m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-04 , 14:35:28
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Patryk Kruszewski
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
- telefon(0-22)6339154 wew 127
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Kojtych
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal31C
- telefon(0-22) 633-91-54
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego w latach 2020-2021
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenów Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego m.st. Warszawy w latach 2020-2021.
 I część zamówienia – Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14
 II część zamówienia – Cmentarz Wojskowy w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45
1. Warunki realizacji zamówienia.
Warunki realizacji zamówienia określa pkt 9 SIWZ.
2. Wymagany zakres zamówienia.
Wymagany zakres zamówienia określają kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 2/I, nr 2/II do SIWZ dla każdej części zamówienia
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45 i Cmentarz Komunalny Północny przy ul. Wóycickiego 14
Główny przedmiot (CPV)90.51.32.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1434200,00
2Cmentarz Wojskowy w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/4515800,00
Razem 50000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1.1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a.
1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP.
1.3. Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.).
1.4. Wykonawca posiada wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), w zakresie transportu odpadów komunalnych lub – w przypadku przedsiębiorcy, który nie uzyskał takiego wpisu – zezwolenie na transport odpadów, do którego stosuje się art. 233 ustawy.
1.5. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe potwierdzone wykonaniem co najmniej 2 usług odbierania odpadów komunalnych świadczonych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 850.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie (dot. I części zamówienia).
1.6. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe potwierdzone wykonaniem co najmniej 2 usług odbierania odpadów komunalnych świadczonych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie (dot. II części zamówienia).
1.7. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów ((tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369), chyba że wykaże, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.8. Wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania poszczególnych części zamówienia, zgodnie z załącznikami nr 4/I do SIWZ (dot. I części zamówienia).
1.9. Wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania poszczególnych części zamówienia, zgodnie z załącznikami nr 4/II do SIWZ (dot. II części zamówienia).
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
3.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć.
3.1.1. Oświadczenie „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” (JEDZ) w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.
3.1.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca składa „JEDZ” dotyczące tych podwykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia.
3.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
3.2.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
3.3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć nw. dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień ich złożenia:
3.3.1. Dokument potwierdzający wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.).
3.3.2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) lub – w przypadku przedsiębiorcy, który nie uzyskał takiego wpisu – zezwolenie na transport odpadów, do którego stosuje się art. 233 ustawy.
3.3.3. Aktualna wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3.3.4. Aktualny wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3.3.5. Aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.3.6. Aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.3.7. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu doświadczenia zawodowego, załącznik nr 5/ I i 5/II do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
3.3.8. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia na poszczególne części zamówienia, zgodnie z załącznikami nr 6/I, 6/II do SIWZ.
4. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów złożą dokumenty zgodnie z pkt. 19 SIWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą dokumenty zgodnie z pkt. 20 SIWZ

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cmentarzekomunalne.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-10 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-12-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-10, 12:00, Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 31 /sala konferencyjna/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |