m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-03 , 11:58:41
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Sokół
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 55 07
- emailrsokol@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Janowska
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal235
- telefon(0-22) 4435383
- emailajanowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: „Sport i zabawa – to nasze prawa” w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: „Sport
i zabawa – to nasze prawa!” przy Szkole Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31
w Warszawie, na działce nr 25 obręb 3-06-03.
Celem inwestycji jest remont istniejących placów zabaw oraz rekultywacja terenów zielonych.

ZAKRES ROBÓT
1. Prace przygotowawcze (w tym wykonanie banera o wymiarach 1x1,5 m informującego o inwestycji), rozebranie i wywóz gazonu oraz zniszczonych urządzeń zabawowych ( 2 szt. do demontażu i 1 szt. urządzenie plastikowe).
2. Budowę nawierzchni bezpiecznej, poliuretanowej wraz z podbudową i obrzeżami 120,8 m2
3. Zakup, dostawę i montaż stałych zabawek i innych elementów małej architektury tj.: zestawu sprawnościowego, huśtawki „ważka”, ławki z oparciem, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej z regulaminem.
4. Remont i uzupełnienie istniejących urządzeń zabawowych.
5. Budowę instalacji nawadniającej roślinność.
6. Zakup, dostawę i nasadzenia roślin.
7. Założenie trawnika (wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej) 400 m2
8. Pielęgnacja roślin istniejących (tj. jednorazowe wykonanie przycięcia, nawożenia, pielenia oraz uzupełnienia kory lub ziemi urodzajnej)
9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
10. Pielęgnację roślin nasadzonych przez 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót (lub zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Pielęgnacja roczna roślin nasadzonych obejmuje przycięcia, nawożenie, pielenie, uzupełnienie kory i ziemi urodzajnej, dosianie trawy, koszenie oraz wymianę uschniętych roślin. Zabiegi te należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, dwa razy do roku. Podlewanie roślin i trawnika w zakresie obowiązków użytkownika

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna: Projekt wykonawczy pn.: Remont terenu rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w ramach zadania „Sport i zabawa – to nasze prawa!” ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 dz. nr 25 obręb 3-06-03, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę: 2 osoby bezpośrednio realizujące przedmiot zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to m in: roboty związane z wykonywaniem nawierzchni mineralnych, robót zieleniarskich oraz robót związanych z montażem elementów małej architektury. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.10-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.27.23-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
nie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania: wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu nasadzeń zieleni oraz montażu elementów małej architektury, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie o wartości roboty nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
wykazu wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ („Wykaz robót”)
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
6. Wraz z ofertą wymagane jest złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (tj. projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR).
Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę będzie miał charakter pomocniczy i nie
będzie podlegał weryfikacji, będzie służył jedynie do rozliczeń z wybranym Wykonawcą.
Zaleca się jednak, aby określone zostały ceny na wszystkie elementy zamówienia
wymienione w przedmiarze robót z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową,
b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,
c) opracowanie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną (zgodnie z zasadami podanymi w Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydanymi w grudniu 2001 roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Pielęgnacja roślin40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-18, 11:00, Siedziba Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok.203 (IIpiętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |