m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 15:25:32
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Szymańska
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal204
- telefon502325516
- emailmalgorzata.szymanska@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal25
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal25
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal25
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na Mokotowie. Prace prowadzone będą w Warszawie, w Dzielnicy Mokotów na terenie Skweru Słoweńskiego między ul. Wiśniową, a Kazimierzowską na działce nr 128/2 obręb 1-01-10. Teren opracowania ma powierzchnię 1819,30 m². Przedmiot zamówienia obejmuje:
• demontaż części istniejącej nawierzchni bitumicznej, konstrukcji z podkładów kolejowych, bujaka na sprężynie,
• usunięcie części krzewów istniejących,
• budowę placu zabaw wyposażonego w wielofunkcyjne urządzenia zabawowe wraz z bezpieczną nawierzchnią żwirową,
• montaż gier podwórkowych na istniejącej nawierzchni bitumicznej,
• utworzenie strefy rekreacji na trawniku, wyposażonej w mostek drewniany, szałasy wiklinowe oraz pagórki,
• dostawienie dodatkowych ławek, stojaków na rowery, tabliczek informacyjnych typu „Szanuj zieleń”,
• rozstawienie na nowo istniejących ławek i koszy na śmieci,
• uporządkowanie zieleni istniejącej oraz dosadzenie krzewów, paproci i traw ozdobnych,
• dostawę i montaż trzech żywych szałasów z wierzby.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.13.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.30.00.00-3
45.11.27.10-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-09-02
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Okres gwarancji20 %
Skrócenie terminu 30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-28 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-28, 12:00, Krucza 5/11d sala 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |