m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-04 , 11:55:01
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresMarii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-18-35
- faks(0-22) 833-57-35
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Borycka-Grabia
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 833 56 96
- emailmboryckagrabia@zgnzoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Litwin
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 833-56-96
- emailzgnzoliborz@home.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie
Opis zamówienia
Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie.

Kod CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45432210-9 Wykładanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

1 Cel
Celem jest adaptacja pomieszczenia gospodarczego w parterze budynku mieszkalnego na potrzeby biura i obsługi interesantów z usunięciem barier architektonicznych w zakresie dostępności pomieszczenia dla osób niesprawnych ruchowo, poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego oraz dostosowanie pomieszczenia do zgodności z przepisami BHP, sanitarnymi i p.poż.

2 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i aranżacji pomieszczeń, użytkowanych obecnie na potrzeby gospodarcze z przeznaczeniem na potrzeby biura.

3 Zakres przedmiotu zamówienia
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z dokumentacją techniczną.

4 Terminy realizacji:
Do 11.12.2019 r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZGN Żoliborz ul. Marii Kazimiery 1 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.10.00-0
45.33.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej
1. posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł btutto (każda). Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
2. skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

a) jedną osobę posiadającą uprawnienia kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej, jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej, jedna osobę posiadajaca uprawnienia budowlane w branży sanitarnej oraz jednego pracownika zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze jednego etatu.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1.2. SIWZ:
a) pkt. 1 SIWZ muszą zostać spełnione przez wykonawcę, który w ramach realizacji zamówienia bezpośrednio będzie wykonywał koncesjonowaną działalność zawodową;
b) pkt. 2 SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez wykonawców;

3. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wymagana polisa lub dokument równoważny.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena60 %
termin realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnzoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-11 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-11, 10:15, ZGN Żoliborz ul. M. Kazimiery 1 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |