m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-08-16 , 07:56:00
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Kamil Saleh
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal12
- telefon(0-22) 39 10 215
- emailkamil.saleh@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kontrakt 5 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2
w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
Opis zamówienia
1.Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Kontraktu 5 „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie przy czynnym technologicznie ZUSOK. Wykonawca składając ofertę w Postępowaniu zapewnia jednocześnie, że ciągłość pracy ZUSOK nie zostanie przerwana lub zawieszona.
Przedmiot zamówienia, Kontraktu 5, obejmuje w szczególności wykonanie:
Prac projektowych dla ZUSOK w szczególności:
A. Projekt podstawowy;
B. Projekt wykonawczy rozbiórek;
C. Projekt wykonawczy utrzymania istniejącej linii w ruchu;
D. Projekty wykonawcze przekładek sieci zewnętrznych;
E. Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza;
F. Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami;
G. Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych;
H. Projekty wykonawcze instalacji technologicznych;
I. Dokumentacja powykonawcza;
J. Projekt Organizacji i Technologii Robót;
K. Projekt Organizacji Ruchu
L. Harmonogramy;
M. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ);
N. Materiały do szkolenia załogi;
O. Instrukcje rozruchu;
P. Instrukcje eksploatacji;
Q. Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem;
R. Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
S. Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót;
Prac projektowych dla Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego w szczególności:
A. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
B. Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami;
C. Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych;
D. Projekty wykonawcze instalacji technologicznych;
E. Dokumentacja powykonawcza;
F. Projekt Organizacji i Technologii Robót;
G. Projekt Organizacji Ruchu
H. Harmonogramy;
I. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ);
J. Instrukcje eksploatacji;
K. Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem;
L. Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
M. Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót;
Wykonanie Nadzorów:
Na czas realizacji inwestycji Wykonawca ma zapewnić poniższe nadzory w szczególności:
A. Nadzór fabrycznych dostawców głównych komponentów instalacji ZUSOK.
B. Nadzór geologiczny na czas robót ziemnych, fundamentowych i drogowych.
C. Nadzór geodezyjny na czas trwania kontraktu.
D. Nadzór autorski w szczególności nad wykonaniem Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego.
Przygotowanie terenu robót obejmuje w szczególności:
A. Zorganizowanie Zaplecza budowy
B. Wyburzenia obiektów kubaturowych
C. Demontaż sieci
D. Przekładki sieci
Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych
Zakres robót budowlanych i konstrukcyjnych obejmuje w szczególności:
A. roboty ziemne i posadowienia budynków, w tym odwodnienie wykopów,
B. roboty żelbetowe, izolacje,
C. roboty konstrukcyjno-budowlane dla instalacji TPOK
D. roboty konstrukcyjno–budowlane dla Ciepłociągu Północnego.
Wykonanie robót montażowych:
Zakres robót montażowych obejmuje szczególności:
A. dostawę i montaż technologii,
B. dostawę i montaż automatyki,
C. dostawę i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
D. dostawę i montaż instalacji obiektowych sanitarnych,
E. dostawę i montaż instalacji obiektowych elektrycznych,
F. dostawę i montaż instalacji obiektowych teletechnicznych,
G. dostawę i montaż sieci zewnętrznych,
H. dostawę i montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych.
Wykonanie pozostałych Robót:
Zakres pozostałych robót obejmuje w szczególności:
A. Roboty w zakresie estakad,
B. dostawę wyposażenia mobilnego,
C. roboty drogowe,
D. zagospodarowanie terenu,
E. szkolenia załogi Zamawiającego,
F. rozruch,
G. ruch próbny,
H. uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w tym pozwoleń,
I. serwis maszyn i urządzeń w trakcie okresu gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
Wykonawca udzieli Gwarancji na Urządzenia wraz z montażem technologicznym na okres wskazany w Ofercie liczony od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót (zgodnie ze swoim oświadczeniem ofertowym podlegającym ocenie wg przyjętego w postępowaniu kryterium oceny ofert). Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres Gwarancji na Urządzenia wraz z montażem technologicznym wynosi 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót.
Wykonawca udzieli Gwarancji na Roboty na okres 60 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do IDW części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm tych podwykonawców (o ile są znane).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, które w ocenie Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1794). Do określonych powyżej czynności należą czynności administracyjne w trakcie realizacji Umowy. Szczegóły w tym zakresie reguluje Kontrakt – II część SIWZ oraz pkt 6 PFU – III część SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że kluczowymi elementami zamówienia, które Wykonawca obowiązany będzie wykonać osobiście zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp są:
Projekt podstawowy w części technologiczno-mechanicznej poszczególnych obiektów w podziale na instalacje i węzły technologiczne, tj.:
Węzeł spalania i odzysku energii
Węzeł oczyszczania i odprowadzania spalin
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp w zakresie przewidzianym w klauzuli 13.10 Kontraktu.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ.
3.Kody główne zamówienia
Lp. Kod CPV Opis
1. 45252300-1 Roboty budowlane w zakresie spalania odpadów
2. 42320000-5 Piece do spalania odpadów
3. 51135110-1 Usługi do instalowania pieców do spalania odpadów
4. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
5. 71355000-1 Usługi pomiarowe
6. 45232142 – 0 Roboty nawierzchniowe
7. 45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
8. 45231110 – 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
9. 45231100 – 6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
10. 45232140 – 5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
11. 45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
12. 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
13. 45232300-5 Budowa kanalizacji teletechnicznej
14. 45233140-2 Roboty drogowe
15. 45262300 - 4 Roboty żelbetowe i betonowe
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45252300-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne


UWAGA, nastąpiła zmianie treści ogłoszenia Zmiany ogłoszenia dostępne są pod adresem: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:401967-2019:TEXT:PL:HTML
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy co do którego ujawniły się okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1)-2),4) i 8) Ustawy Pzp.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 6.12 IDW.Wykonawca może, zgodnie z treścią art. 22a Ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy p.z.p.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 10 do IDW.
Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 6.12 SIWZ i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu - JEDZ, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.
6.11 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem tj.
A. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego co najmniej dla branży technologicznej i konstrukcyjnej dla budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie niższej niż 90 000 Mg/rok, w skład której wchodziły min.:
a) segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, i
b) segment wytwarzania i wyprowadzenia co najmniej energii elektrycznej obejmujący co najmniej turbinę parową i generator, i,
c) instalacja oczyszczania spalin.
oraz
B. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu budowy (obejmującej roboty budowlane, dostawy oraz kompleksowe wykonanie i uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 90 000 Mg/rok w skład której wchodziły min.:
a) segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, i
b) segment wytwarzania i wyprowadzenia co najmniej energii elektrycznej obejmujący co najmniej turbinę parową i generator, i,
c) instalacja oczyszczania spalin.
W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

A. 1 osobą do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, która:
a) posiada wykształcenie wyższe techniczne,
b) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC) lub Dyrektora Budowy lub Menadżera Kontraktu lub funkcję równoważną do wymienionych polegającą na zarządzaniu realizacją co najmniej 2 kontraktów na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wytwarzającej energię elektryczną i/lub cieplną (nie dotyczy elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości min. 200 000 000 PLN brutto każda. Minimalny wymagany okres pełnienia powyższych funkcji przy zarządzaniu realizacją każdego z dwóch kontraktów na roboty budowlane to 18 miesięcy.
B. 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
b) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 kontraktów na roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie instalacji wytwarzającej energię elektryczną lub cieplną (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości nie mniejszej 200.000.000 PLN brutto każda. Minimalny wymagany okres pełnienia funkcji Kierownika budowy przy realizacji każdego z dwóch kontraktów na roboty budowlane to 18 miesięcy.
C. 1 osobą do pełnienia funkcji Projektanta technologii TPOK, która:
a) posiada wykształcenie wyższe techniczne,
b) posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe,
c) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako projektant technologii w projektowaniu głównych węzłów technologicznych instalacji termicznego przekształcania odpadów tj. węzła spalania odpadów (ruszt i kocioł) lub węzła oczyszczania spalin.
D. 1 osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. BIM (BIM Menadżer), która:
a) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała zespołem projektowym, który wykonał projekt z zastosowaniem technologii BIM.
b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję koordynatora procesów projektowania w technologii BIM, których efektem było powstanie modeli/modelu kubaturowych obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) w technologii BIM.
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wykażą, że posiadają:
A. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych),
B. średnioroczne przychody z działalności operacyjnej za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),
C. obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji dla Urządzeń wraz z montażem technologicznym (Kgu) 25 %
Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe]15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-02-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-02-27 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-02-27, 12:30, Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
POIiŚ 2 -2.2
Informacje dodatkowe:
Numer referencyjny JRP.27.5.2019.KS
Wartość szacunkowa netto zamówienia: 955 710 835.00 PLN
7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:
7.4.1 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.4.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.4.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.4.5 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW;
7.4.6 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do IDW;
7.4.7 oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do IDW;
7.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do IDW.
4Zamawiający zastrzega, że kluczowymi elementami zamówienia, które Wykonawca obowiązany będzie wykonać osobiście zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp są:
Projekt podstawowy w części technologiczno-mechanicznej poszczególnych obiektów w podziale na instalacje i węzły technologiczne, tj.:
Węzeł spalania i odzysku energii
Węzeł oczyszczania i odprowadzania spalin
Składanie odwołań:
Wykonawcom, oraz innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 IDW są:
odwołanie,
skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane zostały w art. 180 -198 Ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a -198g Ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |