m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-08-30 , 09:26:09
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Zając
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal5
- telefon(0-22) 532 60 27
- emaildzajac@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Zając
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal5
- telefon(0-22) 532 60 27
- emaildzajac@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji rozumianej jako specjalistyczne opracowanie projektowe, analityczne, środowiskowe, techniczne, geodezyjne i budowlano-architektoniczne niezbędne do uzyskania wymaganych przepisami obowiązującego prawa decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych i zrealizowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką”. Trasa tramwajowa,będąca przedmiotem opracowania projektowego, przebiegać będzie w tunelu pod Dworcem Zachodnim Al.Jerozolimskimi, Parkiem Zachodnim oraz Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz w pasie drogowym ulic: Bitwy Warszawskiej 1920 r., Grójecka oraz S. Banacha.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca:
— wykona projekt budowlany wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót budowlanych, w tym zgodnych z przepisami prawa wniosków o wydanie ww. decyzji wraz z załącznikami,
— pozyska w imieniu Zamawiającego: wszelkie zgody i pozwolenia, postanowienia, decyzje niezbędne do rozpoczęcia i realizacji robót, odstępstwa od przepisów obowiązującego prawa,
— opracuje dokumentację niezbędną do wyłonienia wykonawcy projektów wykonawczych i robót budowlanych,w tym: PF-U wraz z załącznikami, STWiORB, przedmiary i kosztorysy,
— zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne polegające na udziale projektantów i rzeczoznawców w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych,
— pełnić będzie nadzór autorski podczas wykonywania robot budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw.
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.21.00-
71.32.31.00-
71.32.25.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania48 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest numeracja przyjęta w opublikowanym w Dz. U.E.E ogłoszeniu o zamówieniu - zamówienie sektorowe 2019/S 166-407550
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1 Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
2.1 art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)dalej: „ustawa Pzp” (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
2.2 art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
3. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
3.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”;
3.2 dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;
3.3 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23ustawy Pzp (poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;
3.4 w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.4.1 w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddaniamu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w szczególności:
3.4.1.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3.4.1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.4.1.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.4.1.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
3.4.2 w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3.5 wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie projektantów”, o ile Wykonawca chce uzyskać punkty wtym kryterium.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń, zostały opisane w rozdziale I SIWZ.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej:
1) 2 dokumentacje projektowe* budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego, toru kolejowego lub toru metra o długości co najmniej 1 000 mtp (metrów toru pojedynczego), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, w ramach których zaprojektowano pełną konstrukcję torowiska/toru, na podstawie których uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, do których nie wniesiono sprzeciwu;
powyższy zakres dotyczy każdej dokumentacji projektowej;
2) 2 dokumentacje projektowe* budowy lub przebudowy drogi kategorii co najmniej Z, z co najmniej 1skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, na odcinku o długości co najmniej 500 m, w ramach których zaprojektowano co najmniej budowę lub wymianę pełnej konstrukcji jezdni oraz sygnalizacji świetlnej, na postawie których uzyskano ostateczne decyzje administracyjne, umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, do których nie wniesiono sprzeciwu;
powyższy zakres dotyczy każdej dokumentacji projektowej;
3) 2 dokumentacje projektowe* budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej (tramwajowej lub kolejowej), na odcinku o długości co najmniej 1 000 mtp, w ramach których zaprojektowano sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i sekcjonowaniem sieci, na podstawie których uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, do których nie wniesiono sprzeciwu;
powyższy zakres dotyczy każdej dokumentacji projektowej;
4) 1 dokumentację projektową* budowy co najmniej jednej podstacji trakcyjnej (tramwajowej, kolejowej,trolejbusowej lub metra), w zakresie której zostały zaprojektowane urządzenia elektroenergetyczne zasilania sieci trakcyjnej
lub
2 dokumentacje projektowe* przebudowy podstacji trakcyjnej (tramwajowej, kolejowej, trolejbusowej lub metra)obejmującej wymianę urządzeń elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnych, na podstawie których uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, do których nie wniesiono sprzeciwu;
5) 1 dokumentację projektową* budowy co najmniej jednego obiektu tunelowego o długości co najmniej 100 m(mierzonej po długości stropu) oraz o kubaturze co najmniej 5 000 m3, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych;
* przez dokumentację projektową należy rozumieć projekt w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub odpowiednio dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;
2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
1) osobami do pełnienia funkcji projektantów, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane:
a) do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert)na stanowisku projektanta w branży drogowej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu
projektowego), co najmniej 1 projekt budowlany obejmujący budowę lub przebudowę drogi (co najmniej klasy Z), z co najmniej jednym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, na odcinku o długości co najmniej 500 m, w ramach którego zaprojektowano co najmniej budowę lub wymianę pełnej konstrukcji jezdni oraz
sygnalizację świetlną, na podstawie którego uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych;
b) do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert)na stanowisku projektanta w branży drogowej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu
projektowego), co najmniej 1 dokumentację projektową* obejmującą budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego o długości co najmniej 1 000 mtp (metrów toru pojedynczego), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, w ramach której zaprojektowano pełną konstrukcję torowiska, na podstawie której
uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
c) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięcznedoświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku projektanta w branży
elektroenergetycznej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej 1dokumentację projektową* obejmującą budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej (tramwajowej lub kolejowej), na odcinku o długości co najmniej 1 000 mtp, w ramach której zaprojektowano sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i sekcjonowaniem sieci, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
d) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięcznedoświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku projektanta w branży elektroenergetycznej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej1 projekt budowlany obejmujący budowę lub przebudowę podstacji trakcyjnej (tramwajowej lub kolejowej lub trolejbusowej lub metra) w zakresie urządzeń elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnych, na podstawie którego uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych;
e) do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku projektanta w branży mostowej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jeden projekt budowlany obejmujący budowę lub przebudowę co najmniej jednego obiektu tunelowego o długości 100 m mierzonej po długości stropu oraz o kubaturze co najmniej 5 000 m3,na podstawie którego uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych; zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych(m.in. ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
2) do pełnienia funkcji kierownika projektu – co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem technicznym, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, która w okresie10 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała pracę zespołu projektowego, który opracował co najmniej 1 wielobranżową dokumentację projektową* w zakresie minimum 3 branż, z których jedną stanowi torowa, drogowa lub mostowa, dla realizacji budowy lub przebudowy drogi lub trasy tramwajowej, na odcinku o długości min. 1,0 km, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika projektu z funkcją Projektanta.
* przez dokumentację projektową należy rozumieć projekt w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznejdecyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub odpowiedni odokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 1 i 2 zostaną spełnione, jeżeli będą spełnione łącznie prze zWykonawców występujących wspólnie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,tj.:
1.1 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1 wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy;
1.1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich odpowiednio wykształcenia,uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami — jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę wraz z ofertą na potwierdzenie w kryterium „Doświadczenie projektantów” będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający odstąpi od żądania tego oświadczenia od Wykonawcy;
1.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.2 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.2.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.2.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.2.5 w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 1.2.1–1.2.4 w odniesieniu do tych podmiotów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
2.1 pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art.133 ust. 4 ustawy Pzp) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2 pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyjątkami określonymi w
art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty lub oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5.3. dokumenty wymienione w pkt 1.1 powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie;
5.4. dokumenty wymienione w pkt 1.2 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Szczegółowe zasady składania dokumentów oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu o dokumentach.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych w rozdziale I SIWZ.
9. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6) wynosi 60 dni i został określony w ww. miejscu w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.
10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Wartość szacunkowa całości zamówienia nie przekracza równowartości 10 000 000 EUR.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Doświadczenie projektantów20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.tw.waw.pl; https://tw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-10, 11:00, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, pokój nr 203, bud. 2
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1450
(w niniejszym ogłoszeniu w Sekcji Czas trwania zamówienia lub termin wykonania podano orientacyjnie 48 miesięcy. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ).
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Szacunkowa wartość zamówień podobnych wynosi 298 693,69 PLN. Przedmiotem zamówień podobnych mogą być usługi projektowe w branżach: architektonicznej, drogowej (w tym infrastruktury tramwajowej), mostowej,ochrony przeciwpożarowej, konstrukcyjnej i geotechnicznej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej,teletechnicznej, inżynierii ruchu, zieleni.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |