m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-03 , 14:26:54
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- adresLipińska 2, 01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 599 71 00
- faks(0-22) 599 71 01
- e-mailsekretariat@wcpr.pl
- adres internetowyhttp://www.wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Świat
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 599 71 10
- emailmalgorzata.swiat@wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Wrzosek
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 599 71 19
- emailkrzysztof.wrzosek@wcpr.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja instalacji wentylacji w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji instalacji wentylacji
w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie:
1) demontażu starej instalacji elektrycznej,
2) demontażu starego systemu instalacji wentylacji,
3) montażu nowego systemu instalacji wentylacji,
4) montażu nowej instalacji elektrycznej i sterowania,
5) drobnych prac tynkarskich i malarskich,
6) prac wykończeniowych,
7) prac montażowych.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV.
42520000-7 Urządzenia wentylacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
4. Szczegółowy opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)42.52.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.12.10-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczce sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać w całości przynajmniej jeden Wykonawca.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji albo instalacji wentylacji
o wartości przynajmniej 500 000 zł brutto wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać w całości przynajmniej jeden Wykonawca.

2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń – kierownik budowy, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie i nadzorowanie nad robotami budowlanymi.
3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający akceptuje łączenie przez 1 osobę kilku specjalności spośród wymienionych pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia muszą być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi Zamawiający uzna również równorzędne uprawnienia, które zostały wydane:
a) na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
lub
b) przepisów niebędących prawem krajowym, lecz uprawniających do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi w zawodzie inżyniera budownictwa, w zakresie adekwatnym
do przedmiotu zamówienia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bip.wcpr.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-18, 10:30, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, sala konferencyjna.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |