m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-17 , 15:26:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)51 03 263
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksander Bienias
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal222
- telefon22 51 03 191 fax 51 03 248
- emailabienias@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, w tym:

• komputery PC All In One 72 szt.
• notebooki, wraz ze stacją dokującą oraz torbą – 6 szt.

Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny do prawidłowej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (zał. nr 6 do SIWZ) wraz z załącznikami, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Białołęka
Główny przedmiot (CPV)30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.21.30.00-5
30.21.31.00-6
30.23.72.70-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2.4. Długość okresu gwarancji
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji jakości na komputery All-In-One i notebooki, tj: 24 miesiące (długość minimalna). Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji jakości na komputery All-In-One i notebooki, za który Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt.10.2 lit B SIWZ .

3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego;

3.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.2.1. Warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej:

a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością:

• co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie minimum 15 zestawów komputerowych typu All-In-One i/lub notebooków.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
1.6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://umw.ezamawiający.pl/servlet/HomeServlet,
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz jest udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego.
3. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji
z wykonawcami umw.ezamawiajacy.pl Szczegółowy opis zgodnie z SIWZ
UWAGA!!!
Wymagane w postępowaniu oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, Wykonawca winien podpisać poza aplikacją i opatrzyć je (podpisać) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy czym dokument JEDZ zgodnie z instrukcją korzystania z platformy zakupowej Wykonawca może podpisać podobnie jak formularz oferty w aplikacji.

3.3. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców WRAZ
Z OFERTĄ w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu:

UWAGA!! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.

a) Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego,
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
 Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.,
 Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf,
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie).
 W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).
 Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

c) Informacja Wykonawcy - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
d) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 4 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie musi być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
e) Dokument wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów pkt 4 SIWZ.
f) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika
z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, zgodnie z pkt 1.6 ppkt 9 SIWZ.
g) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
h) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane przez podmiot udostępniający zasób. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
i) Formularz cenowy – według załącznika nr 8 do SIWZ. Dokument musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

UWAGA!!!

A. Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
B. Złożenie oferty, oświadczenia JEDZ lub załączników na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

3.4. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – oświadczenia składa każdy z Wykonawców.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego - należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

3.5. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 26. Ust, 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz dostaw wykonanych potwierdzający spełnianie warunku opisanego w pkt 3.2.1 lit. a) SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

Dowodami o których mowa w pkt. 3.5. lit. a) SIWZ, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
4. Wadium
4.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w CitiBank Nr: 02 1030 1508 0000 0005 5000 3031;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

UWAGA!!
Wadium złożone w formie gwarancji lub poręczenia musi być wniesione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
Informacja RODO zgodnie z pkt 18 SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
 długość okresu gwarancji jakości na komputery All-In-One30 %
 długość okresu gwarancji jakości na notebooki10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl, https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-28, 11:00, zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |