m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-06-14 , 14:30:38
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy
Opis zamówienia
UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu, w tym kryterium oceny ofert. Zmiany zamieszczono na stronie: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/6308/details

UWAGA: ZMIENIONO TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, W TYM OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NAZWY ZADAŃ, PODZIAŁ NA ZADANIA ORAZ WADIUM
W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA. SZCZEGÓŁOWE ZMIANY ZAMIESZCZONO NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/8063/details

uwaga: numeracja przeniesiona z z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz. UE
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. w maksymalnej planowanej ilości: 786 386,94Mg, z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1 (1A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Bielany i Żoliborz;
Zadanie 2 (1B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Bielany i Żoliborz;
Zadanie 3 (2A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Białołęka i Targówek;
Zadanie 4 (2B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Białołęka i Targówek;
Zadanie 5 (3A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnicy Mokotów,
Zadanie 6 (3B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnicy Mokotów,
Zadanie 7 (4A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy,
Zadanie 8 (4B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy,
• Zadanie 9 (5A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Praga Północ i Praga Południe,
• Zadanie 10 (5B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Praga Północ i Praga Południe,
• Zadanie 11 (6A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów,
• Zadanie 12 (6B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów,
• Zadanie 13 (7A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnicy Śródmieście,
• Zadanie 14 (7B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnicy Śródmieście,
• Zadanie 15 (8A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Ursynów i Wilanów,
• Zadanie 16 (8B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Ursynów i Wilanów,
• Zadanie 17 (9A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Bemowo i Wola.
• Zadanie 18 (9B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Bemowo i Wola.
2. Zamówienie zostanie udzielone z podziałem na zadania ilościowe dla dwóch grup odpadów:
— grupę „A” – która obejmuje: „odpady zmieszane”, „bio” i „odpady zielone”,
— grupę „B” – która obejmuje: „metale i tworzywa sztuczne”, „papier”, „szkło”, „odpady wielkogabarytowe”.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego, zgodnie z SIWZ.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 1 (1A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Bielany i Żoliborz
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnic Bielany i Żoliborz.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 48878,85 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych: GRUPA „A”:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 34 215,20 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 317 223,74PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 2 (1B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Bielany i Żoliborz
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnic Bielany i Żoliborz.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:16.535,26 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych: GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 11.574,68 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 107.313,84 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 3 (2A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Białołęka i Targówek
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnic Białołęka i Targówek.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:73.739,83 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowanepod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraztłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpadykuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 51.617,88 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 478 571,50 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 4 (2B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Białołęka i Targówek
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnic Białołęka i Targówek.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:18.878,64 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 13.215,05 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 122.522,37 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 5 (3A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnicy Mokotów
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnicy Mokotów. Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 93.009,62 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 65.106,73 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 603.632,43 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 6 (3B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnicy Mokotów
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnicy Mokotów. Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 15.531,40 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 10.871,98 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100.798,79 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 7 (4A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnic Ochota, Ursus, Włochy. Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 67.662,57 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 47.363,80 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 439 130,08 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 8 (4B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnic Ochota, Ursus, Włochy. Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 17.352,40 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowaniaze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane podkodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 12.146,68 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 112.617,08 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 9 (5A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Praga Północ i Praga Południe
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnic Praga Północ i Praga Południe. Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 97.602,34 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 68.321,64 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 633.439,19 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 10 (5B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Praga Północ i Praga Południe
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnic Praga Północ i Praga Południe. Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 26.143,86 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane podkodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 18.300,70 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługachobjętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony wten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego nawarunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonegow umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekraczakwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartośćoferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 169.673,65 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 11 (6A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu MiastaStołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów. Maksymalne planowane ilościodpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 67.206,31 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowanepod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraztłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpadykuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 47.044,42 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony wten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego nawarunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 436.168,95 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 12 (6B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów. Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania: 16.451,86 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowaniaze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane podkodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości:11.516,30 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługachobjętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony wten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego nawarunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonegow umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekraczakwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartośćoferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 106772,57zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 13 (7A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnicy Śródmieście
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu MiastaStołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnicy Śródmieście.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:26.969,35 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowanepod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraztłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpadykuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości:18.878,55 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługachobjętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony wten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego nawarunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonegow umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekraczakwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartośćoferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 175031,08 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 14 (7B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnicy Śródmieście
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnicy Śródmieście.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:15.885,39 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane podkodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości:11.119,77 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonegow umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekraczakwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartośćoferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 103096,18 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 15 (8A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Ursynów i Wilanów
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu MiastaStołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnic Ursynów i Wilanów.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:58.840,73 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowanepod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraztłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 - explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomi i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpadykuchenne ulegające biodegradacji.
c) „odpady zielone” tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości:41.188,51 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługachobjętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony wten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego nawarunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonegow umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekraczakwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartośćoferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 381876,34 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 16 (8B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Ursynów i Wilanów
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu MiastaStołecznego Warszawy z grupy „B” z dzielnic Ursynów i Wilanów.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:22.115,14 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „B”
a) „metale i tworzywa sztuczne” tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 0106 - zmieszane odpady opakowaniowe;
b) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 1501 01 - odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
c) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowaniaze szkła;
d) „odpady wielkogabarytowe” tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane podkodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom recyklingu i przygotowania do ponownegoużycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: 15.480,60 Mg.
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługachobjętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony wten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego nawarunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonegow umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia,Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekraczakwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartośćoferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 143527,26 zł,w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie 17 (9A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Bemowo i Wola
Część nr: 17
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje wskazane przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, zgodnie z SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu MiastaStołecznego Warszawy z grupy „A” z dzielnic Bemowo i Wola.
Maksymalne planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania w zakresie tego zadania:79.596,65 Mg/ rok.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj.zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
GRUPA „A”
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowanepod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio” tj.:
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawInstalacje wskazane przez Wykonawce w złożonej ofercie.
Główny przedmiot (CPV)90.51.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1 (1A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Bielany i Żoliborz317223,74
2Zadanie 2 (1B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Bielany i Żoliborz107313,84
3Zadanie 3 (2A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Białołęka i Targówek478571,5
4Zadanie 4 (2B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Białołęka i Targówek122522,37
5Zadanie 5 (3A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnicy Mokotów603632,43
6Zadanie 6 (3B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnicy Mokotów100798,79
7Zadanie 7 (4A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy439130,08
8Zadanie 8 (4B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy112617,08
9Zadanie 9 (5A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Praga Północ i PragaPołudnie633439,19
10Zadanie 10 (5B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Praga Północ i Praga Południe169673,65
11Zadanie 11 (6A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów436168,95
12Zadanie 12 (6B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów106772,57
13Zadanie 13 (7A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnicy Śródmieście175031,08
14Zadanie 14 (7B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnicy Śródmieście103096,18
15Zadanie 15 (8A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Ursynów i Wilanów381876,34
16Zadanie 16 (8B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Ursynów i Wilanów143527,26
17Zadanie 17 (9A) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „A” z dzielnic Bemowo i Wola516582,26
18Zadanie 18 (9B) - zagospodarowanie odpadów komunalnych z grupy „B” z dzielnic Bemowo i Wola155673,94
Razem 5103651,25

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5103651,25 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
uwaga: numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dz.Urz.UE
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia wSIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy w Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy w Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Gwarantowany przez Wykonawcę procent wysortowania i przekazania do recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 10:30, siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Polska
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
uwaga: numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dz.Urz. UE:
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia,o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z2018, poz.1986 ze zmianami).
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
2. 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.
3. Ponadto oferta powinna składać się z:
3.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
3.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3.SIWZ;
4. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, a także potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
5.1.1. oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ dla (Zadanie 1 (1A),Zadanie 3 (2A),Zadanie 5 (3A),Zadanie 7 (4A),Zadanie 9 (5A),Zadanie 11(6A),Zadanie 13 (7A),Zadanie 15 (8A),Zadanie 17 (9A).
5.1.2. oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów wg wzoru określonego w załączniku nr 2a do SIWZ dla (Zadanie 2 (1B),Zadanie 4 (2B),Zadanie 6 (3B),Zadanie 8 (4B),Zadanie 10 (5B),Zadanie 12(6B),Zadanie 14 (7B),Zadanie 16 (8B),Zadanie 18 (9B).
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-06-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |