m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 14:22:49
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynistów w wagonach pojazdów metra
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest usługa czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynistów w wagonach pojazdów metra. Zamówienie należy wykonać w 2 cyklach, w terminach wyszczególnionych w pkt.2 Specyfikacji Technicznej. Usługę czyszczenia należy zrealizować zgodnie z postanowieniami instrukcji czyszczenia siedzisk zawartej w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do Specyfikacji Technicznej.
3.2 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamówieniem opcjonalnym objęte jest czyszczenie i dezynfekcja do 1296 sztuk siedzisk. Podczas realizacji zamówienia, Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z powyższego prawa, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
3.3 Ilość siedzisk przeznaczonych do czyszczenia w obu cyklach, w zakresie zarówno podstawowym jak i opcjonalnym, określa pkt. 2 Specyfikacji Technicznej.
3.4 Łączny zakres zamówienia obejmuje
a) Zamówienie podstawowe – czyszczenie i dezynfekcja 37536 sztuk siedzisk
b) Zamówienie opcjonalne – czyszczenie i dezynfekcja do 1296 sztuk siedzisk
3.5 Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)90.90.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-22
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt .1) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 d.
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP)
2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
5.3 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP) każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.4 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn.zm.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.5 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 12:00, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |