m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-06-04 , 11:42:29
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych.
Zamówienie jest podzielone na dwie części.
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla dawnych nieruchomości hipotecznych, położonych na terenie m.st. Warszawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.43.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy3000,00
2sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla dawnych nieruchomości hipotecznych, położonych na terenie m.st. Warszawy6000,00
Razem 9000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 725 ze zm.), tj.:
a) składając ofertę dla Części 1 – Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 geodetami;
b) składając ofertę dla Części 2 – Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 geodetami;

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu - ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
W każdej części zamówienia Wykonawca musi wykazać się innymi geodetami, co oznacza, że np. składając ofertę dla części 1 i części 2, Wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 6 geodetów.
Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zmianę składu osobowego zespołu, z zastrzeżeniem, że w miejsce osoby wskazanej w ofercie zaproponuje inną osobę, której wykształcenie i doświadczenie będzie co najmniej takie same jak osoby, którą zastąpi.


1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
e) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50% zamówienia podstawowego tj. wykonanie opracowań geodezyjnych. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalonych w trakcie negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą.
2. Znak postępowania: ZP/EM/271/III-71/19
3. Postępowanie prowadzone w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl
5. Rodzaj procedury: procedura otwarta (przetarg nieograniczony)
6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości i rękojmi10 %
Doświadczenie geodetów30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-07-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=64188
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-07-08 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-07-08, 12:30, Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. ul. Niecałej 2, w pok. nr 309 (sala konferen.)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |