m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-08-26 , 14:07:49
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Krych-Palusińska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal385
- telefon(0-22) 37 33 385
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Szmidt
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal392
- telefon(0-22) 37 33 392
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal385
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal385
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul.Samogłoska 9. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.54.2019.EKR
Opis zamówienia
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul.Samogłoska 9

1.1)Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędny odbiorów, zgodnie z określającym opis przedmiotu zamówienia Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 9 do SIWZ), przy równoczesnym uwzględnieniu poniższych uwag:
a)W dokumentacji projektowej: należy stosować rozwiązania umożliwiające wykonanie robót budowlanych przy zapewnieniu nieprzerwanego funkcjonowania szkoły oraz należy stosować rozwiązania przejściowe, które nie wpłynął negatywnie na funkcjonowanie szkoły;
b)Wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do podstawowych funkcji obiektu zlokalizowanych na parterze w części dobudowywanej i jego otoczenia;
c)Zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozkład funkcjonalny istniejącego budynku szkoły pozostaje praktycznie niezmieniony. Zmiany pomieszczeń dopuszczone przez Zamawiającego zostały opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Zamówienie obejmuje:
1)Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę:
d)Wykonanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu, koncepcji architektonicznej planowanej rozbudowy budynku z koniecznym wykorzystaniem rozwiązań architektonicznych przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 1 do SIWZ);
e)Uzyskanie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnienie projektów budowlanych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r., poz.2117). W zakres powyższych prac wchodzi istniejący budynek szkoły, rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu;
f)Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły wraz z częścią rozbudowaną;
g)Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
h)Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynku szkoły w zakresie części rozbudowanej;
i)Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku szkoły wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych opinii i uzgodnień;
j)Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy budynku szkoły;
k)Opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych, w tym przedmiarów robót;
l)Sprawowanie nadzoru autorskiego.
2)Wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych (wraz z robotami związanymi z częściowym zagospodarowaniem terenu), na podstawie opracowanego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów. Uczestniczenie w pracach mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Szczegółowy zakres zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej „PFU” (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Zapisy PFU stanowią wytyczne i minimalny standard oczekiwany przez Zamawiającego.

1.2)Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności:
1)Roboty konstrukcji;
2)Roboty rozbiórkowe;
3)Roboty betoniarskie;
4)Roboty malarskie i tynkarskie;
5)Ocieplenie ścian i dachu;
6)Wykonanie izolacji budowlanych;
7)Montaż stolarki okiennej;
8)Roboty malarskie;
9)Roboty dekarskie;
10)Roboty instalacyjne.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

1.3)Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do:
Główny przedmiot zamówienia CPV:
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV:
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

1.4)Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2020 r.

INFORMACJE DODATKOWE:
1)Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone w paragrafie 18 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ:
1.Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust.3
3.Wypełniając postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany oraz określa warunki tych zmian:
1)Zmiana osób o których mowa w § 10 ust. 1, w szczególności zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy, z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ i doświadczenie nie mniejsze niż uznano przy ocenie ofert.
2)zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SIWZ);
3)jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót;
4)Jeżeli zmiany Umowy, dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg. następujących zasad:
a)jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
b)jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ceny rynkowe.
5)Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.144 P.z.p.
6)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami np. zdarzenia związane z działaniami przyrody (powodzie, pożary o dużych rozmiarach itp.), przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (zamieszki, strajki generalne itp.) i działania władzy państwowej ( zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz wywłaszczenia).
7)zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
8)Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie, w przypadku:
a)przedłużenia czasu wydania wymaganych niniejszą umową uzgodnień i decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1, przez odpowiednie organy i instytucje, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, bądź w wyniku np. zmiany przepisów, które wejdą w życie na etapie realizacji robót po wykonaniu dokumentacji przez Wykonawcę, bądź innych sytuacji za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca – wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
c)w razie zaistnienia zdarzenia niezależnego od Stron, po dacie zawarcia umowy, w szczególności konieczności przeprowadzenia uzgodnień z osobami trzecimi,
d)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e)przy robotach związanych z wylewaniem fundamentów z betonu konstrukcyjnego przy wystąpieniu temperatury poniżej +50C lub wilgotności powietrza 80% oraz przy występowaniu opadów deszczu powyżej 5 ml/m2, lub długotrwałych opadów śniegu, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
f)gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne nie opisane powyżej, a obowiązujące polskie i europejskie normy budowlane zakazują wykonywania robót w takich warunkach, jeżeli wykonywanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
g)wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych w zakresie objętym oddziaływaniem inwestycji rozbudowy.
9)W przypadku braku możliwości zrealizowania w roku 2019 robót o wartości, o której mowa w § 3 ust. 3, strony zmienią tę wartość wynagrodzenia w 2019 r., adekwatnie do wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy. Zmiana wysokości kwot określonych w § 3 ust. 3 w danym roku realizacji przedmiotu umowy następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
10)gdy nastąpi waloryzacja wynagrodzenia na zasadach określonych w § 4 umowy.
4.Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
5.W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z niniejszej Umowy, uznaje się za doręczoną.

2)Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie podzielone na części: NIE.
3)Zamówienie NIE dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4)O zamówienie NIE mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
5)Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://www.bielany.waw.pl. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bielany.waw.pl.
6)Oferty należy przesłać elektronicznie: NIE. Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: TAK. Inny sposób: Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca (oferta musi być złożona w formie pisemnej). Adres: ul.S.Żeromskiego 29 (pokój nr 275), 01-882 Warszawa.
7)Komunikacja elektroniczna NIE wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
8)NIE przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6.
9)NIE przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10)NIE wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
11)NIE wymaga się złożenia oferty wariantowej.
12)NIE przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
13)Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): TAK
14)Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są:
a)w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Jacek Szmidt – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany;
b)w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Eliza Krych-Palusińska – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany.
c)adres kontaktowy: email: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl; fax. (022) 325 44 80, mając na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Części I pkt 1.2) SIWZ.
15)Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
3.Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a)obowiązujących przepisów prawa
b)zawartych umów
c)udzielonej zgody
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy w szczególności: w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz przypadku pracowników do tego zobowiązanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa: oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń lustracyjnych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;
b)zawarcia umowy o pracę z Urzędem m.st. Warszawy;
c)umożliwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
d)zapewnienia dostępu do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
e)zapobiegania i wykrywania wszelkich form nieprawidłowości i nadużyć zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie pracy Urzędu m.st. Warszawy oraz Kodeksie etyki pracowników Urzędu m.st. Warszawy;
f)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)prawo sprzeciwy wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
- dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub gdy służą one zawarciu umowy. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st.Warszawa - Dzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)45.21.42.10-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.12.00-2
45.33.11.00-7
45.33.24.00-7
45.23.32.50-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe

I.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

a)Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.

b)Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną – w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.

I.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a)Zdolność techniczna: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) w ramach jednej umowy usługę polegającą min. na: wykonaniu projektu wielobranżowego dotyczącego budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) budynku/budynków przedszkola, żłobka, szkoły lub budynku/budynków mieszkalnych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – o kubaturze co najmniej 4 000m³.

Uwaga!
-„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt;
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług, dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.

b)Zdolność techniczna: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej trzy roboty budowlane polegające min. na: budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub remoncie - budynku/budynków w technologii żelbetowej - na kwotę brutto minimum 2 000 000,00 złotych każda.

Uwaga!
-W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 2 000 000,00 złotych, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wykazaniem m.in. robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” (jako spełnienie warunku z Sekcji III, pkt I.3) lit. a) Ogłoszenia i jednej roboty z Sekcji III, pkt I.3) lit. b) Ogłoszenia, jeżeli Wykonawca w jej ramach wykonał projekt wielobranżowy dotyczący budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.) budynku/budynków przedszkola, żłobka, szkoły lub budynku/budynków mieszkalnych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – o kubaturze co najmniej 4000m³ oraz wykonał robotę budowlaną polegającą min. na: budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.)) lub remoncie – budynku/budynków w technologii żelbetowej – na kwotę brutto minimum 2 000 000,00 złotych.
-„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu robót budowlanych, dowodów dotyczących najważniejszych robót oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.

c)Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do sprawowania funkcji kierownika budowy, tj. posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uwaga!
- Kwalifikacje zawodowe osób, o których mowa powyżej, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego "świadczeniem usług trans granicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA
II.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: TAK
II.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TAK Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 3 USTAWY PZP
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych;

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w Sekcji III. - pkt IV. 1- 4 Ogłoszenia.

6. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w Sekcji III. - pkt IV. 1- 4 Ogłoszenia, z tym że:
a) Zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III. - pkt IV.2 Ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zamiast dokumentu wymienionego w Sekcji III. – pkt IV. 1 Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III. - pkt IV. 6. lit. a), b) Ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. a), b) poszczególnym dokumentom.
d) Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III. – pkt IV.2 Ogłoszenia, składa dokument o którym mowa w Sekcji III.- pkt IV. 6 lit. a) Ogłoszenia, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III. – pkt IV. Ogłoszenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521). W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2.Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

3.Wykaz usług (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5a) do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

4. Wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.Wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga! Zamawiający: - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III – pkt IV. – V. Ogłoszenia, potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP; - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.


VI. INNE DOKUMENTY
1.Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Sekcji III – pkt III. Ogłoszenia), należy złożyć:
1.1. Dokument/y potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.
1.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących odpowiednio doświadczenia, zrealizuje usługę projektową, której wskazana zdolność dotyczy (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia) i/lub kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
1.3.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że:
a)zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą;
b)zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
c)podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
2.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
3.Wykonawcy zagraniczni.
Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III – pkt III., IV.6., V. oraz VI. Ogłoszenia.
4.Oferta wspólna.
4.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b)Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
d) W odniesieniu do warunków określonych w Sekcji III pkt I.2), I.3) Ogłoszenia wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno), zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, przy zachowaniu wymogu:
- warunek określony w Sekcji III pkt I.3) lit. a) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował usługę projektową w zakresie w jakim posiada doświadczenie, tj. w zakresie warunku przywołanego powyżej;
- warunek określony w Sekcji III pkt I.3) lit. b) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną w zakresie w jakim posiada doświadczenie, tj. w zakresie warunku przywołanego powyżej.
e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
f) Oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III – pkt III.1) oraz VI.2. Ogłoszenia, tj. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III - pkt IV. Ogłoszenia składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
g) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy).
h) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
4.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
4.3.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie kierownika budowy przewidzialnego do realizacji przedmiotowego zamówienia20 %
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia10 %
Zatrudnienie osób młodocianych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-18, 12:30, Siedziba Zamawiającego - pokój nr 352
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |