m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-08-28 , 11:52:45
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Zbigniew Dymowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 38 407
- emailzdymowski@bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Ślusarczyk
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Marywilska 44
- lokal207
- telefon(0-22) 741 72 99 wew. 110
- emailmslusarczyk@um.warszaw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zimowe i poziomowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
Opis zamówienia
2.1. Zakres i rodzaj prac obejmuje:
1. Płużenie - zgarnięcie śniegu, zabieg powodujący przejezdność dróg, w warunkach opadu śniegu powyżej 5 cm. Odpłużanie pługiem pasa szerokości 2,5 m.
2. Sypanie mieszanką chlorku sodu :
w ilości 20 do 30 g na 1m2 jako zabieg przeciwdziałający powstawaniu śliskości na jezdniach oraz w warunkach wystąpienia gołoledzi.
3. posypywanie ulic piaskiem.
4. zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.
5. całodobowej łączności,
6. zapewnienie nadzoru nad właściwym wykonaniem objętych umową zadań,
7. zapewnienie odpowiedniej ilości ludzi i sprzętu niezbędnych do wykonania umowy oraz zapewnienie rozpoczęcia odśnieżania w przedziale czasowym 60 minut (czas reakcji minimalny) do 120 minut (czas reakcji maksymalny), po uzyskaniu zlecenia,
8. zakończy prace zlecone w ciągu 5 godzin,
9. obserwację zjawisk atmosferycznych i uzyskiwanie we własnym zakresie prognoz atmosferycznych i przekazywanie tych informacji do Zamawiającego,
10. obserwację stanu powierzonych sobie nawierzchni ulic, wnioskowanie o uruchomienie poszczególnych działań,
11. prowadzenie prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
12. oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do prac objętych niniejszą umową zgodnie z wymogami prawa.
13. zapewnienie wskazanej przez Zamawiającego ilości sprzętu w tym pojazdów typu pługosolarki, tak aby móc prowadzić zimowe oczyszczanie ulic na obszarze terenu gminy objętego przetargiem. Stosowany do zimowego oczyszczania ulic sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni odśnieżanych obiektów oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników. W przypadku awarii sprzętu jego wymiana winna zostać dokonana w taki sposób aby przerwa w utrzymaniu zimowym oczyszczaniu ulic nie była dłuższa niż 60 minut od stwierdzenia awarii.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii pojazdu – pługosolarki stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawcy oferują czas podstawienia pojazdu zastępczego (w przedziale od 30 minut do 60 minut).
14. pozimowe oczyszczanie ręczne i mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i zatok parkingowych.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera SIWZ, oraz wzór umowy wraz z załącznikami.
2.2. Prawo opcji
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.

2.3. Klauzula społeczna
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018, poz.1986 ze zm) wymaga zatrudnienia przez wykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoby świadczącej pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie wykonywania przedmiotu umowy polegającą na odśnieżaniu chodników i pozbywaniu się błota , lodu i innych zanieczyszczeń z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
Szczegółowy opis zatrudnienia zawiera osoby został określony § 3 do wzoru umowy.

2.4. Ubezpieczenie
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji przedmiotu umowy i na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia wskazaną w umowie. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień polegającego na :
a) płużeniu - zgarnięciu śniegu, zabiegu powodującego przejezdność dróg, w warunkach opadu śniegu powyżej 5 cm. Odpłużanie pługami pasów o szerokości 2,5 m,
b) sypaniu mieszanką chlorku sodu i chlorkiem wapnia w zakresie temperatur
do -70C chlorek sodu w ilości 10 do 30 g na 1m 2 jako zabieg przeciwdziałający powstawaniu śliskości na jezdniach oraz w warunkach wystąpienia gołoledzi,
poniżej -70C zapobiegawczo przed gołoledzią, oblodzeniem i ubijaniem śniegu - mieszanina chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 75% : 25% w ujęciu wagowym, w ilości 10 do 30 g na 1 m2 / w zależności od intensywności opadów/,
c) posypywaniu ulic piaskiem,
d) uprzątaniu i wywozie śniegu i lodu,
e) zbieraniu i pozbywaniu się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
f) pozimowe oczyszczanie ręczne i mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i zatok parkingowych
Zamówienie będzie udzielone na warunkach proporcjonalnych do wartości i zakresu zamówienia powtórzeniowego w stosunku do warunków określonych dla zamówienia podstawowego.
Krotności wskazanych zamówień mogą przekroczyć krotności określone w zamówieniu podstawowym lecz łącznie nie przekroczą kwoty stanowiącej 100% zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.61.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2020-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium45000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust 5 pkt 8) ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

3.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej (1) jedno zamówienie, obejmującej prace związane z zimowym oczyszczaniem ulic i chodników o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde, oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: pod pojęciem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku.
W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto usług zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości usług wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto usług zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.


Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku wykonania kilku usług (zamówienia podzielonego na części) pod warunkiem, że ich łączna wartość brutto będzie nie mniejsza niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdej usługi, a usługa była realizowana nieprzerwanie w ramach jednego zamówienia (podzielonego na części). Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

b) w zakresie zdolności technicznej Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
- pługosolarkami co najmniej spełniających normę EURO 5 – minimum 6 szt.
- ciągnikami z pługiem i solarką – minimum 4 szt.,
- zamiatarką mechaniczną przeznaczoną do oczyszczania chodników nie przekraczającą 1700 kg wagi całkowitej – minimum 4 szt.
- 2 samochody zamiatarki spełniających normę EURO 5 oraz posiadające certyfikat PM 10

Wskazane przez Zamawiającego, nazwy wyrobów gotowych, z podaniem nazw, symbolu lub nazw producenta, danych technicznych i opisów technologii, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach świadczonych usług. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.

Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że podmiot ten będzie realizował cześć zamówienia, którego dotyczy zezwolenie.

3.3. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców WRAZ Z OFERTĄ w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

UWAGA!! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.

a) Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego,
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
 Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.,
 Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf,
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie).
 W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).
 Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

c) Formularze cenowe – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 2a do SIWZ.
UWAGA! Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. Każdy formularz cenowy musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
d) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 7 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie musi być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
e) Dokument wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów pkt 4 SIWZ.
f) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika
z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza zgodnie z pkt 1.7 ppkt 9 SIWZ.
g) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
h) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane przez podmiot, który użycza zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

UWAGA!!!

A. Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
B. Złożenie oferty, oświadczenia JEDZ lub załączników na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

3.4. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

3.5. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 26. Ust, 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja musi być złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

3.5.2. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja musi być złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego

3.5.3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) przez Wykonawców w postepowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć:


a) wykaz wykonanych usług potwierdzający spełnianie warunku opisanego w pkt 3.2 lit. b) SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykaz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, zaś dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) Wykaz narzędzi potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt 3.2. lit c) SIWZ- wg wzoru stanowiącego załącznika nr 6 do SIWZ.

Wykaz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, zaś dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający określa dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację, czy zostały wykonane należycie:

UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie zapisami treści umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zgłoszenie20 %
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-03
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl; https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-03 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-03, 10:30, zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |