m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 14:22:38
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
- adresCybisa 7, 02-784 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 649-45-47
- faks(0-22) 649-45-47
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Bohdan Wall
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Cybisa 7, 02-784 Warszawa
- lokal16
- telefon(0-22)5441207
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLucyna Pieszyńska-Gąsiorowska
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Cybisa 7, 02-784 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 544 12 02
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa cateringowa, polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów z napojem dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 w Warszawie. Postępowanie na usługi społeczne nr 1/2019
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest - usługa cateringowa, polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów z napojem, dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 w Warszawie. – 10 500 gorących posiłków,
dla średnio 40 osób miesięcznie, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zmianie.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody : 55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków), 55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
W związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia maksymalnie o 15 % liczby gorących posiłków podanych w ust 1. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego.
Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 posiłku brutto i przewidywanej (w okresie trwania umowy) liczby posiłków, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu 1 gorącego posiłku i faktycznej liczby dostarczonych posiłków.
Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia była co najmniej 1 osoba zatrudniona w wymiarze co najmniej 1 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wymóg zatrudnienia 1 osoby na zasadach, o których mowa powyżej dotyczy Kucharza/Kucharki.
Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania zamówienia tj. co najmniej od 1.07.2019 r. do 30.06.2021 r. (rozdział III stosowany odpowiednio) z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek z osób zatrudnionych na zasadach, o których mowa powyżej lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na zasadach określonych w Umowie.
Pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę 1 osoby do realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUl. J. Cybisa 7, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.52.00.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej”.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego do oferty wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej (w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa), na łączną kwotę 50 000,00 zł brutto, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę załączonymi do oferty dokumentami, np. referencjami.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego do oferty Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje :
a) lokalem gastronomicznym, w którym będą przygotowywane posiłki spełniającym wymogi do świadczenia usług objętych zamówieniem (przygotowanie posiłków oraz usługa cateringowa/dystrybucja),
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego do oferty zezwolenia / opinii stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzającego, że pomieszczenia Wykonawcy spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).
b) środkami transportu wykorzystywanymi w celu realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego do oferty wykazu środków transportu (dokument w oryginale) wraz z odpowiednim zaświadczeniem / decyzją (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
4.2 Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty, sporządzonej na formularzu wg Załącznika Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu (dokument w oryginale), należy załączyć:
1) wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia określonej działalności gospodarczej (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem);
2) zezwolenie / opinia stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzające, że pomieszczenia Wykonawcy (kuchnia) spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem (usługa cateringowa/dystrybucja) (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem);
3) zezwolenie / opinia stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzające, że środki transportu Wykonawcy spełniają wymagania sanitarne dotyczące transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem);
4) wykaz usług, sporządzony według treści Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dokument w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem);
Uwaga : W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów ich należytego wykonania.
Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu.
5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).
Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej np. kopię przelewu.
7) wykaz środków transportu, sporządzony według treści załącznika Nr 4 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
8) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji. Wymóg ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy
do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
doświadczenie wykonawcy 20 %
kryterium społeczne10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-05-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.ops-ursynow.civ.pl/2011-03-31-04-22-51/przetargi
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-05-30 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-05-30, 12:15, siedziba OPS
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |