m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-08-30 , 10:00:37
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych części (rotacyjnych) oraz urządzeń niezbędnych do wykonania naprawy P 4.3 wózków pojazdów metra INSPIRO w zakresie 6 zadań
Opis zamówienia
4.1 Przedmiotem Zamówienia jest „dostawa fabrycznie nowych części (rotacyjnych) oraz urządzeń niezbędnych do wykonania naprawy P 4.3 wózków pojazdów metra typu INSPIRO w zakresie 6 zadań”. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
 Zadanie 1 – Silnik trakcyjny kompletny
 Zadanie 2 – Przekładnia trakcyjna kompletna
 Zadanie 3 – Oś zestawu kołowego napędowego
 Zadanie 4 – Oś zestawu kołowego tocznego
 Zadanie 5 – Wózki techniczne
 Zadanie 6 – Wózki pomocnicze (technologiczne) wraz z uchwytami dla pojazdów typu INSPIRO
4.2 Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych części oraz urządzeń, wskazanych w pkt 2.6 Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ.
4.3 Na wykonaną dostawę Wykonawca udzieli gwarancji, w okresie i na warunkach wskazanych wzorze umowy . Wykonawca na wykonaną dostawę udzieli również rękojmi na czas równy okresowi gwarancji.
W każdym z Zadań, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na części równoważne (tj. części zamienne inne niż oryginalne, które zostały wykorzystane do pierwszego montażu na pojazdach i wyspecyfikowane w pkt.2.6 Specyfikacji Technicznej).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)34.62.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1 – Silnik trakcyjny kompletny21000,00
2Zadanie 2 – Przekładnia trakcyjna kompletna16000,00
3Zadanie 3 – Oś zestawu kołowego napędowego 3500,00
4Zadanie 4 – Oś zestawu kołowego tocznego3500,00
5Zadanie 5 – Wózki techniczne 205000,00
6Zadanie 6 – Wózki pomocnicze (technologiczne) wraz z uchwytami dla pojazdów typu INSPIRO15600,00
Razem 264600,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium264600,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
9 Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

10 Wykluczenie Wykonawcy.
10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (podstawa prawna art. 133 ust. 4 ustawy Pzp)
10.2 Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpią względem niego fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępwoaniu, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp.
10.3 Zamawiajacy podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzgledniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust. 7 – ust. 11 ustawy Pzp.
10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11 Dokumenty jakie składa Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
11.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt.10 SIWZ Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert:
11.1.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej zwanego „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
a) W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α (alfa).
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla każdego z nich.
c) W składanych JEDZ brak podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp każdy z Wykonawców wykazuje oddzielnie.
d) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ winno zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw wykluczenia.
11.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w pkt. 10 SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
d) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

11.2.2 W przypadku złożenia oferty na części równoważne, zgodnie pkt 4.5 SIWZ, na potwierdzenie iż oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) analizę modyfikacji dotyczącej dostarczonych części równoważnych, a jeśli będzie taka konieczność również ocenę ryzyka - zgodnie z wymaganiami pkt 4.6 ppkt.2) SIWZ;
b) pełną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procesu analizy ryzyka i jej oceny oraz wypełniony załącznik nr 4 Specyfikacji Technicznej - „Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka”;
c) Dokument określający dla oferowanych części równoważnych: numery producenta, ich parametry, dokumentację techniczno-ruchową, zasady recyklingu;
d) oświadczenie wydane przez producenta pojazdu lub jednostkę notyfikowaną i uprawnioną przez UTK, że części te mogą być używane w eksploatowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. pojazdach, zgodne z wymaganiami pkt 4.6 ppkt.5) SIWZ;
e) pełną dokumentację techniczną, eksploatacyjną wraz z WTWiO oraz prawo na ich wykorzystanie;
f) oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym), że Wykonawca wykonał przed złożeniem oferty – na własny koszt – wszelkie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem części równoważnych do eksploatacji (np. konieczność wykonania eksploatacji nadzorowanej, uzyskania nowego świadectwa typu, zakupu do nich oprzyrządowania diagnostycznego i naprawczego do poziomu P5 włącznie, wykonania dodatkowych badań itp.) oraz, że odpowiada za ryzyko wprowadzenia do eksploatacji i wady zaoferowanych części równoważnych.
11.2.3 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ),
11.2.4 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA!!! Dokumenty z pkt 11.2 należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) Pkt. 11.2.1.a – 11.2.1.b - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych dokumentach.
2) Pkt. 11.2.1.c. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-21 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-21, 12:00, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |