m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-03 , 10:15:08
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Ambroziak
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11d
- lokal26
- telefon512-731-823
- emailmambroziak@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Ambroziak
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11d
- lokal26
- telefon512-731-823
- emailmambroziak@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11d
- lokal26
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11d
- lokal26
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2020-2022 do 162 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 4 615,87 MWh rocznie.
Opis zamówienia

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2020-2022 do 162 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 4 615,87 MWh rocznie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)09.31.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 65.30.00.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
11) Część 1 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3A do SIWZ – wykaz obiektów200000,00
22) Część 2 – kompleksową dostawa energii elektrycznej do obiektu wymienionego w załączniku nr 3B do SIWZ – wykaz obiektów.40000,00
Razem 240000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium240000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-04 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-04, 12:00, Krucza 5/11d sala 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |