m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-04 , 10:10:19
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Kazubek
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 4438465
- emailmkazubek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJoanna Grzybowska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal219
- telefon(0-22) 741 72 99 wew.132
- emailjgrzybowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie projektu nasadzeń drzew, dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego na 2019r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu nasadzeń drzew, dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego na 2019r.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
opracowanie projektu nasadzeń drzew,
dostarczenie drzew,
3. sadzenie drzew,
4. pielęgnację posadzonych drzew.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w:
załączniku nr 2a i 2b do SIWZ/1a i 1b do wzoru umowy - Zakres prac,
załączniku nr 9 do SIWZ/nr 2 do wzoru umowy - Warunki techniczne wykonania robót,
załączniku nr 10 do SIWZ/nr 3 do wzoru umowy - Technologia wykonania i odbioru robót,
załączniku nr 1a i 1b do SWIZ/nr 4a i 4b do wzoru umowy - /formularze cenowe/ Ceny jednostkowe,
SIWZ oraz wzorze umowy.

Uruchomienie poszczególnych prac objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w zleceniach szczegółowych prac.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera SIWZ, oraz wzór umowy wraz z załącznikami.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawdzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.16.00-8
71.42.00.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
E-mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialoleka.waw.pl
Adres profilu nabywcy: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bialoleka.waw.pl/
Więcej
informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Kod NUTS: PL911
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu nasadzeń drzew, dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego na 2019 r.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
Opracowanie projektu nasadzeń drzew,
Dostarczenie drzew,
3. sadzenie drzew,
4. pielęgnację posadzonych drzew.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w:
Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ/1a i 1b do wzoru umowy - zakres prac,
Załączniku nr 9 do SIWZ/nr 2 do wzoru umowy - warunki techniczne wykonania robót,
Załączniku nr 10 do SIWZ/nr 3 do wzoru umowy - technologia wykonania i odbioru robót,
Załączniku nr 1a i 1b do SWIZ/nr 4a i 4b do wzoru umowy - /formularze cenowe/ ceny jednostkowe, SIWZ oraz wzorze umowy.
Uruchomienie poszczególnych prac objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w zleceniach szczegółowych prac.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera SIWZ, oraz wzór umowy wraz z załącznikami.
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o opcjach
Opcje: nie
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w UP UE.
Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej (1) jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi dostawy, pielęgnacji i sadzenia drzew o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.
Uwaga: pod pojęciem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom, udzielone w ramach (1) jednej umowy.
Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów;
b) w zakresie zdolności technicznej Wykonawca, wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadały kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej:
— 1 (jednej) osoby – pełniącą funkcję kierownika prac, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe: ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zielonych,
— 1 (jednej) osoby - pełniącą funkcję brygadzisty, posiadającą wykształcenie minimum średnie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu.
Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Informacje dotyczące określonego zawodu
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 8 do SIWZ).
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Szczegółowe informacje w pkt 10.2 SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. w jednej lub kilku formach, zgodnie z pkt 4 SIWZ.
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.
a) Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego,
b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServletZamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.,
Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie). W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
c) Formularze cenowe – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i załącznik nr 1b do SIWZ;
i inne zgodnie z SIWZ.
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość gwarancji na materiał roślinny40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-14
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczt
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/7986/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-14 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-14, 11:30, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, POLSKA, wejście A, p. I, sala konferencyj
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |