajowców, w języku angielskim. Przewodnik powinien posiadać wiedzę historyczną i społeczną na temat obszarów rewitalizacji znajdujących się na terenie dzielnic m.st. Warszawy (Praga-Północ i Praga-Południe). Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2/FCE/innym tożsamym dokumentem lub innym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego. Konieczność udokumentowania wskazana jest w pkt 32.4 SIWZ.
Zmiana osób dedykowanych do realizacji zamówienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie jego wykonywania określonym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy. Nowe osoby muszą posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:
Zamawiający wykluczy z postępowania:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:
1. Oferta powinna składać się z:
a)wypełnionego Formularza oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b)wykazu osób, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 11.2. SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;
c)wykazu do kryterium oceny ofert „Doświadczenie osób realizujących zamówienie” – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;
d)dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 3. poniżej;

2.Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
c)oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, (dotyczy podwykonawcy nie będącego podmiotem, na zasoby którego powołuje się Wykonawca) ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
d)wykaz usług, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 11.1. SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
e)dowody potwierdzające, że usługi wykazane w Wykazach, o których mowa w pkt 2. lit. d) zostały wykonane należycie tj.:
•referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
•oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
•w przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów;
Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 2 lit. e) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
f)oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11. SIWZ, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
3. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu
a)Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena brutto60 %
Doświadczenie osób realizujących zamówienie30 %
Jakość10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-05-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63966
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-05-31 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-05-31, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 309, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - współfinansowanego ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |