m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Dialog konkurencyjny
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-07-04 , 16:36:06
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Udostępnienie systemu obsługującego elektroniczny proces udzielania zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest
a) Nieodpłatna konfiguracja systemu wspierającego proces udzielania zamówienia publicznego, w tym zapewniającego elektroniczną komunikację Zamawiającego z Wykonawcami oraz umożliwiającego samoobsługowe prowadzenie licytacji i aukcji elektronicznych na rzecz Urzędu m.st. Warszawy i jednostek powiązanych, wskazanych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem platformy aukcyjnej m.st. Warszawy, zgodnie z OPZ i ustaleniami z Zamawiającym, zwanego dalej Systemem. Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu znajduje się w punkcie III i IV OPZ;
b) udostępnianie Zamawiającemu Systemu oraz wsparcie Zamawiającego w całym okresie udostępniania Systemu;
c) przeprowadzenie Szkolenia z obsługi Systemu
d) integracja Systemu, z systemami Active Directory (AD), System Obsługi Zamówień Publicznych (SOZP), Share Point, jeżeli Zamawiający udostępni te systemy do integracji przed upływem 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy.


INFORMACJE DODATKOWE:
1. Warunki udziału w postępowaniu
1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania wniosków, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I pppkt 1) i 2) ogłoszenia.
1.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem.
2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
2.1.wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w postaci pisemnej. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza wniosku – zgodnego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2.2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć:
2.2.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia,
c) wykaz usług, o których mowa w sekcji III ogłoszenia o zamówieniu w pkt I. ppkt 1) i 2), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wg Załącznika nr 4 do ogłoszenia;
d) dowody, że usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.2.1. lit. c), zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
e) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
f) Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
i. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
ii. oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
iii. oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2.2.3. Inne dokumenty:
a) W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został podpisany przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
b) w przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, o których mowa w pkt 5.
2.3. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do ogłoszenia. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wniosek składany wspólnie
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosku przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania:
3.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
3.1.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców.
3.1.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3.1.6. Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do ogłoszenia wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3.1.7. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika.
3.1.8. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 3.1.7., muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

4. Wymogi formalne dotyczące składanych dokumentów:
a) wniosek – pod rygorem uznania za nieważny – musi zostać sporządzony w języku polskim
b)Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika.
c) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
5. Tajemnica przedsiębiorstwa
a) W przypadku gdyby wniosek, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania wniosków, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co wniosek.
b) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2019 r, poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
c) By zastrzeżenie o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:
- zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,
- zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

6. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 2, a w szczególności z zapisem pkt 2.2.3. lit. a) ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Termin realizacji zamówienia
7.1. Wykonawca skonfiguruje System do zgodności z OPZ (z wyłączeniem integracji z systemami wskazanymi w pkt. III.4.1 OPZ) i uzgodnień z Zamawiającym oraz przekaże Zamawiającemu Instrukcję, w wersji przeznaczonej do testowania przez Zamawiającego, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
7.2. Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu skonfigurowany System oraz świadczył usługę Wsparcia Zamawiającego przez 36 miesięcy od dnia Startu Produkcyjnego.

8. Numer postępowania: ZP/LK/271/II-120/19
9. Zamówienie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, w trybie dialogu konkurencyjnego
10. Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu na kolejnych etapach.
11. Zamawiający w zakresie usług objętych przedmiotowym zamówieniem przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy) do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany te zostały wskazane § 12 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia
14. Wykaz załączników do ogłoszenia:
- Załącznik nr 1: Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 2: Wzór oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
- Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4: Wykaz usług,
- Załącznik nr 5: Opis Przedmiotu Zamówienia;
- Załącznik nr 6: Wzór umowy
- Załącznik nr 7: Wzór oświadczenia (informacji) o należeniu / nie należeniu do grupy kapitałowej;
-Załącznik nr 8: Wstępny harmonogram postępowania

15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców (jeżeli zamawiający przewiduje)
Zamawiający nie przewiduje nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)48.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału w postępowaniu:

1) W ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej od 6 miesięcy, co najmniej 2 usługi dla różnych Zamawiających, z których:
a. każda polega na udostępnieniu systemu obsługującego postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 ze zm.)
b. wartość każdej usługi wynosi co najmniej 50.000 zł brutto, w przypadku usług wieloletnich – 50.000 brutto rocznie;
w okresie udostępniania systemu objętego usługą zamawiający samodzielnie zdefiniował i przeprowadził w systemie (od ogłoszenia do wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania) co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
2) W ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej od 6 miesięcy, co najmniej 2 usługi dla różnych zamawiających, z których:
a. każda usługa polega na udostępnieniu systemu obsługującego proces definiowania i prowadzenia aukcji elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych zgodnie z art. 91a – art. 91c ustawy Pzp).;
b. wartość każdej usługi wynosi co najmniej 50.000 zł brutto, w przypadku usług wieloletnich – 50.000 brutto rocznie;
c. w ramach każdej z usług zamawiający na potrzeby własne lub swoich oddziałów samodzielnie zdefiniował i przeprowadził, zgodnie z art. 91a – art. 91c ustawy Pzp, co najmniej 10 aukcji elektronicznych produkcyjnych (wywołujących skutki prawne dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
Uwaga!
1. Pojęcia wskazane w warunkach udziału w postępowaniu: Zamawiający, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, aukcja elektroniczna, Zamawiający rozumie zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.);
2. W przypadku, gdy systemy, o których mowa w pkt 1) i 2) stanowią moduły jednego systemu lub, gdy są udostępniane w ramach tej samej umowy, Zamawiający dopuszcza wykazanie się wartością usługi dla systemu określonego w pkt. 1.
3. W przypadku usług których wartość określona była w innej walucie niż PLN Wykonawca przeliczy dane kwoty po średnim kursie NBP z dnia zakończenia realizacji usługi.
4. jeżeli usługa obejmowała szerszy zakres niż opisany w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1) i 2) , wartość danej usługi należy odnieść jedynie do zakresu usługi opisanej w danym warunku,

II. Kryteria kwalifikacji

Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie nie większej niż 5.
Jeżeli liczba Wykonawców , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu wykonawców, którzy uzyskają łączną największą liczbę punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Zamawiający przyzna 4 punkty za każdą wykazaną usługę w przypadku, gdy usługi wykazane na spełnianie warunku, o którym w sekcji III pkt I. ppkt 1) i 2) będą polegały na udostępnieniu jednego systemu wielomodułowego lub dwóch modułów tego samego systemu lub zintegrowanych dwóch systemów (w zakresie wspólnego logowania, zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy wskazanymi systemami) w ramach umowy/umów zawartej/zawartych z tym samym Zamawiającym;

2. Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą wykazaną usługę na potwierdzenie spełniania warunku, o którym w sekcji III pkt I. ppkt 1), jeżeli wykazana usługa nie spełnia kryteriów, o których mowa w pkt 1.;

3. Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą wykazaną usługę na potwierdzenie spełniania warunku, o którym w sekcji III pkt I. ppkt 2), jeżeli wykazana usługa nie spełnia kryteriów, o których mowa w pkt 1.

W przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek znajdujący się na pozycji 5 otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przyzna tym Wykonawcom dodatkowe punkty wg następującej zasady:
• Zamawiający przyzna po 1 dodatkowym punkcie za każde dodatkowe (ponad niezbędne minimum określone w warunku) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz aukcję elektroniczną (produkcyjną), które zostały zdefiniowane i przeprowadzone w ramach wykazywanych usług, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Wykazie Usług.

UWAGA!
Ocenie w kryteriach kwalifikacji podlegać będą jedynie usługi, które zostały przez Wykonawcę wykazane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wykazie usług i do których Wykonawcy załączyli, na etapie składania wniosków, dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę usług wykazanych przez Wykonawcę na etapie uzupełniania oświadczeń i dokumentów.

Ocenie w kryteriach kwalifikacji podlegać będą jedynie usługi zrealizowane przez Wykonawcę. Usługi zrealizowane przez podmioty trzecie, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w danym postępowaniu, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w kryteriach kwalifikacji.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Jakość użytkowania narzędzia50 %
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuFormularz można odebrać do dnia 2019-07-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=64570
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2019-07-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-07-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |