m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-04 , 14:07:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy
- adres1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-40-00
- faks(0-22) 443-40-01
- e-mailwesola.poczta@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wesola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal210
- telefon(0-22)7736027
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Wojtyński
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 443-41-73
- emailwwojtynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokalstanowisko Nr 5 lub 6
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa drogi gminnej ulicy Słowiczej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ulicy Słowiczej o długości ~180 m. w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Do zakresu robót związanego z budową należy wykonanie: 1. Roboty drogowe - wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych, - wykonanie robót rozbiórkowych, - załadunek i wywiezienie gruzu, - wykonanie robót ziemnych z transportem mas ziemnych, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie konstrukcji podbudowy pomocniczej ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z węzła betoniarskiego Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm (pod jezdnię i próg), 10 cm (pod zjazdy i chodnik), - wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 20 cm (pod jezdnię, frakcja 0/31,5mm), 27 cm (pod próg zwalniający), 15 cm (pod zjazdy i chodniki), - ułożenie Geowłókniny igłowanej polipropylenowej, gramatura 250g/m2 (pod pobocza chłonne) - wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40cm (pod pobocza chłonne), - wykonanie konstrukcji podbudowy zasadniczej z z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, KR3-4 o grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pod jezdnię), - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, KR1-2 o grubość po zagęszczeniu 5 cm (pod jezdnię), - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod próg zwalniający, kostka typu Holland, kolor czerwony, kostka fazowana), - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod zjazdy, kostka typu Holland, kolor grafitowy, kostka fazowana), - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubość 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod chodniki, płyty o wymiarach 50cm x 50cm, kolor szary, płyty fazowane), - wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem ażurów żwirem płukanym 8/16 mm (pod pobocza, płyty ażurowe koloru szarego), - ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, - wykonanie regulacji pionowej studzienek, zaworów, hydrantu napowietrznego, - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ledowe o mocy 70 W, - wykonanie oznakowania, - wykonanie robót porządkowych z humusowaniem, - wykonanie w km 0+066,80 zjazdu do działki ew. nr 54/8 zgodnie z decyzją nr WIR/242/18/Z z dnia 14.06.2019r. - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni jezdni ul Śliskiej na długości 6m (wszystkie warstwy) na skrzyżowaniu z ul. Słowiczą po budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie warstwy ścieralnej na całym skrzyżowaniu. Konstrukcja jezdni ul. Śliskiej do odtworzenia: 1) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70-55 – 5cm 2) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 – 9cm 3) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0/31,5mm – 10cm 4) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0/63mm – 10cm 5) Warstwa wzmacniająca z pospółki stab. Mechanicznie o wtórnym module sprężystości ≥ 100 MPa i wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,00 – 20cm 6) Podłoże rodzime doprowadzone do grupy nośności G1 - przebudowa w niezbędnym zakresie wszystkich (nie ujętych w opracowaniu projektowym) kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną, 2. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej dwóch osób wykonujących roboty w trakcie realizacji przedmiotu umowy - z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji, tj. dwóch osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa-Wesoła
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.11.27.10-5
45.11.12.00-0
45.23.33.20-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-29
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, krajowy numer identyfikacyjny 01525964000000, ul. 1 Praskiego Pułku 33 , 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 41 06, , e-mail wesola.zp@um.warszawa.pl, , faks 22 443 40 01 .
Adres strony internetowej (URL): www.wesola.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wesola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wesola.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, za pomoca posłańca
Adres:
ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY SŁOWICZEJ
Numer referencyjny: 36/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ulicy Słowiczej o długości ~180 m. w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Do zakresu robót związanego z budową należy wykonanie: 1. Roboty drogowe - wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych, - wykonanie robót rozbiórkowych, - załadunek i wywiezienie gruzu, - wykonanie robót ziemnych z transportem mas ziemnych, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie konstrukcji podbudowy pomocniczej ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z węzła betoniarskiego Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm (pod jezdnię i próg), 10 cm (pod zjazdy i chodnik), - wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 20 cm (pod jezdnię, frakcja 0/31,5mm), 27 cm (pod próg zwalniający), 15 cm (pod zjazdy i chodniki), - ułożenie Geowłókniny igłowanej polipropylenowej, gramatura 250g/m2 (pod pobocza chłonne) - wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40cm (pod pobocza chłonne), - wykonanie konstrukcji podbudowy zasadniczej z z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, KR3-4 o grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (pod jezdnię), - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, KR1-2 o grubość po zagęszczeniu 5 cm (pod jezdnię), - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod próg zwalniający, kostka typu Holland, kolor czerwony, kostka fazowana), - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod zjazdy, kostka typu Holland, kolor grafitowy, kostka fazowana), - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubość 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod chodniki, płyty o wymiarach 50cm x 50cm, kolor szary, płyty fazowane), - wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem ażurów żwirem płukanym 8/16 mm (pod pobocza, płyty ażurowe koloru szarego), - ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, - wykonanie regulacji pionowej studzienek, zaworów, hydrantu napowietrznego, - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ledowe o mocy 70 W, - wykonanie oznakowania, - wykonanie robót porządkowych z humusowaniem, - wykonanie w km 0+066,80 zjazdu do działki ew. nr 54/8 zgodnie z decyzją nr WIR/242/18/Z z dnia 14.06.2019r. - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni jezdni ul Śliskiej na długości 6m (wszystkie warstwy) na skrzyżowaniu z ul. Słowiczą po budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie warstwy ścieralnej na całym skrzyżowaniu. Konstrukcja jezdni ul. Śliskiej do odtworzenia: 1) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70-55 – 5cm 2) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 – 9cm 3) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0/31,5mm – 10cm 4) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0/63mm – 10cm 5) Warstwa wzmacniająca z pospółki stab. Mechanicznie o wtórnym module sprężystości ≥ 100 MPa i wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,00 – 20cm 6) Podłoże rodzime doprowadzone do grupy nośności G1 - przebudowa w niezbędnym zakresie wszystkich (nie ujętych w opracowaniu projektowym) kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną, 2. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej dwóch osób wykonujących roboty w trakcie realizacji przedmiotu umowy - z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji, tj. dwóch osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45112710-5
45111200-0
45233320-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia będą powtórzeniem tego samego rodzaju robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg publicznych (min. klasy L) o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej o wartości każdej z nich co najmniej 300 000,- zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), b) wykonawca wykaże, że kierownicy robót, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) w specjalnościach: - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót tj. minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg publicznych (min. klasy L) o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej o wartości każdej z nich co najmniej 300 000,- zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) - z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane - z załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 4. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu), 2. Wykaz kierowników robót, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) w specjalnościach: - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 3 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 7 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12 800,- zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości wynagrodzenia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach: 1. Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych, 2. Zaniechania niektórych robót, 3. Zmiany wysokości środków budżetowych przyznanych do realizacji przedmiotu zamówienia, 4. Zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę, 5. Opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 6. Działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia, 7. Zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, 8. Zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9. Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wesola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 11:00, Sala 120
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |