m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 15:24:46
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
- adresŁabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 811-91-19
- faks(0-22) 811-91-19
- e-mailosir@osirtargowek.waw.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Budaszewska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 463 84 33
- emailu.budaszewska@osirtargowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychUrszula Budaszewska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 463 84 33
- emailu.budaszewska@osirtargowek.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek. Dostawa będzie się odbywać do wymienionych w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) punktów poboru w OSiR Targówek w Warszawie w okresie 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
Dostarczanie energii elektrycznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem,
w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późń. zm.) rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku nr 93 poz. 623 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 ze zm.), polegająca w szczególności na:
1) sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego do punktów poboru;
2) przenoszeniu na Zamawiającego własności dostarczonej energii elektrycznej;
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz do zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego
w mikroinstalacji.
3. Energia elektryczna winna być dostarczana do następujących punktów poboru:
Obiekt I
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy (12 miesięcy) 1 000 000 kWh.
PPE PL0000010339700000000000000000304
Moc umowna: 220 kW
Grupa Taryfowa: C21
Obiekt II
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną okresie trwania umowy (12 miesięcy) –
60 000 kWh
PPE PL0000010339700000000000000008919
Moc umowna: 70 kW
Grupa Taryfowa: C21
Obiekt III
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną okresie trwania umowy (12 miesięcy) –
200 000 kWh
PPE PL0000010339700000000000000000837
Moc umowna: 170 kW
Grupa Taryfowa: C21
Obiekt IV
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20 A
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną okresie trwania umowy (12 miesięcy) –
50 000 kWh
PPE PL0000010339700000000000001201060
Moc umowna: 26kW
Grupa Taryfowa: C11
Obiekt V
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20 A
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną okresie trwania umowy (12 miesięcy) –
15 000 kWh
PPE PL0000010339700000000000001201093
Moc umowna: 26 kW
Grupa Taryfowa: C11
Obiekt VI
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, 03-641 Warszawa, ul. Blokowa 3
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną okresie trwania umowy (12 miesięcy) – 20 000 kWh
PPE PL0000010364100000000000001175597
Moc umowna: 50 kW
Grupa Taryfowa: C21

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo scalenia niektórych układów pomiarowych i weryfikacji mocy zamówionej, po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień z dystrybutorem energii.

5. Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będą na warunkach określonych przepisami ustawy PE, kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
6. Rozliczenia za usługę dystrybucji będą dokonywane według obowiązujących w danym okresie taryf OSD. Wartość brutto dystrybucji energii elektrycznej w ofercie Wykonawcy należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą Wykonawcę taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego.
7. Ceny jednostkowe netto za energię czynną i opłaty za jej rozliczanie, podane przez Wykonawcę w ofercie, będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy tj. 12 miesięcy.
8. W wypadku wyboru jako najkorzystniejszego wykonawcy innego niż dotychczas dostarczający energię elektryczną, po jego stronie leży obowiązek dopełnienia wszelkich formalności i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uruchomieniem dostaw energii zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
9. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ilości energii są szacunkowe i posiadają wyłącznie zastosowanie kalkulacyjne, nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do jej zakupu. Rzeczywista ilość zakupionej energii w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy.
11. Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych taryf energetycznych niż dotychczas stosowane, jeżeli uzna że taryfy zaproponowana są korzystniejsze od dotychczasowych. Przy błędnym doborze taryf, (jeśli ten błąd w konsekwencji doprowadzi do większych opłat za energię niż przy taryfach obecnie stosowanych) różnicą obciążany będzie Wykonawca.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawBudynek Pawilonu sportowo-administracyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawyw Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)09.31.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 65.30.00.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-07-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirtargowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 10:15, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, Pływalnia POLONEZ p.223
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |