m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 15:24:26
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 30 listopada 2020 r. (postępowanie nr ZP/PN/U/11/2019)

Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), w tym z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.70.00.00-7
72.26.00.00-5
79.41.70.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-06-01, data zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie osoby wyznaczonej do wykonywania usługi w pełnieniu funkcji ASI 10 %
posiadanie przez jedną z osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia certyfikatu architekta Sophos (Sophos Certified Architect) 15 %
posiadanie przez jedną z osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia certyfikatu ukończenia kursu z zarządzania programem antywirusowym Sophos – Inżyniera Sophos Central 15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 09:15, 27 maja 2019 r., godz. 09:15 pod adresem ul. Rozbrat 26, Warszawa pok. nr 109
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |