m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-08-14 , 12:48:44
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Emil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEmil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - komputerów wraz z systemem operacyjnym,
monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów i podzespołów komputerowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Sołtyka 8/10
Główny przedmiot (CPV)30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.21.30.00-5
30.21.33.00-8
30.23.13.00-0
30.23.31.32-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówTak
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)153902.43

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym2500,00
2Dostawa monitorów200,00
3Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych700,00
4Dostawa akcesoriów komputerowych300,00
5Dostawa podzespołów komputerowych300,00
Razem 4000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ – Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, zobowiązany będzie na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, złożyć aktualne na dzień złożenia niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (o osobie) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (o podmiocie zbiorowym) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawianą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2) W celu wykazania spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego sprzętu komputerowego z Zadania nr 1 i Zadania nr 2
b) Oświadczenia producenta oferowanego sprzętu komputerowego potwierdzające spełnianie normy Energy Star 6.0 przez oferowany sprzęt z Zadania nr 1 i Zadania nr 2

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia oświadczenia producenta oferowanego sprzętu komputerowego o spełnianiu przez nie normy Energy Star jedynie w przypadku braku możliwości zweryfikowania tego faktu na stronach internetowych http://www.eu-energqvstar.org lub http://www.enerqvstar.gov

Dokumenty
lub oświadczenia o których mowa w SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli powyższe dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ma obowiązek (samodzielnie bez wezwania) przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) w pkt 2 ppkt 1) lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) w pkt 2 ppkt 1) lit. b i c – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa pkt 2 ppkt 1) lit a, b, c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1) lit. b i c SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. b, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie
w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp:
1) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać spełnianie warunków określonych w ROZDZIALE VII SIWZ.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa
w ROZDZIALE VIII.
3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
Inne dokumenty wymagane w postępowaniu, które należy załączyć do oferty, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale IX.
Do oferty (sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale IX, za pośrednictwem Platformy w postaci plików należy załączyć:
1. Formularz cenowy dla zadania, w zakresie którego oferta jest składana, zgodnie z załącznikiem od 3.1 do 3.5 do SIWZ.
2. Ofertę techniczną dla zadania w zakresie którego oferta jest składana, zgodnie z załącznikiem od 1.1 do 1.5 do SIWZ.
3. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty
(np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
4. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale IX pkt 5.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
T5 %
Okres gwarancji na sprzęt komputerowy25 %
Realizacja napraw gwarancyjnych najpóżniej następnego dnia roboczego10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-24 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-11-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-24, 09:30, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |